Raadsthema Leefbaarheid

Leefbaarheid betreft de aantrekkelijkheid van een gebied om te wonen en te werken. Het gaat over de combinatie van de fysieke omgeving, de sociale omgeving en veiligheid. Vanwege de omvang is veiligheid in dit raadsprogramma een apart thema.

Schoon, groen en aantrekkelijk

Een gemeenschappelijk toekomstbeeld van de gemeenteraad

In Velsen zijn alle wijken veilig, gezond, schoon, groen, aantrekkelijk en prettig om te leven en te werken. Er is sociale samenhang en er zijn voldoende voorzieningen en ontmoetingsplekken zoals sportfaciliteiten, wijkcentra en een gezond verenigingsklimaat. In sommige wijken gaat dit bijna vanzelf. In andere wijken is wat hulp van de gemeente nodig om de leefbaarheid zichtbaar te verbeteren. De gemeente pakt dit dan samen op met de bewoners.

We stimuleren en ondersteunen ook initiatieven van inwoners. Natuurlijk behouden we groen in de kernen en leggen we het aan waar dat nodig is.

Gemeente Velsen heeft veel aandacht voor de leefbaarheid, omdat mensen zich in een schone en veilige wijk prettiger en gezonder voelen, zich meer om elkaar bekommeren en zelf ook sneller bereid zijn om een steentje bij te dragen. 

Over deze aanpak is grote mate van overeenstemming

Hoe zien we die aandacht voor leefbaarheid in de praktijk terug?

  • We pakken zwerfafval kordaat aan.
  • We zetten in op voldoende en aantrekkelijke speel- en wandelplekken voor jongeren en ouderen.
  • We zorgen voor (beleid op) voldoende en aantrekkelijke honden-uitlaatplaatsen.
  • We zorgen voor een klimaatbestendige omgeving. Groen draagt bij aan klimaatadaptatie en gaat hittestress tegen. 
  • We werken actief aan het bomenbeleidsplan en nemen inwoners hierin mee. 
  • We zorgen ervoor dat obstakels in de publieke ruimte verdwijnen om de toegankelijkheid voor iedereen te vergroten. Bij (grote) herinrichtingsprojecten zoeken we actief de input van ervaringsdeskundigen.

Over deze vragen gaat de discussie straks in de raad

  • Hoe gaan we deze ambitie waarmaken? 
  • Waar beginnen we en wat heeft prioriteit?
  • Hoe gaan we om met de schaarse openbare ruimte? Willen we kaders meegeven via een Leidraad openbare ruimte?
  • Zijn we bereid voor de klimaatadaptieve maatregelen uit het groenstructuurplan financiële middelen beschikbaar te stellen?