Raadsprogramma 2022 - 2026

Voor u ligt het raadsprogramma 2022-2026. De raad van Velsen heeft unaniem besloten om een raadsakkoord met daarbij een raadsprogramma met de inhoudelijke prioriteiten vast te stellen.

Als gemeenteraad van Velsen willen we graag werken met een raadsakkoord. De fracties hebben de overtuiging dat een raadsakkoord de lokale democratie bevordert en fracties bindt. Goede spelregels leiden tot een goede belangenafweging en maken raadsdebatten inhoudelijker. Door het hebben van een raadsakkoord wil de raad beter in positie zijn om alle inwoners te vertegenwoordigen. 

Het raadsprogramma is belangrijk omdat we daarmee een gezamenlijke agenda met inhoudelijke prioriteiten vaststellen. Het maakt duidelijk aan de Velsense samenleving in welke volgorde en in welk tijdsbestek we toewerken naar besluiten op een aantal thema’s die we als raad prioriteren. 
Het raadsprogramma toetsen we jaarlijks aan de actualiteit. We koppelen het programma aan de planning- en controlcyclus van de gemeente. De bevindingen van de toetsing kunnen leiden tot een eventuele bijstelling van het raadsprogramma.

De regiegroep

De regiegroep draagt de verantwoordelijkheid voor het monitoren van en adviseren over alle aspecten van het raadsakkoord. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar het proces van de samenwerking met de samenleving, het college en de raad. 

De agendacommissie

De agendacommissie is ingesteld om de inhoudelijke agenda van de raad op te stellen. Het raadsakkoord en het raadsprogramma zijn daarbij belangrijke kaders voor de agendacommissie. 

Het raadsakkoord en het raadsprogramma

Het raadsakkoord en het raadsprogramma zijn de leidraad voor de samenwerking tussen raad, college ambtelijke organisatie (intern) en de Velsense en regionale samenleving. Met elkaar werken we aan de maatschappelijke opgaven.

Het doel en werkwijze met het raadsprogramma

Met het raadsprogramma geeft de raad de politieke prioriteit, maar ook de focus waar de raad veel aandacht aan wil besteden en de wijze waarop de raad met deze thema’s om wil gaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook om de wijze waarop de raad participatie met inwoners met datagestuurd werken thema’s wil monitoren of op wil bijsturen. Met het programma beoogd de raad in de eigen werkwijze en in samenspel met het college de volgende drie zaken: 

  • Inzichtelijk maken. Waar is men het over eens en waarover gaat de discussie bij ieder thema?
  • Richting geven. Richting geven, koers bepalen, kaders stellen als basis voor het werk van de raad en als opdracht voor het college voor de komende periode. Helderheid scheppen richting de samenleving.
  • Agenderen. Wat heeft prioriteit – ook voor de langere termijn?

De inhoud van het raadsprogramma

In het advies van de informateur en de bijbehorende motie (11 van 2022) staan de prioritaire thema’s waar de raad het met elkaar en het college over wil hebben. In dit raadsprogramma zijn deze raadsthema’s uitgewerkt. Per thema beschrijven we waar we het over eens zijn, en waar we nog van standpunt verschillen. Het is daarmee ook een leidraad voor het college: (1) toekomstbeeld als vertrekpunt (kader), (2) in voorstellen aan de raad ingaan op de discussiepunten door middel van keuzes voorleggen en alternatieven presenteren. In deze voorstellen komen de volgende vragen aan bod:

  • Waar beginnen we?
  • Waar liggen de prioriteiten?
  •  Wat mag het kosten?

Prioriteit

In het rapport worden ruim een dozijn thema’s benoemd, waarbij een beperkt aantal thema’s naar voren is gehaald als ‘hoofdprioriteit’. In dit raadsprogramma hebben wij ‘hoofdprioriteit’ als volgt gedefinieerd: een thema waar de raad beleidsmatig extra aandacht aan wil besteden, omdat er op dat niveau nog hiaten of onduidelijkheden zijn.

Op de andere thema’s (wel belangrijk en/of urgent, geen hoofdprioriteit) vindt de raad dat de bestaande kaders grosso modo voldoen, en gaat het vooral om aandacht geven aan het verwezenlijken van de ambities. In aanvulling op deze concretisering van het begrip ‘hoofdprioriteit’ hebben we in dit raadsprogramma de vrijheid genomen om thema’s te clusteren en/of uit elkaar te trekken, op grond van inhoudelijke samenhang die we als raad zien. 

Voor het jaar 2022 en 2023 is het onderwerp wonen en woningbouw met daaraan gekoppeld de leefbaarheid hét thema waar de raad de focus op wil leggen. De raad zal juist op dit thema sterk aan het roer staan gedurende het gehele beleidsproces. De raad is opdrachtgever en is betrokken tijdens het gehele proces om hier een impuls aan te geven.

De controlerende rol van de raad op dit thema is daarbij ook van groot belang en de raad wil graag voortdurend de vinger aan de pols houden. Voor de opvolgende jaren is het ook mogelijk om een ander thema als ‘hoofdprioriteit’ te geven.

De thema’s luchtkwaliteit, participatie en democratische kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en financiën geeft de raad prioriteit. Op deze thema’s gaat de raad de komende raadsperiode de kaders te stellen door onder andere in een opdracht aan het college te formuleren hoe de komende jaren uitvoering gegeven kan worden aan deze thema’s. Ook wenst de raad over deze thema’s regelmatig geïnformeerd te worden.

Er zijn ook een aantal belangrijke thema’s die wel politieke prioriteit hebben maar waar de raad niet direct op wil sturen bijvoorbeeld omdat er reeds een goede koers is uitgezet of omdat het grotendeels taken in uitvoering van het rijk zijn. Het college is daar primair aan zet om invulling en uitvoering aan te geven en de raad volgt de voortgang en is uiteraard benieuwd naar de ontwikkelingen hierop en wenst betrokken te zijn daar waar dat nodig is. Het gaat dan met name om de thema’s dienstverlening, jeugd, sport, zorg en welzijn, kunst en cultuur, lokale economie en vestigingsklimaat, arbeidsmarkt en gezondheid.

Participatie

Participatie wordt per thema opgepakt. Bij de evaluaties kan de input vanuit de participatie meegenomen worden waarbij het raadsprogramma herijkt en verrijkt kan worden.  

Datagestuurd werken

Om na te gaan of de ambities in het raadsprogramma behaald worden en om daarop te kunnen sturen is besloten een start te maken met datagestuurd werken. Er zijn twee thema’s in het raadsprogramma aangemerkt voor monitoring; Leefbaarheid en Luchtkwaliteit. Voor Leefbaarheid wordt een monitor opgesteld die de leefbaarheid In Velsen weergeeft langs verschillende, specifiek Velsense, dimensies. Daarnaast wordt een monitor opgericht om het effect van de inspanningen op luchtkwaliteit te meten.  

Leestip! Per thema vindt u 2 of 3 onderdelen:

  • Waar de raad het over eens is. Dit is beschreven als een gemeenschappelijk toekomstbeeld. Deze alinea leest alsof de gewenste situatie al bereikt is.
  • Waarover al een behoorlijke mate van overeenstemming is. Over deze punten is in ieder geval 1 fractie het niet eens. Dit onderdeel vindt u niet bij ieder thema terug.
  • Waar de raad nog van standpunt verschilt. Hierover gaat de discussie straks in de raad.

De thema’s

Leefbaarheid in brede zin 

1.    Leefbaarheid extra beleidsmatige aandacht
2.    Luchtkwaliteit extra beleidsmatige aandacht
3.    Veiligheid
4.    Gezondheid

Maatschappelijk en sociaaleconomisch    

5.    Jeugd
6.    Zorg en Welzijn
7.    Arbeidsmarkt
8.    Lokale economie en vestigingsklimaat

Fysieke leefomgeving    

9.    Wonen en woningbouw extra beleidsmatige aandacht
10.    Duurzaamheid extra beleidsmatige aandacht
11.    Mobiliteit

Voorzieningen

12.    Kunst & cultuur
13.    Sport

Randvoorwaarden scheppend    

14.    Participatie en democratische kwaliteit extra beleidsmatige aandacht
15.    Financiën
16.    Dienstverlening

Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden

De Visie op Velsen 2050 richt zich op het belang van ontmoeting en verbinding. Duurzaam verbonden, met elkaar en met de toekomst, zodat we klaar staan voor de omwentelingen die de komende 30 jaar een grote impact op Velsen zullen hebben. Impact op de Velsenaren, op onze welvaart, op onze leefomgeving en op het vertrouwen in de overheid. 

De visie is onze leidraad voor de langere termijn. Het raadsprogramma omvat de ambities voor de komende bestuursperiode. Het raadsprogramma is leidend voor de invulling, verwerkelijking en monitoring van de Visie op Velsen op deze termijn.