Starters

Het starten van een bedrijf is een hele onderneming. Een goed voorbereide starter heeft meer kans van slagen met zijn of haar bedrijf.

De gemeente Velsen wil iedereen hier zo goed mogelijk bij ondersteunen. Starters geven namelijk een goede impuls aan de lokale en regionale economie.

Als u meer informatie wilt over het starten van uw bedrijf, kijk dan voor uitgebreidere informatie op Kamer van Koophandelexterne-link-icoon.

Deze vraag wordt regelmatig gesteld aan van het Ondernemersloket van de gemeente Velsen. Het antwoord is 'Ja, maar'. Wel zijn hier voorwaarden aan verbonden en kan het zijn dat een ontheffingsprocedure moet worden gevoerd.

Download voor meer informatie de folder: Kan je een bedrijf starten vanuit huis?externe-link-icoon

Na uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het Handelsregister zijn er - voordat u kunt beginnen met uw bedrijf - een aantal zaken waar u in ieder geval rekening mee moet houden:

Bedrijfsruimte

Voor het vinden van geschikte bedrijfsruimte kunt u terecht op bedrijfspand.com/gemeente/velsen.externe-link-icoon

Bedrijfsgrond

De ruimte in Velsen is schaars, de gemeente heeft dan ook niet veel grond uit te geven. Percelen die voor afstoting in aanmerking komen worden door de gemeente via openbare inschrijving te koop aangeboden. Wanneer de gemeente een perceel via openbare inschrijving te koop aanbiedt, doet zij daarvan mededeling in de regionale dagbladen. De meeste terreinen in de Gemeente Velsen zijn in handen van terreineigenaren. Onder het kopje bedrijventerreinen en kantoorlocaties staan de verschillende terreinen nader omschreven. Zie vestigingsmogelijkheden.

Omgevingsplan

Van belang is dat het type bedrijf past binnen de bestemming die op het pand rust. Een bestemming is vastgelegd in een omgevingsplan. De adresgegevens en de activiteiten van het te starten bedrijf zijn van belang bij het verkrijgen van informatie met betrekking tot de bestemming. Lees meer over Omgevingsplan.

Ondernemersplan

Voor advies en begeleiding bij het schrijven van een ondernemingsplan en vragen over financiering (subsidiemogelijkheden) kunt u terecht bij de Kamer van Koophandel.externe-link-icoon

Starten vanuit een uitkering

Ontvangt u een bijstandsuitkering en bent u van plan een eigen bedrijf te starten? Neem dan contact op met uw consulent bij het UWV. Zij kunnen u hierbij adviseren. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, kortweg het Bbz: Bijstand zelfstandigen.

Lees meer over financiële steun voor ondernemers

De vereiste vergunningen zijn sterk afhankelijk van het type bedrijf dat u wilt beginnen. Hierbij een overzicht van de meest voorkomende:

Milieuvergunning

Sinds de in werking treding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een reeds verleende milieuvergunning gelijkgesteld met een omgevingsvergunning. Via een omgevingsvergunning krijgt u toestemming om uw bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Aan de omgevingsvergunning worden voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. Het handelen zonder of in strijd met de omgevingsvergunning is strafbaar. U moet een (wijzigings)vergunning aanvragen vóórdat u gaat starten met uw (nieuwe) bedrijfsactiviteiten. Het is gebruikelijk om voordat u een aanvraag doet een afspraak te maken met een medewerker van de Milieudienst IJmond voor een vooroverleg. De medewerker komt dan bij uw bedrijf langs en loopt met u gezamenlijk de aanvraag door en geeft aan welke gegevens dienen te worden overlegd, zoals een bodemonderzoek of geluidsrapport. Indien u alleen een omgevingsvergunning met betrekking tot de bedrijfsacitiviteiten (het exploiteren van een inrichting) aanvraagt verleent Milieudienst IJmond de omgevingsvergunning. Als u ook andere onderdelen van een omgevingsvergunning aanvraagt, zoals een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, dan verleent de gemeente de vergunning. Voor meer informatie met betrekking tot milieuregelgeving kunt u terecht op de website van Omgevingsdienst IJmond: www.odijmond.nlexterne-link-icoon.

Omgevingsvergunning

Als u een plan heeft om iets te bouwen, renoveren of een andere activiteit in uw leefomgeving, dan krijgt u te maken met de Omgevingswet. De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Als u plannen heeft, heeft u misschien een vergunning nodig. Dan wilt u weten hoe u dat aanpakt en waar u terecht kunt. U leest er alles over op onze pagina Omgevingsvergunning aanvragen.

Alcoholvergunning

Op grond van de Alcoholwet dienen ondernemers van horeca- en slijtersbedrijven in het bezit te zijn van een Alcoholvergunning. Deze drankvergunning wordt afgegeven als aan zedelijkheids- en inrichtingseisen wordt voldaan en over kennis van sociale hygiëne wordt beschikt. De personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (bijv. eenmanszaak of BV, V.O.F.) dienen ook in het bezit te zijn van een verklaring van Sociale Hygiëne. Alcoholvergunning.

(Tap)ontheffing

Het is u niet toegestaan om zonder ontheffing tijdelijk (lichte) alcohol (buiten de horecagelegenheid op bijzondere gelegenheden) te schenken. Een ontheffing op de Alcoholwet houdt in dat er een uitzondering gemaakt wordt op de inhoud van deze wet. Tapontheffing.

Exploitatievergunning

Voor het exploiteren van een horecaonderneming en/of snackbar is een vergunning vereist; voor het aanbieden van niet-alcoholhoudende dranken en spijzen ter plaatse. Zie Exploitatievergunning openbare inrichting en Horeca exploitatievergunning

Evenementenvergunning

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Velsen is voor het organiseren van een evenement een vergunning vereist. De gemeente kan aan u, onder specifieke voorwaarden ter bescherming van de (verkeers)veiligheid, publieke gezondheid en openbare orde een vergunning verlenen: Evenementenvergunning.

Wilt u statistische informatie over de economie van Velsen dan verwijzen we u naar de Kamer van Koophandelexterne-link-icoon en Velsen in Cijfersexterne-link-icoon.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, kortweg het Bbz.

Bijstand voor zelfstandigen

Ondernemersplein

Het vinden van financiering begint met een goede voorbereiding. Op de website ondernemersplein.nlexterne-link-icoon vindt u informatie van de Kamer van Koophandel Financieringsdesk.

Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam

Kantoor Haarlem
Nassauplein 4-6
2011 PG Haarlem
tel. (020) 5314000
Site: kvk.nlexterne-link-icoon

Inlichtingen uit het Handelsregister: tel. (0900) 1234567 (70 ct/min)

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Velsen

Velserduinweg 161
1971 ZB  IJMUIDEN
Velsen@khn.nl
Site: khn.nl/Velsenexterne-link-icoon

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.
Site: rvo.nlexterne-link-icoon