Raadsthema Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de gemeente Velsen. Niet alleen omdat (inter)nationale afspraken ons verplichten om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en de bijbehorende CO2 uitstoot af te laten nemen, maar ook omdat de transitie naar een duurzame en circulaire (waterstof)economie grote kansen biedt voor onze regio.

Een stevige bijdrage aan de klimaatdoelen

Een gemeenschappelijk toekomstbeeld van de gemeenteraad

Draagt Velsen bij aan het halen van de klimaatdoelen? Nou en of! Maatschappelijk vastgoed en gemeentelijke gebouwen zijn verduurzaamd. Woningen zijn geïsoleerd, hebben zonnepanelen en een warmtepomp. Afval wordt gescheiden. Grondstoffen worden hergebruikt.  Biodiversiteit en klimaatadaptatie zijn in beeld. De transitie naar duurzame energie (RES) is in volle gang. CO2-uitstoot is sterk verminderd. En de industrie in het Noordzeekanaalgebied (CES) is verduurzaamd. Velsen is klimaatbestendig ingericht.

De gemeente:

 • Houdt rekening met draagvlak bij inwoners en de betaalbaarheid.
 • Benut de kansen die de energietransitie biedt voor werkgelegenheid: maakt daar samen met Techport werk van.
 • Heeft de rol van regisseur in de energietransitie vanuit het (landelijke) Klimaatakkoord.
 • Werkt met het programma Klimaat en Duurzaamheid aan: CO2-reductie (55% in 2030 en tot 95% in 2050), een volledig circulaire gemeente in 2050, in 2050 klimaatbestendig en water-robuust.

Over deze aanpak is grote mate van overeenstemming

 • De ambitie van 2,7 TWh opwekken aan duurzame energie in 2030 in Noord-Holland Zuid uit de RES 1.0 is leidend voor ons.
 • De aanpak zoals beschreven in de Transitie Visie Warmte.
 • De uitgangspunten van het Cluster Energie Strategie NZKG.
 • De uitvoering van het Lokaal Klimaat Akkoord.
 • We faciliteren uitbreiding van het transportnetwerk van energie en we hebben een constructieve samenwerking met de netbeheerder.

Over deze vragen gaat de discussie straks in de raad

 • Hoe ver gaat de ambitie op dit thema? De ene kant van het spectrum is ‘prioriteit aan verduurzamen’ (stevig bijdragen, versnellen, majeure opgave), en de andere kant van het spectrum is ‘behoedzaam verduurzamen‘ (niet ten koste van alles).
 • Hoe gaan we verder met het Velsens Lokaal Klimaatakkoord?
 • In welke mate zetten we in op helpen en stimuleren van inwoners, bedrijven en instellingen (denk aan energiecoaches)?
 • Willen we een coherent breed perspectief op energie en duurzaamheid (‘energievisie’) opstellen als bouwsteen voor de omgevingsvisie?
 • Steunen we initiatieven van inwoners op duurzaamheidsgebied, zoals bijvoorbeeld energiecoöperatie Energiek Velsen, gezamenlijke inkoopacties of de aanleg van groene daken?

Forum voor Democratie distantieert zich van dit thema.