Wie gaat er over het grondwater?

Perceeleigenaar

Iedere perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor het grondwater op eigen terrein. De perceeleigenaar is daarom ook verantwoordelijk voor het nemen van grondwatermaatregelen op eigen terrein.

Bij grondwaterproblemen komen eventuele oplossingen voor eigen rekening. Te denken valt hierbij aan het waterdicht maken van kelders, het opvullen met bijvoorbeeld schelpen van kruipruimtes, het verbeteren van de ventilatie onder de woning of het belemmeren van vochttransport in de gevel of de aanleg van drainage.

Gemeente

De gemeente is het aanspreekpunt voor burgers en vervult een regierol voor het grondwater. Bij klachten over grondwateroverlast maakt de gemeente een analyse van de oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelen.
De gemeente kan maatregelen in het openbaar gebied nemen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of te beperken. Hierbij let de gemeente niet alleen op de bestemming van de grond (straat, plantsoen, sportveld, begraafplaats), maar ook of die maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort.

Meer informatie vindt u onder Wat doet Velsen aan het grondwater?

Waterschap

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het hele watersysteem, dus niet alleen voor sloten en kanalen, maar ook voor grondwater. Met handhaving van het peil in sloot (peilbeheer) beïnvloedt het waterschap ook de grondwaterstand.

Het onttrekken van grondwater moet gemeld worden bij het waterschap. Binnen de gemeente Velsen zijn dat Hollands Noorderkwartier en Rijnland. Meestal is een melding voldoende, in sommige gevallen is een vergunning nodig.

Onttrekkingen die gemeld moeten worden zijn bijvoorbeeld agrarische onttrekkingen (beregening) of tijdelijke onttrekkingen als het droogmaken van bouwputten (bronbemaling). Voor meer informatie kijkt u op www.hhnk.nl of www.rijnland.net.

Provincie

De provincie is verantwoordelijk voor de algemene kaders waarbinnen waterschappen en gemeenten moeten werken en voor de kwaliteit van het grondwater.

Voor grote en bijzondere grondwateronttrekkingen is vergunning nodig van de provincie. Het gaat daarbij om o.a. grondwateronttrekking voor de drinkwaterproductie, grote industriële onttrekkingen en voor onttrekkingen bij warmte-/koude-opslag (WKO).Voor meer informatie kijkt u op www.noord-holland.nl.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.