Wob-publicaties 2020

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Wob-verzoek Windpark Spuisluis

Twee verzoeken om inzage in documenten die betrekking hebben op 

  • overleg tussen gemeente Velsen, provincie Noord-Holland, Eneco/Windpark IJmond en/of Rijswaterstaat over Windpark Spuisluis 
  • overleg tussen gemeente Velsen, provincie Noord-Holland en/of Rijkswaterstaat over woonboten aan of in Noordersluisweg, Binnenspuikanaal en/of 1e, 2e en 3e Rijksbinnenhaven, Eneco/Windpark IJmond en de Zuiderkanaalweg.

Wob-verzoek doorbetaling niet gereden ritten zorgvervoer

Verzoek om informatie over doorbetaling van niet gereden ritten door zorgvervoer. Het gaat hierbij om documenten die informatie bevatten over

  • Gelden die overgemaakt zijn aan de gecontracteerde opdrachtnemers voor niet-gereden ritten.
  • Gespecificeerd per gecontracteerde opdrachtnemer.
  • Gespecificeerd per maanden maart, april en mei 2020.
  • De voorwaarden waaronder de niet-gereden ritten zijn gecompenseerd.

Wob-verzoek autoverkeer Nicolaas Beetslaan in Driehuis

Verzoek tot openbaarmaking alle correspondentie tussen gemeente Velsen en haar bewoners aan de Nicolaan Beetslaan in Driehuis, inzake autoverkeer (snelheid en intensiteit) in de periode juni 2019 tot heden.

Wob-verzoek communicatie laadpalen

Verzoek om openbaarmaking van alle documenten over alle communicatie over de locatie en plaatsing van publieke laadpalen in de gemeente Velsen.

Wob-verzoek anterieure exploitatieovereenkomst(en) project Hofgeest

Wob-verzoek bijzondere bijstand bewindvoering

Verzoek om inzage in alle aanvragen en beslissingen bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering over de periode 2018 en 2019.

Wob-verzoek gehandicaptenparkeerplaats Wilgenstraat 

Verzoek om informatie over intrekking van vergunning voor de gehandicaptenparkeerplaats. 

Wob-verzoek aanwezigheid en werkzaamheden oud-collega

Verzoek om informatie omtrent de aanwezigheid en werkzaamheden met betrekking tot een iRN computer van een oud-collega in het jaar 2018 en 2019.

Wob-verzoek inzake besluiten tot opleggen geheimhouding

Verzoek om een overzicht van de documenten waar besloten tot opleggen geheimhouding.

Wob verzoek inzake Missiehuis

Verzoek om alle documenten die betrekking hebben tot het Missiehuis en het terrein van het Missiehuis te Driehuis.

Wob-verzoek inzake omgevingsvergunning m.b.t. splitsen van een woning

Verzoek om alle omgevingsvergunningen vanaf 22 mei 2019 tot heden waarbij toestemming is verleend voor het splitsen van een woning.

Wob-verzoek Handhaving terrein van archeologie

Verzoek om informatie omtrent de handhaving door gemeente Velsen op het terrein van archeologie vanaf 2014 tot heden.

Wob-verzoek Waterpeil Velserduin

Verzoek om informatie omtrent de besluitvorming rondom hoogteligging van het plan Nieuw Velserduin.

Wob-verzoek zelfbouwlocatie Snippenbos IJmuiden

De gemeente ontving een Wob-verzoek met betrekking tot de zelfbouwlocatie gelegen aan het Snippenbos in IJmuiden. De gemeente heeft bijgaande documenten openbaar gemaakt.