Woo- en Wob-publicaties 2022

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Woo-verzoek over het cruiseschip (vluchtelingenopvang) in Velsen-Noord

Op 28 juli 2022 ontving gemeente Velsen een Woo-verzoek over het cruiseschip in Velsen-Noord. Er werd verzocht om alle correspondentie tussen de gemeente Velsen en het COA, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het verzoek ziet op de periode van 1 januari 2022 tot en met 29 juli 2022.

(De nummers in de bijlagen verwijzen naar de nummers op de inventarisatielijst)

Woo-verzoek uitvoering van de jeugdwet

Verzoek om informatie rondom het gevoerde beleid van gezinshuizen binnen de gemeente Velsen.

Woo-verzoek beleid ontvangen letselschadevergoeding in de bijstand

Verzoek om informatie over het beleid bij het ontvangen van een letselschadevergoeding in combinatie met een bijstandsuitkering.

Wob/Woo verzoek over Tata Steel in relatie tot o.a. gezondheid, lozingen en luchtkwaliteit

Op 15 maart 2022 ontving gemeente Velsen een Wob (Wet openbaarheid van bestuur) verzoek. Verzocht wordt om documenten en communicatie over de uitstoot van stoffen door Tata Steel, het lozen van grondstoffen in de zee door en/of namens Tata Steel en de milieu- en gezondheidssituatie op en rondom het terrein van Tata Steel. Het verzoek ziet op de periode vanaf januari 2021 tot en met 8 april 2022. De stukken die we openbaar maken zijn onder andere  e-mails, WhatsAppberichten, memo’s, annotaties, rapporten en collegestukken.

(De nummer A t/m V van de bijlagen verwijzen naar de rijnummers in de inventarisatielijst.)

Woo-verzoek project Kustplaats IJmuiden aan Zee

Verzoek om inzage te krijgen in documenten die te maken hebben met het project Kustplaats IJmuiden aan Zee. Het gaat over de periode tussen 1 januari 2019 en 14 oktober 2021.

Woo-verzoek EenVandaag wettelijk adviseurschap Velsen Tata Steel, Corus, Hoogovens

De documenten over het wettelijk adviseurschap van de Omgevingsdienst IJmond (eerder Milieudienst IJmond) bij alle vergunningverlening en andere zaken zaken rond Tata Steel, Corus en Hoogovens aan de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk van de afgelopen 22 jaar.

Wob-verzoek Kustplaats IJmuiden aan Zee

In het Wob-verzoek is gevraagd om documenten over het project Kustplaats aan Zee van 1 januari 2019 tot aan indiening Wob-verzoek:

Wob-verzoek Windpark Spuisluis

Nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Windpark Spuisluis naar aanleiding van uitspraak rechtbank Noord-Holland.