Wat doet Velsen aan het grondwater?

Velsen voert de volgende activiteiten uit:

  • Maatregelen in de openbare ruimte om overlast weg te nemen (bv. drainage)
  • Maatregelen om (indien gewenst) regenwater in de bodem te laten infiltreren.
  • Het onderhouden van alle grondwaterobjecten in de openbare ruimte.
  • Onderzoek op gebiedsniveau. De gemeente onderzoekt per gebied de mate van overlast en de mogelijkheden om eventuele overlast te verhelpen. Met dit onderzoek kijkt de gemeente waar zij de grondwaterstand moet veranderen. Ook onderzoekt de gemeente infiltratiemogelijkheden i.v.m. het afkoppelen van oppervlak (zie riolering)
  • Grondwatermeters voor peilingen. Verspreid over de hele gemeente staan zogenaamde peilfilters die de grondwaterstand in een wijk meten (dus niet automatisch voor de grond onder uw woning). Wij bekijken meerdere peilfilters over een langere periode. Hierdoor kunnen wij zien of in een wijk of straat iets bijzonders aan de hand is met de grondwaterstand of dat er een trend te zien is.
  • Deskundige informatie over grondwaterstanden. U kunt bij de gemeente historische en actuele waterstanden opvragen.
  • Toezien op bouw- en woonrijp maken van nieuwe woonwijken. Wij moeten voorkomen dat in de toekomst grondwaterproblemen ontstaan. Zo moeten wij zorgen dat de bodem van goed doorlatend zand is en er voldoende sloten zijn.
  • Het in behandeling nemen van klachten en meldingen over grondwater.