Raadsthema Financiën

De gemeente houdt grip op haar financiën via jaarverslagen en jaarrekeningen, perspectiefnota’s en begrotingen. Ieder jaar doorloopt de gemeente dezelfde financiële cyclus.

Financieel is alles onder controle

Een gemeenschappelijk toekomstbeeld van de gemeenteraad

De financiële positie van de gemeente is toekomstbestendig, weerbaar en solide. Zo kunnen wij maatschappelijke opgaven het hoofd bieden en maken we onze ambities waar. Er zijn geen financiële verrassingen: onze uitgaven zijn voorspelbaar én we houden de lokale lasten voor onze inwoners in toom.

We zorgen voor voldoende middelen voor een capabele, ambtelijke organisatie die past bij de ambities van de raad. De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks inzage waaraan geld is besteed en welk effect is bereikt. En de begroting en het jaarverslag zijn helder leesbaar.

Over deze vragen gaat de discussie straks in de raad

  • Wat houdt een weerbare en toekomstbestendig solide financiële positie van de gemeente precies in? Heeft deze solide positie te maken met voldoende eigen vermogen/reserves/ weerstandvermogen? En welke ratio past daarbij?
  • Wat vinden we ervan om bij begrotingen geen aanspraak te maken op de algemene reserve?
  • Vinden we dat inkomsten en uitgaven niet alleen over meerdere jaren bekeken (structureel), maar ook jaarlijks minimaal in balans moeten zijn?
  • Willen we buffers opbouwen die de afgelopen jaren zijn afgenomen?
  • Wat doen we als onze begroting onder druk komt? Gaan oude taken dan voor op nieuwe taken? 
  • Is een belastingverhoging wel of geen optie?
  • Leggen we bij onvoldoende financiële middelen van het rijk, de taken terug?
  • Willen we de hondenbelasting (doelheffing: wordt gericht gebruikt voor onderhoud en beheer van honden-uitlaatplaatsen) houden of afschaffen?
  • Wat betekent het thuiswerken (huisvestingsfaciliteiten) van de gemeente voor de financiën?