Privacyrechten

U heeft verschillende rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens en privacy

Privacy is een recht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Het gaat om de bescherming van persoonsgegevens, het eigen lichaam, van bezit, het persoonlijk leven en het recht om vertrouwelijk te communiceren. Privacy betekent dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar weet van heeft, inbreuk op maakt of een corrigerende invloed op uitoefent. Kortom, privacy is een ruim begrip.

Persoonsgegevens

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens.  Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:

 • uw naam
 • adres
 • e-mailadres en telefoonnummer.

Afhankelijk van de dienst waarvoor u komt, kunnen dat ook andere gegevens zijn, zoals: uw geboortedatum, geslacht, BSN, of meer persoonlijke informatie, bijvoorbeeld over uw gezondheid. Als gemeente registreren en gebruiken wij diverse persoonsgegevens van u.

De gemeente heeft op dit gebied te maken met 2 wetten. 

 1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens, uitgezonderd de hieronder beschreven gegevens. 
 2. Wet Politiegegevens (Wpg). Op verwerking van persoonsgegevens op strafrechtelijke grond is de Wpg van toepassing. 

In de wet staat dat persoonsgegevens rechtmatig moeten worden verwerkt. Gemeenten hebben bij de verwerking van persoonsgegevens bij handhavingstaken te maken met zowel de AVG als de Wpg. Dit betekent dat wij rekening moeten houden met voorschriften en verplichtingen uit beide wettelijke regimes.

U heeft een aantal belangrijke rechten waarmee u invloed hierop kunt uitoefenen:

 • inzage
 • rectificatie
 • wissing of vernietiging van gegevens
 • beperking van de verwerking van gegevens
 • overdraagbaarheid (alleen van toepassing op de AVG)
 • bezwaar/beroep.

We hebben als gemeente de plicht om u te informeren over de verwerkingen. Wilt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen via onderstaande button. 

Waarop kunt u uw rechten uitoefenen?

Deze rechten kunt u uitoefenen voor uw eigen persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind tot 16 jaar. Voor de uitoefening van deze rechten worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij een verzoek buitensporig of ongegrond is.

 • Recht op informatie

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Lees meer over  de eisen aan de verwerking van persoonsgegevens en de wijze waarop wij uw privacy waarborgen. Daarnaast heeft u recht op specifieke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze informatie wordt zo mogelijk aan u gegeven, als uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

 • Recht op inzage

U kunt de gemeente vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Wanneer dat zo is, geven wij u een overzicht van uw persoonsgegevens met informatie over wat wij daarmee doen en waarom. 

 • Recht op wijziging, verwijdering, bezwaar en beperking

Op uw verzoek kunnen wij uw persoonsgegevens wijzigen als deze niet (meer) kloppen of aanvullen als ze niet compleet zijn.

Wij kunnen onder bepaalde omstandigheden op uw verzoek uw gegevens verwijderen. Bijvoorbeeld als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn en de bewaartermijn nog niet is verstreken. In het verlengde daarvan ligt het recht om vergeten te worden (wissen). Wij kunnen, indien mogelijk, zorgen dat uw persoonsgegevens die wij op het internet hebben geplaatst of laten plaatsen, worden gewist. Ook uw persoonsgegevens die verwerkt worden in systemen van andere organisaties vallen onder dit recht.

Als wijziging, aanvulling of verwijdering van uw gegevens niet mogelijk of gewenst is, dan kunt u uw eigen standpunt of verklaring in uw dossier laten opnemen.

U kunt in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en ons verzoeken de verwerking onmiddellijk te staken.

U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, dat wil zeggen tijdelijk het gebruik ervan te laten stilleggen. Dit kan nodig zijn als u tijd nodig heeft om de persoonsgegevens te controleren, of omdat er een geschil loopt over de rechtmatigheid van de verwerking.

Verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wilt u persoonlijke gegevens laten aanpassen, verwijderen of inzien? Het helpt als u specifiek kunt aangeven wat u wilt.

 1. Lees eerst meer informatie over het maken van een melding op de website van autoriteitspersoonsgegevens: Recht op informatieexterne-link-icoon en Recht op inzageexterne-link-icoon.
 2. Vul het formulier persoonsgegevens AVGexterne-link-icoon in of het formulier Wpgexterne-link-icoon in. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD.
 3. De privacy officer behandelt uw aanvraag en houdt u op de hoogte van de voortgang van uw aanvraag.
 4. Na de behandeling ontvangt U van de privacy officer het besluit en een reactie op uw verzoek.

Voor vragen of meer informatie neem contact op met de privacy officer: privacy@velsen.nl.

Afhandeltermijn

De gemeente reageert schriftelijk binnen 4 weken. U kunt daarna aan de gemeente vragen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt. Ook hierop reageert de gemeente binnen 4 weken. Wij vragen u altijd om u te identificeren met uw id-kaart, paspoort of rijbewijs.