Wie is er verantwoordelijk voor het grondwater?

Perceeleigenaar

Volgens de Omgevingswet is elke perceeleigenaar zelf verantwoordelijk voor het beheer van grondwater op eigen terrein. Van de huiseigenaren wordt verwacht dat ze zelf maatregelen nemen met betrekking tot grondwaterproblemen. Eventuele oplossingen voor deze problemen zijn voor rekening van de eigenaar. Te denken valt hierbij aan het waterdicht maken van kelders, het opvullen van kruipruimtes met bijvoorbeeld schelpen, het verbeteren van de ventilatie onder de woning, het voorkomen van vocht in de gevel of het aanleggen van drainage. Deze verantwoordelijkheid betekent ook dat de gemeente schadeclaims afwijst met een algemene brief, gebaseerd op de eigen wettelijke verantwoordelijkheid van de eigenaar en de structurele invulling van de grondwaterzorgplicht door de gemeente.

Gemeente Velsen

Gemeenten zijn verantwoordelijkheid voor het grondwater in stedelijke gebieden, zoals vastgelegd in de Omgevingswet. Ook zorgt de gemeente voor de afvoer van afvalwater en overtollig regenwater via de riolering. Als aanspreekpunt voor inwoners vervult de gemeente een leidende rol bij het beheer van grondwater. Bij klachten over grondwateroverlast voert de gemeente een analyse uit om de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen te achterhalen. Om structurele problemen met de grondwaterstand te voorkomen of te verminderen, kan de gemeente maatregelen nemen in het openbaar gebied. Hierbij let de gemeente niet alleen op de bestemming van de grond (straat, park, sportveld, begraafplaats), maar ook of die maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoren.  

Velsen voert de volgende activiteiten uit:

  • Maatregelen in de openbare ruimte, zoals drainage, om overlast te verminderen.
  • Bevordering van infiltratie van regenwater in de bodem, indien gewenst.
  • Onderhoud van alle grondwaterobjecten in de openbare ruimte.
  • Gebiedsgericht onderzoek om de mate van overlast te beoordelen en mogelijke oplossingen te achterhalen, inclusief aanpassingen van grondwaterstanden en infiltratiemogelijkheden.
  • Gebruik van een aantal grondwatermeters voor peilingen in verschillende wijken verspreid over de gemeente, om trends en bijzonderheden te ontdekken.
  • Beschikbaar stellen van deskundige informatie over grondwaterstanden aan inwoners.
  • Toezicht op de ontwikkeling van nieuwe woonwijken om toekomstige grondwaterproblemen te voorkomen, zoals zorgen voor een goed doorlatende bodem en voldoende waterafvoer.
  • Afhandeling van klachten en meldingen over grondwater.

Waterschap (Hoogheemraadschap)

De 21 waterschappen, soms ook wel hoogheemraadschappen genoemd, zijn verantwoordelijk voor het volledige watersysteem, inclusief kanalen en grondwater. Door het beheer van het waterpeil in sloten kunnen ze ook de grondwaterstand beïnvloeden. Het onttrekken van grondwater moet worden gemeld bij het waterschap. Voor de gemeente Velsen zijn dit het Hoogheemraadschap van Rijnland of Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Meestal is een melding voldoende, maar in sommige gevallen is een vergunning vereist. Voorbeelden van onttrekkingen die gemeld moeten worden, zijn agrarische onttrekkingen (zoals beregening) en tijdelijke onttrekkingen, zoals het droogmaken van bouwputten (bronbemaling). Voor meer informatie kunt u terecht op www.rijnland.netexterne-link-icoon of www.hhnk.nlexterne-link-icoon.

Provincie

De provincie stelt de algemene kaders vast waarbinnen waterschappen en gemeenten moeten werken en waarborgt de kwaliteit van het grondwater. Voor grootschalige en bijzondere grondwateronttrekkingen is een vergunning nodig van de provincie. Dit geldt bijvoorbeeld voor drinkwaterwinning, grote industriële onttrekkingen en onttrekkingen bij warmte-koudeopslag (WKO). Voor meer informatie kunt u terecht op www.noord-holland.nlexterne-link-icoon.