Privacy

De gemeente Velsen vindt privacy belangrijk. Wij beschermen uw persoonsgegevens daarom goed.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens.

De gemeente Velsen verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. De privacyverklaring beschrijft hoe de gemeente dit doet en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Samenvatting privacyverklaring gemeente Velsen

De gemeente voert alleen taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente gebruikt hiervoor soms persoonsgegevens. Als u in Velsen woont, houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en Burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP).

Als u iets wilt regelen of aanvragen via deze website, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, van u nodig om u goed te kunnen helpen.

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp of zorg kan de gemeente gevoelige persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals financiële en medische gegevens. Ook verwerkt de gemeente persoonsgegevens om bijvoorbeeld belasting te heffen, fraude te bestrijden, handhavingstaken uit te voeren en om uitvoering te geven aan het openbare orde- en veiligheidsbeleid.

Lees meer over de privacyverklaring

Het verwerken van persoonsgegevens

Het gebruiken van persoonsgegevens noemen we ook wel ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Het hangt van het doel en de taak van de gemeente af welke persoonsgegevens de gemeente precies verwerkt.

De gemeente Velsen vindt uw privacy belangrijk. Wij beschermen uw persoonsgegevens daarom goed. Dit doen wij op basis van de privacywetten en ons eigen beleid.

Gegevensbescherming in het Sociaal Domein

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente een aantal taken erbij gekregen op het gebied van werk, zorg en jeugdhulp. Een aantal van deze taken wordt uitgevoerd door hulpverleners van sociale wijkteams van de gemeente. In deze teams werken verschillende professionals met elkaar samen. Om u zo goed mogelijk te helpen moeten zij informatie met elkaar uitwisselen. Denk aan persoonsgegevens en gezinssituatie of persoonlijke situatie. Hierbij houden zij zich aan de plichten die de gemeente heeft om de persoonsgegevens van inwoners te beschermen. Omdat het erg belangrijk is dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd hebben de gemeente en de diverse hulpverlenende instanties ook schriftelijke werkafspraken gemaakt. Deze staan in een samenwerkingsovereenkomst. Een samenwerkingsovereenkomst bevat duidelijke regels over de omgang met persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over gegevensbescherming dan neemt u contact op met de functionaris gegevensbescherming van de gemeente: fg@velsen.nl.

Verstrekking aan andere organisaties

De gemeente verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties, zonder uw toestemming, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling. Met organisaties die in opdracht van de gemeente uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contact

De functionaris gegevensbescherming (FG) van de gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met de gemeente via fg@velsen.nl.