Kleine impact

U heeft een plan om iets te gaan bouwen of organiseren. Dan is het goed om van tevoren na te gaan wat uw plan of initiatief betekent voor uw omgeving.

Denk daarbij aan uw buren en uw straat. Dat noemen we een participatie-check. Gaat u bijvoorbeeld aan de slag met:

  • Woningopbouw. 
  • Toevoegen van woning. 
  • Toevoegen van bijgebouw. 
  • Toevoegen van bedrijfspand op bedrijventerrein. 
  • Festival. 
  • Speeltuintje in de wijk.

Dan heeft uw plan een kleine impact op uw omgeving. In het stappenplan leest u wat er van u wordt verwacht.

Stappenplan

Het plan heeft een klein effect op een beperkt aantal mensen in de omgeving. Een vergunningsaanvraag is nodig.  

1. Maak een kort participatieplan

Beschrijf wat u gaat doen, waarom, hoe en wanneer.  Bepaal wie er iets merken van het plan. Wie er belang bij hebben en wat u uiteindelijk wilt bereiken. Meer over het participatieplan leest u op Zo betrekt u anderen bij uw plan.

2. Betrek de omgeving

Nodig de buren, bewoners, bedrijven (in de straat of buurt) uit voor een (online) bespreking, buurtbijeenkomst of inloopavond over uw plan. Of ga zelf bij hen langs.  Lees meer over de verschillende gespreksvormen op Praten met mensen over uw plannen.

3. Samen in gesprek  

Presenteer het plan zo duidelijk mogelijk.  Benoem wat er vastligt door bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Geef ook aan waar ruimte is om iets te veranderen.  Geef de gelegenheid om vragen te stellen en te luisteren naar wat betrokkenen van het plan vinden.  Zoek bij verschillende belangen samen naar mogelijke oplossingen.

4. Maak een participatieverslag

Maak van de gespreksuitkomst en eventuele oplossingen een participatieverslag.  Geef hierin duidelijk aan wat er met de opgehaalde resultaten is gedaan en waar het plan (eventueel) wordt aangepast. Hoe u een participatieverslag maakt leest u op Zo werkt u aan het participatieverslag.

5. Zorg voor een terugkoppeling

Deel het verslag met de verwerkte resultaten en wijzigingen met alle aanwezigen. Geef aan waar, hoe en tot wanneer zij kunnen reageren.  

6. Aanvraag omgevingsvergunning

Na een goede afronding van het gesprek volgt de vergunningsaanvraagexterne-link-icoon.  Voeg het participatieverslag eraan toe.  De gemeente gebruikt dit verslag om een weloverwogen besluit te kunnen nemen.  

Goede participatie betekent niet automatisch een vergunning. De officiële inspraakprocedures en de mogelijkheid voor bezwaar en beroep blijven bestaan. Bij twijfel aan het participatieproces kan de gemeente aanvullend onderzoek doen. Bijvoorbeeld bij plannen die afwijken van het bestaande Omgevingsplan of waarbij veel tegenstelling in de gemeente verwacht wordt.   

7. Besluit van de gemeente

Binnen 8 weken na het indienen van het vergunningsverzoek krijg u via de mail bericht over het besluit.  

8. Publicatie vergunning

Een vergunning wordt altijd gepubliceerd op de infopagina van huis-aan-huiskrant Jutter/Hofgeest en op officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon. Formeel hebben belanghebbenden nog  inspraak op de aanvraag. De officiële inspraakprocedures en de mogelijkheid voor bezwaar en beroep blijven bestaan.

Bij twijfel aan het participatieproces kan de gemeente aanvullend onderzoek doen. Bijvoorbeeld bij plannen die afwijken van het bestaande Omgevingsplan of waarbij veel tegenstelling in de gemeente verwacht wordt.  

Heeft u vragen over participatie? Neem dan contact op via info@samenspelvelsen.nl. Heb u vragen over het aanvragen van een vergunning? Kijk dan eens op Omgevingsvergunning aanvragen.