Raadsthema Wonen en woningbouw

Wat is er nodig om de vraag naar woningen op het aanbod af te stemmen? We willen dat iedereen die in de gemeente Velsen wil wonen, ook in de gemeente kan wonen. De gemeente maakt hierin keuzes en werkt daarin nauw samen met partners, zoals woningcorporaties.

Voor iedereen een passende woning

Een gemeenschappelijk toekomstbeeld van de gemeenteraad

Zoek je een huis? Dan vind je in Velsen een huis. We werken namelijk aan voldoende, betaalbare woningen. Aan duurzaam bouwen en verduurzamen van woningen. Het Koersdocument Omgevingsvisie, met daarbij de gebiedsvisie Pont tot Park, geeft de richting aan. Drie voorbeelden:

 • We verbeteren de doorstroming.
 • We creëren een grotere woningvoorraad door sneller, meer en soms kleiner te laten bouwen. Zo komen ook starters aan een woning. 
 • We overleggen met partners (woningbouwcorporaties, eigenaren van winkelpanden) over het splitsen/verkleinen van wooneenheden.

Inventarisatie of alle versnellingsmogelijkheden benut worden en of er nog andere mogelijkheden zijn om te versnellen

 • We willen snel inzicht hebben of de ontwikkeling van de Kustplaats IJmuiden aan Zee voor 2040 realiseerbaar is. Ambtelijke capaciteit zetten we in de eerste plaats in om ontwikkelingen op reeds aangewezen locaties te versnellen. We blijven inzetten op de reeds lopende projecten voor woningbouwontwikkeling. En we hebben daarnaast de ambitie te versnellen. We vragen het college na de zomer van 2022 te komen met een selectie (een top) van reeds aangewezen locaties voor woningbouw waarbij we kunnen versnellen. Hieruit maakt de raad vervolgens een keuze welke locaties worden versneld. Om versnelling te bewerkstelligen, anticiperen we en is de raad bereid te investeren in de ambtelijke capaciteit, intern of extern. We vragen het college daarvoor met een voorstel te komen. Als ruimschoots voor 2030 blijkt dat er onvoldoende plancapaciteit uit de bestaande en de A-locaties uit het koersdocument kan worden gehaald, kan het college voorstellen doen een of beide 'B' locaties naar voren te halen.

Over deze vragen gaat de discussie straks in de raad

 • Voor wie gaan we bouwen?
 • Wat is voldoende en betaalbaar bouwen?
 • Willen we extra aandacht voor bepaalde doelgroepen, ook al hebben we beperkte invloed als je geen grondeigendom hebt?
 • Geven we voorrang aan Velsenaren bij het toewijzen van woningen?
 • Zetten we in op aanpassing van woningen zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen?
 • Willen we het instrument zelfbewoningsplicht inzetten?
 • Willen we meer sociale huurwoningen (>30%)?
 • Waar gaan we bouwen?
 • Willen we woningbouwlocaties benutten voor tijdelijke bestemmingen?
 • Wat betekent de woningbouw-ambitie voor ambities op andere vlakken als ‘behoud van groen’, ‘behoud van karakter van de kernen’, ‘spreiding sociale huur over kernen’ en ‘leefbaarheid in de wijk’?
 • In hoeverre is er spanning tussen enerzijds snelheid en anderzijds ambities over doelgroepen, spreiding (over kernen) en differentiatie in type van woningen?
 • Hoe hoog mag hoogbouw zijn (IJmuiden Pont tot park)?
 • Hoe geven we invulling aan het initiatief Architect aan Zet?
 • Laten we de minimale woonoppervlakte los waardoor het makkelijker wordt om kleiner te bouwen?
 • Breiden we de VGB (Verklaring van Geen Bedenkingen) verder uit waardoor er sneller gebouwd kan worden?
 • Stimuleren we de doorstroom van ouderen op de woningmarkt door bijvoorbeeld de ‘van-groot-naar-beter-regeling?
 • Schaffen we het Startdocument (een stap in de procedure bij (woning)bouwprojecten) af?
 • Om grootschalige ontwikkelingen makkelijker mogelijk te maken moet er ook nadrukkelijk gekeken worden naar beperkende factoren zoals de parkeernorm. Autoluwe nieuwe wijken met meer woningen. In hoeverre wil de raad het beleid aanpassen?
 • Zijn Flexwoningen daarbij nadrukkelijk een optie, bijvoorbeeld op stukken grond waar anders de verwachting niet is dat er op korte termijn permanente bouw van de grond kan komen?