Privacyverklaring

Gemeente Velsen verwerkt persoonsgegevens zodat zij haar wettelijke en publieke taken kan uitvoeren. De privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die gemeente Velsen verwerkt bij het uitvoeren van haar taken met u als inwoner.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Gemeente Velsen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst de gemeente u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon.

Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente

De gemeente voert alleen taken uit die belangrijk zijn voor haar inwoners en bezoekers. De gemeente gebruikt hiervoor soms persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers. Als u in Gemeente Velsen woont houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en Burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP).

Als u iets wilt regelen of aanvragen via de website van de gemeente Velsen dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed te kunnen helpen.

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Verder kan de gemeente gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen en om fraude te bestrijden.

  Plichten en verantwoordelijkheden van de gemeente

  De gemeente heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven gebruikt.

  In sommige gevallen moet de gemeente u eerst informeren en wanneer nodig om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Daarnaast neemt de gemeente de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn.

  Bewaartermijn

  De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

  Verstrekking aan andere organisaties

  De gemeente verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij de gemeente daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.

  Met organisaties die - in opdracht van de gemeente - uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Uw rechten

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
  • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.
  • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan de gemeente om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen.
  • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

  Inzagerecht

  Als u een aanvraag wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens vult u het formulier persoonsgegevens AVG in.

  Inzage in uw persoonsgegevens aanvragen

  U kunt uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. De gemeente reageert schriftelijk binnen 4 weken. U kunt daarna aan de gemeente vragen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt. Ook hierop reageert de gemeente binnen 4 weken. Wij vragen u altijd om u te identificeren.

  Gegevensbescherming in het Sociaal Domein

  Per 1 januari 2015 heeft de gemeente een aantal taken erbij gekregen op het gebied van werk, zorg en jeugdhulp. Een aantal van deze taken wordt uitgevoerd door hulpverleners van sociale wijkteams van de gemeente. In deze teams werken verschillende professionals met elkaar samen. Om u zo goed mogelijk te helpen moeten zij informatie; zoals persoonsgegevens en gezins- en persoonlijke situatie, met elkaar uitwisselen. Hierbij houden zij zich aan de plichten die de gemeente heeft om de persoonsgegevens van inwoners te beschermen. Omdat het erg belangrijk is dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd hebben de gemeente en de diverse hulpverlenende instanties ook schriftelijke werkafspraken gemaakt in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst bevat duidelijke regels over de omgang met persoonsgegevens.

  Als u vragen heeft over Gegevensbescherming in het Sociaal Domein dan kunt u contact opnemen met de gemeente via privacy@velsen.nl.

  Gebruik van het platform

  Deze website kan linken naar websites van anderen. Gemeente Velsen is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

  Telefoon-, WhatsApp- en chatgesprekken

  Telefoon-, WhatsApp- en chatgesprekken kunnen door de gemeente worden bewaard om de dienstverlening te verbeteren. Gesprekken worden niet langer bewaard dan nodig is.

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon.

  Welke persoonlijke gegevens verwerkt Gemeente Velsen van u? Dat verschilt per afdeling. Wilt u hierover meer weten? Stuur dan een e-mail naar fg@velsen.nl en u ontvangt de algemene privacyfolder van de gemeente Velsen als pdf of per post.

  In de folder staat per domein en doel (bijvoorbeeld verlenen bijstand of leerlingenvervoer) welke gegevens wij verwerken, met welk doel en waar de gegevens vandaan komen. Ook vindt u hier voorbeeldbrieven.

  Contact

  De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens dan kunt u hierover contact opnemen met de FG via fg@velsen.nl.

  Lees meer over de functionaris Gegevensbescherming.

  Wijziging privacyverklaring

  Deze verklaring op het gebied van Gegevensbescherming kan, zonder waarschuwing, door de gemeente gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.