Raadsthema Veiligheid

Bij het thema veiligheid gaat het om het bestrijden van zichtbare en onzichtbare criminaliteit, dus van woninginbraak tot ondermijning. Adequate preventie, communicatie en handhaving dragen bij aan de versterking van de veiligheid.

Veilig leven en werken in Velsen

Een gemeenschappelijk toekomstbeeld van de gemeenteraad

Als het gaat om veiligheid zou er eigenlijk geen verschil moeten zijn tussen wijken in de gemeente Velsen. Iedereen wil kunnen leven in een veilige leefomgeving, zonder ondermijning, zonder drugsoverlast en zonder discriminatie.

Maar de aanpak van (drugs)criminaliteit en ondermijning zijn in sommige kernen en in de haven wel degelijk belangrijke opgaven. We willen voorkomen dat mensen het slachtoffer worden van criminelen. Ook de sociale veiligheid is belangrijk: iedereen moet zich veilig voelen op straat en we accepteren geen discriminatie.

We werken hieraan via 2 sporen:

  • Preventie: via voorlichting (bijvoorbeeld over drugs en alcohol) en contact (bijvoorbeeld jeugd-BOA’s, wijkagenten en jongerenwerkers) en door armoedebestrijding. 
  • Integrale handhaving en controle: de gemeente heeft een spilfunctie in de samenwerking tussen verschillende instanties en betrekt actief ketenpartners.

Over deze vragen gaat de discussie straks in de raad

  • Hoe zetten we concreet in op preventie en handhaving?
  • Welke initiatieven en ingrepen horen daarbij in Velsen?
  • En in welke mate zetten we deze oplossingsrichtingen in?
  • Welke projecten geven wij voorrang? (Preventie op scholen bijvoorbeeld is niet alleen taak van het onderwijsveld maar ook van een gemeente).