Omgevingsvergunning aanvragen

Stel u wilt een garage bij uw huis plaatsen, een festival organiseren of in de wijk een speelterrein aanleggen. Misschien heeft u een idee voor het bouwen van een gezamenlijk appartementencomplex met zorgfuncties of iets geheel anders. Dan wilt u weten hoe u dat aanpakt, of er vergunningen nodig zijn en waar u terecht kunt. U krijgt te maken met de Omgevingswet.


De Omgevingswet 

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving.  

Als u plannen heeft, heeft u misschien een vergunning nodig. Of dat zo is kunt u nakijken in het nieuwe Omgevingsloketexterne-link-icoon. Het omgevingsloket is ook het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. Heeft u een idee of een plan en wilt u eerst de mogelijkheden bespreken? Meld uw idee of project aan voor de intaketafel.  

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

Als u gaat bouwen krijgt u mogelijk ook te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het doel van deze wet is een verbetering van de bouwkwaliteit. Wie gaat bouwen of verbouwen moet nagaan of het bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. In het stappenplan leest u precies wat u hiervoor moet regelen. 

Participatie 

Het is belangrijk dat u vóórdat u een aanvraag doet, overlegt met buurtgenoten hoe zij tegen uw plannen aan kijken. We noemen dat participatie. Dat kan mogelijk bezwaren in een latere fase voorkomen. Via de Participatie-check toetst u of de impact van uw plan licht, klein of groot is én wat er dan van u verwacht wordt.