Grote impact

U heeft een plan om iets te gaan bouwen of organiseren. Dan is het goed om van tevoren na te gaan wat uw plan of initiatief betekent voor uw omgeving.

Denk daarbij aan uw buren en uw straat. Dat noemen we een participatie-check. Gaat u bijvoorbeeld aan de slag met: 

 • Bouwen appartementencomplex. 
 • Starten horecagelegenheid. 
 • Gebiedsontwikkeling. 
 • Bouwen nieuwe woonwijk. 
 • Bouwen meerdere woningen. 

Dan heeft uw plan een grote impact op uw omgeving. In het stappenplan leest u wat er van u wordt verwacht. 

Stappenplan 

Hierbij gaat het om ruimtelijke initiatieven, plannen en producten die een grote invloed hebben op veel mensen in de (wijde) omgeving. De belangen hiervan kunnen voor mensen, bedrijven en organisaties heel verschillend zijn. Een vergunningsaanvraag is nodig. 

1. Stem het initiatief af met de gemeente 

Bespreek het initiatief eerst met de gemeente. In deze zogenaamde initiatieffase volgt een eerste inhoudelijke beoordeling van de gemeente via een overleg aan de intaketafel. Per brief krijg u bericht waarin de gemeente aangeeft hoe zij denkt over de haalbaarheid en noodzaak van het plan.   

2. Maak een participatieplan 

Beschrijf: 

 • Wat u gaat doen, waarom, hoe en wanneer en wat de reikwijdte is van het plan. 
 • Wat de impact is op de leefomgeving en wat u uiteindelijk wilt bereiken. 
 • Wie er iets merkt van het plan en wie hebben er belang bij hebben. 
 • Hoe u de verschillende doelgroepen erbij betrekt. Denk aan een (online) buurtbijeenkomst, informatiemarkt, (online) peiling of gesprekken met belangengroepen. U bepaalt zelf hoe u dit wilt organiseren. 
 • Hoe u iedereen op de hoogte houdt van de voorgang van de plannen. 
 • Deel het plan met de gemeente. 
 • Lees meer over de verschillende gespreksvormen.
 • Formulier participatieplan.

3. Informeer de omgeving 

 • Meld uw plan zo vroeg mogelijk bij de verschillende doelgroepen in de omgeving. Zo zorgt u ervoor dat iedereen zich betrokken voelt en nog kan meedenken.  
 • Laat weten hoe en wanneer mensen kunnen meedenken en in welke mate zij kunnen meebeslissen.  
 • Vergeet ook moeilijk bereikbare doelgroepen als laaggeletterden niet. 

4. Samen in gesprek 

Nodig alle belanghebbenden schriftelijk (of online) uit voor de gekozen gespreksvorm. 

5. Meerdere gespreksrondes 

Soms zijn meerdere gesprekken nodig om de afstand tussen het plan en de belangen te verkleinen.  

6. Maak een participatieverslag 

Beschrijf: 

 • Waar, wanneer en in welke vorm(en) het gesprek heeft plaatsgevonden. 
 • Wie zijn er uitgenodigd en wie waren er aanwezig. 
 • Maak een samenvatting of afsprakenlijst van wat er door de deelnemers is ingebracht en beschrijf de uiteindelijke uitkomsten. 
 • Motiveer welke adviezen en keuzes uit het traject u wel en niet overneemt bij de uitwerking van het plan. 
 • Geef ook de minderheidsstandpunten aan. Zo gaan deze niet verloren in de uitvoering of besluitvorming. 
 • Geef een inschatting van het draagvlak voor het plan. 
 • Formulier participatieverslag

7. Zorg voor een terugkoppeling 

Deel het verslag met de verwerkte resultaten en wijzigingen met alle aanwezigen. Geef aan waar, hoe en tot wanneer zij kunnen reageren.  

8. Aanvraag omgevingsvergunning 

 • Voeg het participatieverslag toe aan de vergunningsaanvraag. 
 • De gemeente gebruikt het participatieplan- en verslag om een weloverwogen besluit te kunnen nemen.  
 • Er volgt een uitnodiging om het plan samen met de gemeente aan de Omgevingstafel te bespreken. Meerdere medewerkers van de gemeente en mogelijk relevante externe partijen zoals Provincie, Veiligheidsregio, omgevingsdienst en Hoogheemraadschap zitten aan tafel om ieder vanuit hun eigen vakkennis mee te denken over het plan.  
 • Niet alleen het participatieproces telt mee in de beoordeling van de omgevingsvergunning. De gemeente kijkt ook naar de wettelijke mogelijkheden. 
 • Goede participatie betekent niet automatisch een vergunning. De officiële inspraakprocedures en de mogelijkheid voor bezwaar en beroep blijven bestaan. 
 • Bij twijfel aan het participatieproces kan de gemeente aanvullend onderzoek doen. Bijvoorbeeld bij plannen die afwijken van het bestaande Omgevingsplan of waarbij veel tegenstelling in de gemeente verwacht wordt.   
 • Aanvragen vergunningexterne-link-icoon.

9. Besluit van de gemeente 

Binnen 8 weken na het indienen van het vergunningsverzoek krijg u via de mail bericht over het besluit. Er zijn uitzonderingen waarbij de termijn verlengd wordt tot 26 weken.  

10. Formele inspraak 

 Deze afhankelijk van of de aanvraag toestemming krijgt van een buitenplanse omgevingsactiviteit of dat er een wijziging nodig is van het omgevingsplan.  

11. Publicatie vergunning 

Een vergunning wordt altijd gepubliceerd op de infopagina van huis-aan-huiskrant Jutter/Hofgeest en officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon.  

Heeft u vragen over participatie? Neem dan contact op via info@samenspelvelsen.nl. Heeft u vragen over het aanvragen van een vergunning? Kijk dan eens op omgevingsvergunning aanvragen