Omgevingsplan

In het omgevingsplan staat wat er wel en niet mag op een bepaalde plek in onze gemeente. Ook staan er voorwaarden en regels in om iets te kunnen veranderen in onze leefomgeving.

Bijvoorbeeld: 

 • Waar mogen woningen gebouwd worden en waar niet?  
 • Wat zijn de voorwaarden voor het kappen van bomen?  
 • Welke regels zijn er voor het bouwen van een nieuwe schuur?  
 • Hoe hoog mag een nieuwe schutting zijn?  

De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast. Het is een is een juridisch bindend document. Iedereen moet zich hieraan houden. Inwoners, bedrijven, instellingen en ook de gemeente zelf. 

Nu nog vooral bestaande regels 

Het omgevingsplan is nieuw, maar de regels die erin staan komen nu nog vooral uit de bestaande bestemmingsplannen.  

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet ingegaan.  Het Omgevingsplan bestaat uit: 

 • Alle bestemmingsplannen van de gemeente.  
 • Zo'n 300 oude Rijksregels.  
 • De Hemelwaterverordening. 
 • De Bodemkaarten.  
 • De gemeente is hier nu verantwoordelijk voor.  

 Voordeel nieuwe Omgevingsplan

Het voordeel van het Omgevingsplan ten opzichte van de oude bestemmingsplannen is dat alle regels over de fysieke leefomgeving uiteindelijk netjes bij elkaar in één plan staan.  Denk hierbij ook aan dat ook de milieuregels, regels voor erfgoed, welstand. De gemeente toetst bouwplannen aan het Omgevingsplan. 

Het actuele Omgevingsplan bekijken

Wilt u de nu geldende regels van een bepaalde plek bekijken? Dat kan via het Omgevingsloket/regels op de kaart. externe-link-icoon Hier krijgt u toegang tot alle nu geldende regels over de fysieke leefomgeving van Gemeente Velsen. Heeft u vragen over het Omgevingsplan, of een wijziging van het Omgevingsplan die in procedure is, neem dan contact op via ro@velsen.nl

Afwijken van het Omgevingsplan 

Wat kunt u doen als een bouwplan of een activiteit niet past in het Omgevingsplan? 

Soms mag er van het Omgevingsplan worden afgeweken. U heeft dan toestemming nodig van het college van Burgemeester en Wethouders. En in sommige gevallen van de gemeenteraad.  

Hiervoor moet u een aanvraag omgevingsvergunning indienen voor het plan. U vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloket. 

Heeft u bouwplannen? 

Ook als dit plan wel in het bestemmingsplan past is het mogelijk dat u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft. Als u meer over de omgevingsvergunning en vrijstelling wilt weten, kijk op:  omgevingsvergunning aanvragen.

Procedure wijziging Omgevingsplan 

Wanneer er van het Omgevingsplan afgeweken wordt, moeten er diverse stappen worden doorlopen. Dat noemen we een procedure of wijzigingsprocedure. 

Vaststellen voorbereidingsbesluit 

De gemeente kan een voorbereidingsbesluit vaststellen voor het opnemen van ‘voorbeschermingsregels’ in het Omgevingsplan. Met deze voorbeschermingsregels kan de gemeente een gebied beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen tijdens de periode dat de wijzigingsprocedure van het Omgevingsplan loopt.  

Bijvoorbeeld als de gemeente een bestaand agrarisch gebied wil omvormen tot woongebied. De voorbeschermingsregels kunnen dan verbieden om in dit agrarisch gebied nieuwe agrarische gebouwen te bouwen, zoals een schuur. 

Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor 1 jaar. Wanneer er binnen de termijn van 1 jaar een ontwerp-omgevingsplan ter inzage wordt gelegd, vervalt het voorbereidingsbesluit. 

Bekendmaking wijziging Omgevingsplan 

De gemeente maakt bekend dat ze het omgevingsplan gaat wijzigen. Als dat nodig is stelt de gemeente een milieueffectrapport (MER) op.  

Ontwerp-omgevingsplan 

De gemeente geeft kennis van het ontwerp-omgevingsplan en legt het ter inzage. Iedereen kan daarna zienswijzen inbrengen. 

Vaststellen omgevingsplan 

De gemeenteraad bekijkt de zienswijzen en stelt het Omgevingsplan uiteindelijk vast. 

Het Omgevingsplan is geldig zodra de beroepstermijn is afgelopen. Dit is de termijn van 6 weken waarbinnen u een beroepschrift bij de Raad van State kan indienen. De gemeente gebruikt het vastgestelde omgevingsplan om de vergunningaanvragen te toetsen. 

Wijzigingen in  het Omgevingsplan die op dit moment in procedure zijn

De volgende wijziging omgevingsplan is bekendgemaakt 

 • Er is op dit moment geen wijziging omgevingsplan bekend gemaakt. 

Het volgende besluit of voorbereidingsbesluit kunt u inzien 

Op het volgende ontwerp-omgevingsplan kunt u een inspraakreactie indienen 

 • er zijn op dit moment geen plannen waarop u een inspraakreactie kunt indienen

Tegen de volgende plannen kunt u in beroep gaan bij de Raad van State 

 • er zijn op dit moment geen plannen waartegen u in beroep kunt gaan