Meeuwen in vlucht met de haven van IJmuiden op de achtergrond

Velsen in beleid

Hier hebben we al het beleid van de gemeente Velsen voor u in beeld gebracht. We vinden het heel belangrijk dat we open en toegankelijk besturen. En dat we constant in contact zijn met onze inwoners, ondernemers en partners. Door het beleid duidelijk en overzichtelijk voor u in beeld te brengen willen we u inzicht geven in ons beleid.

De gemeenteraad is als volksvertegenwoordiging het hoogste orgaan in de gemeente en bepaalt in grote lijnen het beleid dat gevoerd gaat worden. Hierin wordt de gemeenteraad ondersteund door de raadsgriffie.

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij voeren het beleid uit en doen voorstellen aan de gemeenteraad voor nieuw beleid.

Visie

De visie van de gemeenteraad is vastgelegd in de Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden. De visie is opgesteld in 2021 en bouwt voort op de Visie op Velsen 2025 Kennisrijk Werken in Velsen.

De visie is ontwikkeld in samenspel met inwoners, bedrijven en partners. De focus ligt op kennisrijke industrie: doorontwikkelde bestaande industrieën en initiatieven (kennisintensief worden van haven en staal, offshore-industrie), ontwikkeling van kenniscentra op deze terreinen en ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid op het gebied van duurzame energie (waterstofenergie).

Missie gemeenteraad

De missie van de gemeenteraad ligt vast in het Raadsakkoord gemeente Velsen.

Samenspel staat voor de gemeente raad voorop:

‘De gemeenteraad van Velsen wil een integere raad zijn die rechtvaardig en open is. We maken op basis van gelijkwaardigheid een constructieve belangenafweging voor alle inwoners. We kijken naar onze onderlinge overeenkomsten en maken daar afspraken over. Onze onderlinge verschillen kunnen we benoemen en daar voeren we het politieke debat over, indien gewenst. We gaan respectvol met elkaar om en we zetten ons gezamenlijk in om verbinding tot stand te brengen in de samenleving. ‘

Raadsakkoord

In het Raadsakkoord 2022 - 2026 beschrijft de gemeenteraad hoe zij met elkaar, het college, de gemeente en met de samenleving gaat samenwerken. De samenwerking met de samenleving staat voorop. Om deze samenwerking te bereiken gaat de gemeenteraad graag in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden. Zo wil de gemeenteraad onder andere ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving.

Raadsprogramma

In het Raadsprogramma 2022 - 2026 staat hoe de gemeenteraad gezamenlijk de belangrijkste maatschappelijke thema’s voor Velsen de komende jaren wil gaan uitwerken. In een werkgroep met alle fracties is het raadsprogramma voorbereid. Elke fractie heeft invloed kunnen uitoefenen op het programma. Dit is anders dan in andere gemeenten waar alleen de partijen die de coalitie vormen een coalitieakkoord schrijven.

In het programma staan de maatschappelijke thema’s waar de gemeenteraad de komende periode mee aan de slag wil. Over een deel van de ambities en oplossingsrichtingen zijn de fracties het eens. Over enkele onderwerpen wil de gemeenteraad nog in debat. Het nieuw te vormen college krijgt de opdracht om aan de slag te gaan met deze 5 onderwerpen. De gemeenteraad toetst jaarlijks het raadsprogramma aan de actualiteit. Deze beoordeling kan leiden tot een eventuele bijstelling.

De volgende 5 onderwerpen krijgen prioriteit van de partijen:

  • Leefbaarheid
  • Luchtkwaliteit
  • Wonen en Woningbouw
  • Duurzaamheid
  • Participatie en democratische kwaliteit

Voor het jaar 2022 en 2023 is het onderwerp wonen en woningbouw met daaraan gekoppeld de leefbaarheid hét thema waar de gemeenteraad de focus op wil leggen. 

Missie college

Het college van burgemeester en wethouder voert de plannen van de gemeenteraad uit en neemt de besluiten die daarbij nodig zijn. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de gemeentesecretaris en de ambtenaren van alle (staf)afdelingen van de gemeente Velsen.

Het college heeft in het College-uitvoeringsprogramma Werken aan het Velsen van morgen 2022 - 2026 vastgelegd op welke wijze zij invulling wil geven aan de opgaven van het raadsakkoord.

Werken aan het Velsen van morgen met lef en bezieling

'Wij geloven in een gemeentebestuur dat de problemen van deze tijd aanpakt. In één oogopslag ziet u hier wat we hiervoor in de collegeperiode 2022 – 2026 gaan doen. Zo geven we invulling aan het raadsprogramma. Dat doen we vanuit onze waarden perspectief, daadkracht, lef en inlevingsvermogen.'

De ambitie is verdeeld over 5 verschillende thema’s:

1. Veilig, schoon en leefbaar

We willen dat iedere Velsenaar zich prettig voelt op straat, in de wijken, in parken, enzovoort. Zodat je graag naar buiten gaat. We werken aan acties die de openbare ruimte groener maken. Die de lucht schoner maken. We werken aan gezondheid en veerkracht in alle wijken. Zodat je je als inwoner en bezoeker veilig en vertrouwd voelt.

2. Zorg, welzijn en welvaart

Iedereen in Velsen verdient kansen om het maximale uit het leven te halen. Lukt je dat niet alleen, dan is er hulp. Dat geldt voor de bijna 70.000 inwoners van nu, jong en oud. En voor nieuwe Velsenaren: statushouders en vluchtelingen. Voorkomen van armoede is een speerpunt. Net als goed onderwijs voor iedereen. Dit is de sleutel naar een duurzame economie in de toekomst, met de groenste industrie zone, offshore windenergie en Techport als verbindende schakel.  

3. Duurzaam wonen en mobiliteit

Een woning voor iedereen, dat zou gewoon moeten zijn. Omdat dit niet zo is, moeten we keihard aan de slag. Met slimme oplossingen die leiden tot meer woningen, passend bij het Velsen van nu en straks. Nieuwe woningen en bestaande woningen moeten duurzaam worden. Onder meer door van het gas af te gaan. We maken Velsen ook duurzamer door afval veel beter te scheiden en over te stappen op andere manieren van vervoer.

4. Sport, kunst en cultuur

Samenkomen en samen mooie dingen beleven, is van grote waarde. Sport, kunst en cultuur dragen hieraan bij. Dit moet voor iedereen toegankelijk zijn, iedereen moet mee kunnen doen. Het maakt ons slimmer, gezonder en meer verbonden met elkaar. Corona trok een zware wissel op de cultuursector. Om dit te herstellen, investeren we in de toekomst. 

5. Vertrouwen, samenspel en dienstverlening

Samenleven is teamsport. Tegelijkertijd staat er druk op de samenleving en is er veel aan de hand. Het vertrouwen in de overheid is laag. Wij willen dat tij samen met de Velsenaren keren. Onder meer door inwoners goed te betrekken bij de grote uitdagingen die we samen voor elkaar willen krijgen. Om vertrouwen te krijgen, is het belangrijk dat we ons werk goed doen. Daarom gaan we onze eigen dienstverlening verder verbeteren. Altijd met de Velsenaren in ons hoofd en in ons hart.

De uitwerking op deze website van de 5 hierboven genoemde thema's voor 2022 - 2026 volgen nog.