Raadsthema Participatie en Democratische kwaliteit

In een democratie heeft elke burger het recht om te spreken en gehoord te worden.

Samen met de samenleving

Een gemeenschappelijk toekomstbeeld van de gemeenteraad

‘We luisteren goed naar de signalen uit de samenleving en brengen verbindingen tot stand. We stellen ons hierbij flexibel op en werken samen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen.’ Dat is de missie van de gemeenteraad uit het beleidskader Participatie 2022-2028. En natuurlijk willen we als gemeente betrouwbaar zijn en afspraken op tijd nakomen. 

Dit zijn onze concrete plannen om de kwaliteit van de democratie te verhogen:

 • We maken alle belangen inzichtelijk. Denk aan het algemeen belang, belangen van specifieke inwoners of groepen inwoners. 
 • We versterken het vertrouwen in de overheid, onder andere door Velsenaren te betrekken bij keuzes van de gemeente en de mogelijkheid te bieden om een actieve rol te spelen in de eigen buurt en leefomgeving. 
 • We verleiden ook moeilijk bereikbare doelgroepen tot participatie. 
 • Bij participatie is verwachtingsmanagement erg belangrijk: wat is het speelveld, in welke bandbreedte zit de invloed van participanten en de gemeente.
 • Bij inwonersparticipatie benutten we twee lijnen:
  • de lijn van wijkplatforms: continu een gesprekspartner in de buurten en wijken.
  • de lijn van – op incidentele en specifiek (project)gerichte participatie – representatieve wijkvertegenwoordiging. Bijvoorbeeld via gewogen loting en eventueel wijkraden.
 • Onze ambitie is een hogere opkomst bij verkiezingen.

Over deze vragen gaat de discussie

 • Hoe gaan we deze ambitie waarmaken? Waar beginnen we en wat heeft prioriteit?
 • Willen we de representativiteit en diversiteit bevorderen in onze democratische organen?
 • Willen we referenda invoeren?
 • Willen we een wijkvertegenwoordiging of wijkraden instellen door loting of verkiezing? 
 • Willen we inwoners stimuleren om gebruik te maken van uitdaagrecht?
 • Willen we burgerinitiatieven stimuleren en hoe doen we dat?
 • Willen we een buurt- en inwonersbudget invoeren?
 • Zien we de toegevoegde waarde van een jongerenraad?