Zo werkt u aan het participatieverslag

U gaat met uw buurt in gesprek over uw plan of initiatief. Maak van de gespreksuitkomst en eventuele oplossingen een participatieverslag. Het participatieverslag stuurt u mee bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Hieronder staat een aantal vragen om u te helpen bij het maken van een participatieverslag.

Probeer de vragen zo concreet en volledig mogelijk te beantwoorden. Het beantwoorden van alle vragen is geen verplichting. Het spreekt voor zich dat voor een klein plannetje de beantwoording van deze vragen minder ver hoeft te gaan dan bij een groter plan. Houdt rekening met de privacy van de mensen waarover u het hebt.

 Formulier participatieverslag

 1. Wie heeft u uitgenodigd en met wie heeft u gesproken?
 2. Op welke wijze en op welke momenten heeft u met deze betrokkenen gesproken?
 3. Wat vinden de betrokkenen belangrijk?  
 4. Hoe past het initiatief binnen die belangen? Wat waren hiervoor argumenten?
 5. Heeft u uw initiatief aangepast waar wenselijk en mogelijk?
  1. Zo ja, wat waren de aanpassingen?  
  2. Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?
 6. Welke stappen heeft u ondernomen in uw aanvraag? Geef de stappen uit uw logboek weer.
 7. Hoe vonden de betrokkenen dat hun inbreng is meegenomen in uw plan? Laat de betrokkenen waarderingscijfers geven voor de manier waarop zij zijn betrokken.  
 8. Zijn de betrokkenen het eens met uw aanvraag? Geef een inschatting van het draagvlak voor uw aanvraag.