College uitvoeringsprogramma 2022-2026

Onze bezieling

Dit drijft ons, hier staan we voor.
Dit is waarom en hoe we dingen doen.
Wij bieden perspectief aan Velsen.

Daarmee bouwen we aan vertrouwen. In elkaar, in onze gemeenschap en in het gemeentebestuur van Velsen. We zien dagelijks raadsleden, ambtenaren en inwoners hun stinkende best doen voor een betere toekomst. Wij geloven dat we vertrouwen moeten geven aan die mensen die hun nek uitsteken om onze gemeente nog mooier te maken.

Democratie op drift

De afgelopen jaren is de wereld sterk veranderd. Veel problemen die jarenlang op de achtergrond leken te zijn, beheersen nu de voorpagina’s. Er is oorlog op het Europese continent. De inflatie is op een niveau waar we alleen onze ouders en grootouders over hebben horen praten. Er zijn crises op meerdere vlakken; op het klimaat, energie, wonen en stikstof. En we kampen met de gevolgen van de coronapandemie.

In onze democratie pakken we problemen doorgaans gezamenlijk aan. Maar met deze problemen op de achtergrond is het moeilijk om met hetzelfde vertrouwen samen te werken. Het verlies van zekerheid en welvaart maakt mensen onzeker en onrustig. Mensen komen vaker tegenover elkaar te staan. Het vertrouwen in elkaar, en onze gezamenlijke democratie, staat onder druk.

Binnen die context wil de gemeenteraad van Velsen onderlinge verschillen overbruggen. Met een gezamenlijk raadsakkoord kiest de raad voor een aanpak waarbij begrip over en weer centraal komt te staan. Zo ontstaat een gezamenlijk perspectief op de uitdagingen van onze gemeente. En, zoveel als mogelijk, een gezamenlijke aanpak om deze te lijf te gaan.

Een dagelijks bestuur van waarden

Wij geloven in een gemeentebestuur dat de problemen van onze tijd te lijf gaat met een aantal hele duidelijke waarden. Wij geloven dat deze tijd niet roept om een gemeentebestuur met ideologische ambities. Maar we geloven ook niet in een zakenkabinet dat omwille van neutraliteit uitdagingen niet aanpakt.

Perspectief

De problemen van Nederland in het groot zijn voelbaar in het klein. Door energiekosten en inflatie vragen steeds meer mensen en ondernemers in Velsen zich af hoe ze de maand door moeten komen. De uitdagingen van deze tijd bieden geen makkelijke uitweg. Er zijn geen simpele oplossingen. Al die problemen hebben we niet in één dag opgelost. Maar er is wel perspectief. We zien het als onze rol als gemeentebestuur om dit perspectief continu voor ogen te hebben, en perspectief voor anderen te bieden en te creëren. Om onszelf en anderen eraan te herinneren dat er ook bij de grootste uitdagingen altijd een oplossingsrichting is. Er is altijd een volgende stap te zetten in de juiste richting.

Daadkracht

De juiste keuze maken is niet altijd makkelijk. En aan elke keuze zitten ook risico’s. Bovendien ontbreekt het vaak aan tijd om een keuze nog eens te overwegen. Dit vraagt om een besluitvaardig en daadkrachtig gemeentebestuur. Dat alle risico’s in kaart brengt, deze kleiner maakt en wél een keuze maakt. We geloven dat besturen ook een flinke dosis lef vereist. Deze tijd vraag om een college van burgemeester en wethouders dat handelt. 

Lef

Goed bestuur vraagt om lef tonen en concrete resultaten behalen. Daarvoor moeten we keuzes durven maken, hoe moeilijk die soms ook zijn, maar ook leiderschap tonen. Dit vraagt een blik naar buiten, in de regio, landelijk, maar ook een blik op ons eigen Velsen. We moeten daar zichtbaar zijn, ook als het wringt. En ook als het buiten onze ‘eigen bubbel’ is.

Inlevingsvermogen

Wij geloven in een gemeentebestuur dat naast de mensen staat. Die er is als anderen er niet zijn. Het erkent als de tijden zwaar zijn. Oog en oor heeft voor wat er speelt in Velsen. En een gemeentebestuur dat deel is van de oplossing, en niet van het probleem.

Een gemeentebestuur moet herkenbaar zijn voor de inwoners van Velsen, en oog hebben voor de menselijke maat. We vinden het belangrijk dat het bestuur een menselijk gezicht heeft. Als college zetten we ons met hart en ziel in.

Dat maakt ons kwetsbaar in een tijd van steeds meer discussie op de persoon. Maar wij geloven juist dat deze menselijkheid onze kracht is, en wij blijven dat uitdragen. Wij vinden het belangrijk om laagdrempelig, benaderbaar en praktisch te zijn.
We zijn ons ervan bewust dat een beslissing van een gemeente verreikende gevolgen kan hebben voor mensen, en hebben oog voor iedereen die door onze besluiten wordt geraakt. Besturen is, in alle opzichten, mensenwerk. En dat moet het ook blijven.

Ons perspectief op Velsen

 1.  Veilig, schoon en leefbaar
 2. Zorg, welzijn en welvaart
 3. Duurzaam wonen en mobiliteit
 4. Sport, kunst en cultuur
 5. Vertrouwen, samenspel en dienstverlening

Veilig, schoon en leefbaar

Raadsprogramma: aandachtgebied Leefbaarheid in brede zin

Leefbaarheid

Leefbaarheid in een wijk gaat verder dan goed wonen en voorzieningen zoals winkels en scholen. De openbare ruimte is een belangrijke schakel in het bieden van perspectief op een sociaal veilige omgeving. Waar voor iedereen plek is en waar voor iedereen mogelijkheden zijn om zich gelukkig te voelen. Naast groen, schoon en klimaat-adaptief is de openbare ruimte een doorlopende verbinding tussen binnen en buiten. Buiten ontmoet je elkaar, heb je contacten, vind je je plek in de samenleving. Ontdek je waar jouw talenten liggen.

Groen

Dat betekent een andere manier van inrichten. Groen is de hoofdpijler. Een groene omgeving maakt inwoners gezonder. En is zo ingericht dat het inwoners uitnodigt om naar buiten te gaan. Een omgeving waarin je je thuis voelt, ontspant en je je graag beweegt. Ook omdat de gemeente je uitnodigt om mee te denken over de inrichting daarvan, jouw wensen en initiatief serieus neemt, betrouwbaar is en duidelijk uitlegt wat wel en niet kan. Want waar je je mee verbonden voelt, daar ben je zuinig op. Voor inwoners met beperkingen zetten we ons in om de toegankelijkheid van voorzieningen, binnen en buiten, optimaal te maken. We richten ons op wat wel kan in plaats van op beperkingen.

Schone lucht

Onze regio is bijzonder in Nederland. We hebben flinke bedrijvigheid, grote industrie en nergens anders wonen mensen daar ook zo dicht op. Dat brengt specifieke zorgen met zich mee over gezondheid en luchtkwaliteit. Verbetering van de luchtkwaliteit vereist continue aandacht. Als Velsen zitten we daarom in de voorhoede als het gaat om verbetering van de luchtkwaliteit. We zetten de gezondheid van onze inwoners op één. We zoeken naar alle mogelijke manieren om grote en kleine bronnen aan te pakken. We geloven dat onze aanpak belangrijk is voor onze inwoners en de regio, maar ook voor heel Nederland. Want als het bij ons kan, dan kan het overal. We geloven dat duurzame bedrijvigheid samen kan gaan met een gezonde leefomgeving. We willen als Velsen daarom vooroplopen als het gaat om duurzame bedrijvigheid. Met onze ambities voor Groen Staal en onze ambitie als Hoofdstad van de Offshore Wind zetten we hierop in.

Gezondheid is ons grootste goed

De mate waarin je gezond bent mag geen belemmering zijn om je plekje in de samenleving te vinden. Dat betekent dat we goed in beeld moeten hebben wat inwoners daarvoor nodig hebben. We zetten in op preventie en positieve gezondheid en gaan daarin uit van het natuurlijk menselijk vermogen. We focussen dus niet op iemands beperking. Gezond zijn geeft ook veerkracht om crises aan te kunnen. En dat is hard nodig in deze turbulente tijd. Gezond leven is voor mensen met een minimuminkomen een grote belasting. Het is elke dag een uitdaging om voor een betaalbare, gezonde maaltijd te zorgen. Hierdoor ontstaan gezondheidsverschillen tussen rijk en arm die niet acceptabel zijn. Daarom blijven we inzetten op gezond leven voor iedereen en met name voor kinderen en jongeren. We maken van de gezonde keuze de makkelijke keuze. En zetten in op een gezonde, volgende generatie, waarbij mentale gezondheid en rookgedrag onder jongeren speerpunten zijn.

Veilig Velsen

In Velsen moet je erop kunnen vertrouwen dat je veilig uit kunt gaan. Of dat nou naar de kroeg is, het jongerencentrum of de sportvereniging. Daarom vinden wij het bijvoorbeeld belangrijk dat jongeren zich bewust zijn van de risico’s van drank- en drugsgebruik en zich veilig genoeg voelen om daarover te praten. Dat vraagt inlevingsvermogen in hun leefwereld. Het betekent ook dat ouders weten waar ze terecht kunnen als ze zich zorgen maken. Dat zij zich uit durven spreken. En het vraagt om een daadkrachtige aanpak als het niet goed gaat. Ouders kunnen erop rekenen dat wij zij aan zij staan, met hen, met de  hulpverlening, politie en handhaving. Zodat we ons samen hard maken voor een veilig Velsen. In Velsen kun je veilig over straat en voorkomen wij overlast en straatintimidatie. In het bijzonder voor jongeren, vrouwen en de LHBTIQ+ doelgroep. 

Ondermijning

Ondermijning is niet altijd even zichtbaar maar heeft wel een grote impact op het gevoel van veiligheid in de wijk. We vinden het belangrijk om inwoners en ondernemers bewust te maken van de risico’s van ondermijning, zodat ze minder vatbaar worden voor ondermijnende criminaliteit. Daarom zetten wij vol in op het bestrijden van ondermijning, bijvoorbeeld in de haven of bij het bestrijden van drugscriminaliteit en overlast. Dat doen wij door lokaal de regie te pakken, wettelijke mogelijkheden als de Wet Bibob nog beter te benutten en publiek- privaat de samenwerking te zoeken met onze partners in de wijk. 

Weerbare buurten

Onderhuidse spanningen in een wijk kunnen leiden tot zichtbare incidenten. Daarom ondersteunen we initiatieven om buurten samen weerbaar te maken. We bereiden ons netwerk van inwoners en ondernemers uit om bij maatschappelijke onrust informatie op te halen en om signalen mee te delen. Ook kijken we mee op sociale media om de maatschappelijke onrust te peilen. We mengen ons in het publieke debat en gaan in gesprek als dat nodig is. Daarnaast zetten we in op een vitale lokale democratie. Via participatie en transparant en betrouwbaar bestuur willen we voorkomen dat mensen afhaken.

Veilig, schoon en leefbaar - Focus van onze inzet:

 • We zetten ons in voor een goede en gezonde leefomgeving in Velsen. Dit geldt voor alle kernen en wijken in Velsen. We beginnen in Velsen-Noord: we werken aan de veerkracht met een gerichte gebiedsgerichte aanpak.
 • We passen het meubilair in de openbare ruimte zo aan dat het meer uitnodigt om naar buiten te gaan. We betrekken inwoners om hierover mee te denken, en zijn vooraf helder over het beschikbare budget en welke beplanting mogelijk is.
 • Over 4 jaar is ontmoeten in de buitenruimte een vanzelfsprekendheid. Hebben we het groen zo ingericht dat we hitte en regen goed kunnen reguleren. Is er voor iedereen binnen 5 minuten van de woning een plek waar groen de boventoon voert.
 • Over 4 jaar zijn de gezondheidsverschillen tussen wijken in Velsen met 50% verminderd. Is roken onder jongeren een uitzondering en krijgen alle kinderen een gezond ontbijt.
 • Inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn. Daarom zorgen we dat er duidelijkheid komt over de planning van de overgang naar Groen Staal. Ook zorgen we dat duidelijk wordt wat de gezondheidswinst van Groen Staal is en aan welke resultaten Tata Steel en de gezamenlijke overheden zich committeren. De gezondheidssituatie van onze inwoners moet daadwerkelijk verbeteren.
 • We zetten ons in voor onderzoeken waarmee we de gezondheidswinst van alle maatregelen scherp kunnen monitoren. Het meten van emissies, of van de luchtkwaliteit is daar een belangrijk onderdeel van, maar het is niet het hele plaatje. Het gaat erom dat de leefomgeving van onze inwoners daadwerkelijk gezonder wordt, daarvoor moeten we dus die gezondheidswinst in beeld hebben.
 • We zetten extra jeugdboa’s in om de jeugdoverlast in Velsen beheersbaar te houden. Ook werken we goed samen met het Jongerenwerk, Straathoekwerk, scholen en politie. Het percentage inwoners dat veel overlast ervaart van jongeren daalt naar 5% in 2026.
 • We zetten de integrale aanpak van drugsaanpak nog steviger neer. Hierbij hebben jongeren die afglijden naar drugscriminaliteit prioriteit. Ook krijgt één van de boa’s ondermijning in zijn takenpakket. In het havengebied zijn we meer zichtbaar en voeren we integrale controles uit. In het  Noordzeekanaalgebied krijgen we samen met onze netwerkpartners een beter zicht op ondermijning.

Zorg, welzijn en welvaart

Raadsprogramma: aandachtgebied Maatschappelijk en sociaaleconomisch

Wij geloven in een Velsen waarin iedereen iets van het leven kan maken. Waarin je kansen kunt pakken, samen op kan trekken, maar ook op hulp en ondersteuning mag rekenen als het tegenzit.

Brede maatschappelijke welvaart

Brede welvaart gaat om alles wat mensen van waarde vinden. Dus naast materiële welvaart, ook zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. Het is onze taak mensen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen, op elk terrein. Soms zijn er complexe omstandigheden, waardoor er ongelijkheid ontstaat tussen inwoners die goed voor zichzelf kunnen zorgen en inwoners die dat niet kunnen. Dat kan op diverse terreinen zijn. Denk aan werk, wonen, onderwijs, op straat of in sociale relaties. Om dit verschil te verkleinen moeten we goed in beeld hebben waar we op inzetten. Onze ondersteuning is erop gericht om inwoners, die dat (nog) niet kunnen te helpen. Bijvoorbeeld bij de groeiende groep jongeren met schulden. We willen ongelijkheid verminderen op alle fronten.

Een andere kijk op armoede

Om inwoners duurzaam naar financiële en sociale zelfstandigheid te begeleiden werken we vanuit de visie van het armoedebeleid. Daarbij ligt de focus op het voorkomen van armoede. Sommige inwoners in armoede weten niet welke ondersteuning er is en hoe ze die kunnen krijgen. Anderen durven niet om hulp te vragen. Ook daarom is het belangrijk om het voor inwoners die recht hebben op ondersteuning zo laagdrempelig en eenvoudig mogelijk te maken om dat aan te vragen. We maken duidelijk voor inwoners hoe ze toegang hebben tot ondersteuning en we verlagen de drempel om een aanvraag te doen voor minimaregelingen.

Een plek voor vluchtelingen en statushouders

We vinden een menselijke opvang voor vluchtelingen en statushouders belangrijk. Daarvoor voelen wij ons medeverantwoordelijk. We bieden vluchtelingen en statushouders een plek in Velsen. Bijvoorbeeld door het realiseren van de opvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Driehuis. Met het oog op de Spreidingswet die begin 2023 verwacht wordt, werken we nauw samen met onze partners in de regio. In Velsen dragen we ons steentje bij.

Preventie

We geloven in preventief werken omdat dit erger voorkomt en inwoners snel weer op weg helpt. Ook helpt een preventieve aanpak om zwaardere zorg betaalbaar te houden. Naast gezond zijn is het zelf bepalen van de invulling van je leven een belangrijke voorwaarde om weerbaar te zijn en je in te kunnen zetten  voor een prettige samenleving waar we naar elkaar omkijken. Autonomie is bepalend in het voorkomen van eenzaamheid. Onderdeel van preventie is ook dat we problemen vroeg zien, voordat het escaleert. We zien hierin een belangrijke rol voor onder andere de Sociale Wijkteams, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het onderwijs en verenigingen: als onze ogen en oren in de wijk. Omdat de resultaten van preventie niet altijd even zichtbaar zijn gaan we in gesprek met onze maatschappelijke organisaties over hoe we dit meetbaar kunnen maken en hoe we hier samen in op kunnen trekken vanuit een gezonde financiële basis.

Bouwen aan de duurzame jeugdhulp

Het belang van het kind, of de jongere staat voor ons voorop. In complexe situaties kijken we naar het perspectief van het hele gezin en netwerk. Wij gaan voor oplossingen die onze inwoners écht vooruit helpen. Zeker bij ingewikkelde casussen bekijken we dat niet vanuit het systeem dat we ingericht hebben, maar focussen we op wat daadwerkelijk nodig is in het gezin. Dus: vraaggericht in plaats van aanbod gestuurd. Dat vraagt om een hele andere manier van samenwerken met onder andere aanbieders van jeugdhulp en het onderwijs. Dat gaan we deze periode vormgeven.

Dichtbij

Voor sommige kinderen is thuis wonen niet meer mogelijk en in sommige gevallen bepaalt de rechter dat een jeugdige in een gesloten instelling moet wonen, zogenaamde jeugdzorgplus. De afgelopen tijd is het ons gelukt om samen met aanbieders in plaats van die grote, centrale instellingen, een aantal kleine half-open voorzieningen te openen in de wijken. We hebben in vergelijking met andere regio’s daardoor heel weinig kinderen die toch naar een jeugdzorgplusinstelling moeten. We zetten er al langer op in om hulp dichtbij te organiseren. Hier lukt dat en daar zijn we trots op. We willen dat verder door ontwikkelen en deze omslag ook op andere gebieden realiseren: dichtbij en persoonlijk.

Onze invloed inzetten

Er zijn een aantal problemen rond jeugdhulp die in het hele land spelen. Het Rijk trekt er te weinig geld voor uit en medewerkers in de jeugdhulp zijn te vaak overwerkt. Op die problemen hebben wij als gemeente beperkte invloed. Dus we kunnen heel ver zijn met verbeteringen, maar toch tegen deze problemen aan blijven lopen. Er komt een landelijke ‘Hervormingsagenda Jeugd’ die ook op deze onderwerpen ingaat. We weten al dat de uitwerking van die agenda van ons als gemeente extra inzet gaat vragen. We zien dat met vertrouwen tegemoet, want we zijn met veel verbeteringen al goed op weg. Maar we zien ook dat deze hervormingsagenda niet alle problemen oplost. Dat betekent dat we landelijk onze invloed inzetten in de samenwerking met andere gemeenten, de VNG en het Rijk.

Werken aan de toekomst

Iedereen moet kunnen werken aan de toekomst. Inwoners van Velsen verdienen goed en passend onderwijs en opleidingen. Van de jongste jaren tot in hun werkzame leven. Dat is de basis om mee te doen in de samenleving. Iedereen verdient een zo goed mogelijke kans, ondanks zijn of haar start. Daarom investeren we in goede onderwijshuisvesting, passend bij de vraag van deze tijd. En helpen we kinderen met een achterstand zo snel mogelijk om het beste uit zichzelf te kunnen halen. In 2023 actualiseren we het onderwijshuisvestingsplan om te voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd.

Perspectief

Werken en leren geeft perspectief op een zinvol bestaan waarin mensen een bijdrage leveren aan de samenleving. De Nieuwe Schoolweek biedt een kans om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met cultuur, sport maar ook techniek. De arbeidsmarkt in Velsen en de regio biedt veel kansen. We hebben met ons primair en voortgezet onderwijs en een uitstekend mbo-aanbod heel veel potentie om aan de arbeidsvraag te voldoen. De havens (inclusief het logistieke cluster) en industrie zijn in transitie. Ze bieden veel werk voor inwoners; van praktisch tot theoretisch geschoolde mensen. Dat geldt ook voor regionaal belangrijke sectoren als de bouw en de zorg.

Techport

Techport heeft zich de afgelopen jaren neergezet als het netwerk waar bedrijven en onderwijsinstellingen samenkomen om te werken aan de maakindustrie van de toekomst. Van het kennismaken met techniek, het kiezen voor opleidingen die passen én zicht geven op een baan voor leerlingen en zij-instromers, tot ‘innovation tribes’ waarbij gewerkt wordt aan de maakindustrie van de toekomst.

Techport is niet meer weg te denken uit de regio. We werken aan een nieuwe meerjarenagenda waarbij Techport wordt gepositioneerd tot het netwerk voor ‘Sustainable Industry & Smart Energy’. Zo bereiden wij ons voor op de toekomst van onze industrie en energie. We versterken de samenwerking met HBO en universiteiten. En we realiseren Techport Innovation Center als epicentrum voor innoveren, leren, kiezen en kennismaken met techniek in de IJmond en de Metropool Regio Amsterdam.

Aan de slag

Door de krapte op de arbeidsmarkt komen mensen in het algemeen makkelijker zelf aan het werk. Er is dus minder ondersteuning nodig voor de relatief 'makkelijke' doelgroep. Er zijn in deze arbeidsmarkt gelukkig ook meer kansen voor de 'moeilijkere' doelgroep. We zien het als een belangrijke taak om juist in deze tijd een slag te slaan voor deze mensen. De kansen zijn er. Maar het vraagt wellicht lef bij ons én bij werkgevers, creativiteit, integraal werken en maatwerk. Laten we er voor gaan!

Duurzame economie

De economie van de toekomst is een duurzame economie. Velsen kent grote uitdagingen op het gebied van luchtkwaliteit, gezondheid en onze energievoorziening. Tegelijkertijd biedt het ook kansen. We hebben de mogelijkheid om voorloper te worden op het gebied van duurzame industrie en energie. Er komt naar verwachting veel geld van het Rijk vrij om Groen Staal en de transitie naar waterstof te faciliteren. Dit geld moet niet alleen de kosten dekken, maar ook zorgen voor bredere welvaart. Laten we ervoor zorgen dat dit het verdienvermogen van onze regio en Nederland vergroot.


Zorg, welzijn en welvaart - Focus van onze inzet:

 • Over vier jaar wordt geen enkel kind nog in een jeugdzorgplusinstelling geplaatst. Deze vorm van zorg kunnen we voor al onze inwoners dichtbij in de wijk organiseren. We pakken dit ook op andere gebieden van jeugdhulp met verblijf op.
 • Over vier jaar maken minder van onze jeugdigen gebruik van gespecialiseerde jeugdhulp. We zorgen bijvoorbeeld dat mensen snel de juiste hulp krijgen en er ook naar een concreet resultaat toegewerkt wordt, zodat zij weer zonder hulp verder kunnen (doorstroom en uitstroom). We kunnen problemen meer laagdrempelig en vroegtijdig aanpakken. Om dit te bereiken zetten we in op een nieuwe manier van samenwerking met aanbieders. Vanaf 1 januari 2023 gaan nieuwe contracten in die dat mogelijk maken.
 • We voeren op het gebied van jeugdhulp een krachtige lobby richting het Rijk en de Tweede kamer. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we een stevige rol in de regio. Met als insteek het aanpakken van problemen die landelijk spelen, zoals de werkdruk, de krapte op de arbeidsmarkt en het tekort aan financiële middelen.
 • Voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen en statushouders voldoen we in ieder geval aan de verplichting die we als gemeente hebben. 
 • We hebben inzicht in de effecten en kosten van preventie. Daarvoor ontwikkelen we een instrument om dit te meten.
 • Met het uitvoeren van het Armoedebeleid gaan we armoede tegen en voorkomen we dat nieuwe mensen in armoede leven. Het aantal inwoners dat structureel in armoede leeft daalt. We kijken wat de inwoner daarvoor nodig heeft in plaats van de regeling centraal te zetten. Het voorkomen en aanpakken van schulden en het tegengaan van eenzaamheid hoort hier ook bij.
 • Over 4 jaar hebben we alle inwoners met schulden die bij ons in beeld zijn naar financiële en sociale zelfstandigheid geholpen. Zo ondersteunen we inwoners in budgetbeheer om financieel onafhankelijk te zijn. Ook hebben we alle jongeren in beeld die met schulden te maken hebben. We helpen hen om uit de schulden te komen en leren ze hoe ze in de toekomst niet weer nieuwe schulden opbouwen. Het aantal kinderen dat niet mee kan doen door financiële problemen in het gezin is tot nul gereduceerd.
 • We doen onderzoek naar de invoer van de Velsenpas, een actie uit de Cultuurvisie. Dat onderzoek breiden we uit van makkelijker kunnen meedoen met sport en cultuur naar ook het aanvragen en verstrekken van minimaregelingen.
 • De focus meer verleggen van ‘makkelijk’ bemiddelbare groepen naar ‘moeilijk’ bemiddelbare groepen. Dat betekent: onder andere een heroriëntatie op IJmond Werkt!, nieuwe initiatieven een kans geven en mensen uit de bijstand stimuleren om maatschappelijk actief te worden, als opmaat naar betaald werk (indien mogelijk)
 • Onderwijs en arbeidsmarkt in samenhang oppakken: van basisonderwijs naar HBO. Via Techport kennismaken, opleiden en instromen in de techniek. Maar ook met Beverwijk en Nova College onderzoeken of NOVA met campus naar Wijckerpoort kan (huisvesting én onderwijs). Plus HBO-opleidingen/ studenten op gebied van duurzame industrie en energietransitie (deels) naar IJmond halen. Techport Innovation Center daarbij benutten als trekpleister.
 • We versterken het vestigings- en ondernemersklimaat door extra in te zetten op het behandelen van ondernemersinitiatieven die maatwerk nodig hebben.

Schouders eronder

Daarom gooien wij de poorten open; letterlijk en figuurlijk. We werken aan innovatie, die open gedeeld wordt met andere bedrijven, en laten het regionaal bedrijfsleven echt participeren. Met Techport, AYOP, Waterstofcluster NZKG en Just Transition Fund hebben we de instrumenten om dit te faciliteren. Maar dit vraagt van het Rijk, Provincie Noord-Holland, Tata Steel en onszelf nog meer lef en daadkracht. Lef om onze nek uit te steken, ook als het moeilijk is. En daadkracht om met elkaar, van bedrijfsleven en kennisinstellingen tot de overheid, de schouders eronder te zetten om écht resultaten te halen. Wij moeten ons in IJmond of MRA-verband meer laten zien en verwachten daarvoor terug dat we door het Rijk meer gezien worden. Dit gaat alleen als we werken als één sterke overheid. Laten we ons daar, meer dan nu voor inzetten vanuit Velsen.

Wie het 'kleine' niet eert is het grote niet weerd…

De afgelopen periode heeft laten zien dat vrijwel alle inwoners en bedrijven begrijpen dat er veranderd moet worden. Er zijn zoals in alle transities pioniers, voorlopers en achterlopers. Er zijn geweldige particuliere initiatieven ontstaan zoals GreenBiz en Energiek Velsen. Wij zijn er trots op dat Beach Inn in 2022 tot duurzaamste strandpaviljoen van Nederland is verkozen. Deze ondernemers, mensen en groepen werken vanuit betrokkenheid, passie, gezond eigenbelang én lol met elkaar. Daar willen we als college op doorgaan en de komende periode verder uitbouwen.

Duurzaam wonen en mobiliteit

Raadsprogramma: aandachtgebied Fysieke leefomgeving

Draagt bij aan thema raadsprogramma:

 • Wonen en woningbouw
 • Duurzaamheid
 • Mobiliteit

In Velsen kunnen blijven wonen. Dat heeft voor ons topprioriteit. Dat betekent niet alleen een passende en betaalbare woning voor iedereen. Maar ook een woning die toekomstbestendig is in een klimaatbestendige wijk met veilig en duurzaam vervoer.

Wonen

Om perspectief te bieden op een passende woning voor iedereen zorgen we ervoor dat we voldoende woningen bouwen en in de planning hebben staan. Die keuzes leggen we vast in de Omgevingsvisie Velsen 2040. Maar daarmee zijn we er nog niet. Extra daadkracht is nodig. Daarom zorgen we op korte termijn voor een versnelling in de woningbouw. We ondersteunen de woningcorporaties bij het toekomstbestendig maken van de woningen die er al zijn. We zetten in op de bouw van woningen waar echt de behoefte ligt. We versimpelen en versnellen onze eigen werkwijze als gemeente en zetten extra mensen in. We bespreken met corporaties en marktpartijen hoe het sneller kan. Ook trekken we regionaal op, onder andere bij het aanvragen van middelen en subsidies. Bijvoorbeeld voor de realisatie van Pont tot Park en de bijbehorende herinrichting van het Pontplein. We maken duidelijk aan de raad waar er versneld gebouwd kan worden, en nemen daar ook de locaties voor tijdelijke woningen (flexwonen) in mee. Ook maken we duidelijk of Kustplaats IJmuiden haalbaar is. 

Duurzaamheid

In Velsen maken we werk van de energietransitie. Niet alleen om droge voeten te houden en de leefbaarheid te verbeteren. Maar ook omdat we één van de eerste gemeenten in Nederland zijn, die de gevolgen van klimaatverandering gaan merken. Duurzaamheid heeft daarom voor ons topprioriteit. Velsen is als technische regio bij uitstek in staat is om de energietransitie voor elkaar te krijgen. Met het windpark voor de kust, de Energiehaven en de potentie van een waterstofeconomie in het Noordzeekanaalgebied is Velsen dè hoofdstad van offshore wind. En dat geven wij samen vorm. Met de industrie in het cluster energiestrategie. En met inwoners en bedrijven in het Lokaal Klimaatakkoord.

Klimaatadaptatie

We kunnen niet meer wegkijken van de klimaatveranderingen die ook in Velsen gevolgen hebben. Waar op wereldniveau harde afspraken gemaakt moeten worden om voor een gezonde aarde te zorgen, moeten we ook in Velsen onze verantwoordelijkheid nemen voor een leefbare omgeving. Naast maatregelen om te zorgen dat we het klimaat en de aarde minder belasten, zetten we ook in op de effecten die nu optreden door de klimaatveranderingen. Zoals de effecten van hevige regenval en langdurige hitte. Daarom richten we onze openbare ruimte meer en beter in met groen, stimuleren we inwoners om van ‘grijs naar groen’ te gaan en zorgen we voor goede wateropvang in natte tijden zodat dit kan worden gebruikt in droge tijden.

Van afval naar recyclen

Beter afval scheiden is goed voor het milieu en draagt bij aan het realiseren van duurzame wijken. Door de invoering van het recycletarief zetten we in op het goed scheiden van afval en krijgen inwoners zelf invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. De komende jaren stimuleren we inwoners om van recyclen hun dagelijkse praktijk te maken. Dat doen we door goede communicatie over het recycletarief en tips over recyclen.

Mobiliteit

We vinden het belangrijk dat je in Velsen veilig en duurzaam de weg op kan gaan. Het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en deelvervoer krijgt daarom voorrang en de verkeersstromen sluiten logisch en slim op elkaar aan. Bijvoorbeeld bij het verkeer richting het strand, het Pontplein en de Velserverbinding. Rondom scholen en winkels zetten we extra in op verkeersveiligheid en brengen we de maximale snelheid nog verder omlaag. Duurzaam is ook het verkeer over water. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van waterstof als brandstof en de mogelijkheid tot overslag voor de binnenvaart aan de Grote Houtkade.

Duurzaam wonen en mobiliteit - Focus van onze inzet:

 • We dringen het tekort op de woningmarkt terug. We realiseren meer betaalbare woningen en woningen voor groepen waar de grootste behoefte aan is, bijvoorbeeld starters en ouderen. We versnellen het realiseren van woningen door inzet van extra capaciteit, maar ook door een andere werkwijze. Over vier jaar duurt het proces tot verlenen van een omgevingsvergunning gemiddeld korter. We bereiken deze ambities via het integrale Programma Wonen en woningbouw.
 • Over vier jaar zijn er grote stappen gezet in het verduurzamen van woningen en is het voor woningeigenaren en woningcorporaties makkelijker om woningen te verduurzamen. We helpen inwoners om inzicht te krijgen in welke maatregelen zij kunnen nemen om hun gasverbruik terug te dringen en de energiekosten te verlagen. Bijvoorbeeld door vanuit Energiek Velsen bij mensen thuis langs te gaan, maar ook door voor hele wijken inzichtelijk te maken welke maatregelen zij kunnen nemen. We maken het makkelijker en bieden ondersteuning om die maatregelen direct uit te voeren. Bijvoorbeeld via de ‘fix brigade’ die dit meteen voor mensen kan doen.
 • In de Transitievisie warmte 2.0 geven we duidelijkheid over het perspectief op de langere termijn en maken we concreet wanneer welke wijk van het gas af gaat.
 • Uitvoering en continuering Lokaal Klimaatakkoord: In 2023 is duidelijk hoe de klimaatgelden (€1,25 miljoen per jaar) benut worden. We versterken GreenBiz, werken aan LED op straat. We hebben forse ambities op de groenste industriezone en de Hoofdstad van de Offshore Wind én zetten ook onverminderd in op verduurzaming met inwoners, detailhandel, horeca, verenigingen en instellingen. Als hèt knooppunt in de energietransitie werken we in de regio en nationaal samen met onze partners. Zoals aan de Energiehaven, het Just Transition Fund (JTF), Offshore Wind (AYOP) en het Cluster Energie Structuur (CES).
 • Over vier jaar is de hoeveelheid restafval verminderd. Dat bereiken we door de invoering van het recycletarief en het stimuleren van inwoners om hun afval goed te scheiden.
 • We zetten in op meer gebruik van fiets, ov en deelvervoer. Dat doen we bijvoorbeeld door de doorstroming op ons verkeersnetwerk te verbeteren met doorfietsroutes en SMARTmobility. 
 • Bereikbaarheid: we verbeteren de (auto) wegverbindingen zoals Pontplein en Velserverbinding. Om onze ambities dichterbij te brengen zetten we in op  samenwerking met onze partners in de regio, provincie en het rijk.
 • We vinden verkeersveiligheid belangrijk voor een veilige en aangename leefomgeving. Daarom hebben we hier extra aandacht voor, denk aan veilige schoolomgevingen en winkelgebieden.

Sport, kunst en cultuur

Raadsprogramma: aandachtgebied Voorzieningen

In een tijd van grote uitdagingen vinden wij het belangrijk dat we elkaar in Velsen blijven ontmoeten. Uit onze bubbel komen en ons perspectief verbreden. Samen genieten van een mooie voorstelling. Of elkaar uitdagen op het sportveld. Sport, kunst en cultuur verbindt en verbroedert. We vinden het daarom belangrijk dat deze voorzieningen er voor iedereen zijn.

Kunst en cultuur voor iedereen

Kunst en cultuur zijn goed voor de hersenontwikkeling en geven kinderen meer zelfvertrouwen. Kunst- en cultuureducatie moet daarom een vanzelfsprekend en serieus onderdeel zijn van het lesprogramma van scholen. Maar ook buiten school moet de mogelijkheid voor kunst- en cultuureducatie voor iedereen toegankelijk zijn, bijvoorbeeld voor mensen die minder te besteden hebben.

Duidelijke keuzes

Kunst en cultuur in Velsen leeft. Er zijn veel actieve verenigingen en nog meer vrijwilligers en inwoners die zich inzetten. Tegelijkertijd stond de sector tijdens corona sterk onder druk en ervaart de sector daar ook nu nog de gevolgen van. Dat geeft ons een plicht om juist nu duidelijke keuzes te maken voor de richting die we op willen. Ook zullen we keuzes moeten maken over de huisvesting van organisaties als de bibliotheek, het Pieter Vermeulen Museum, maar ook andere organisaties en verenigingen. Die keuzes gaan we samen met de sector en de gemeenteraad maken, om duidelijk perspectief en richting te geven voor een toekomstbestendige sector.

Een schouwburg voor de toekomst

De stadsschouwburg heeft een centrale rol in onze gemeente. In de schouwburg kun je naar de film, treed je op met andere Velsenaren en zie je artiesten en musici uit het hele land. Verenigingen en scholen gebruiken het als podium om hun talenten te laten zien en verder te ontwikkelen. De schouwburg is het  centrale podium dat Velsen verbindt. Deze periode realiseren we de schouwburg van de toekomst: een integraal cultuurhuis waar al deze functies nog sterker samen komen. De precieze invulling geven we verder vorm in nauw contact met raadsleden, inwoners, belanghebbenden en toekomstige gebruikers.

Sport

Wij geloven dat sport het sociale cement is van een samenleving. Sporten is niet alleen gezond, maar ook belangrijk om je goed te voelen en erbij te horen. Tijdens het sporten ontmoet je elkaar, bouw je relaties op, kom je uit je bubbel en vind je je weg. Daarom investeren wij in sporten voor jong en oud, in verenigingen en op straat.

Verenigingen als verbindende en preventieve schakel in de wijk

Door deel te nemen aan kunst, cultuur en sport kunnen mensen zich uiten. Deze activiteiten dragen bij aan de verbinding in de wijk. Verenigingen zijn voor veel mensen een veilige plek. Vrijwilligerswerk bij een vereniging kan een stap zijn naar weer meedoen in de maatschappij, of zelfs naar een betaalde baan. En deelname aan deze activiteiten werkt preventief. Natuurlijk op het gebied van gezondheid, maar ook om eenzaamheid tegen te gaan. Ook bij kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met psychiatrische problematiek. We vinden het belangrijk om sport, kunst en cultuur nog sterker in te zetten voor deze doelen.

Sport, kunst en cultuur - Focus van onze inzet:

 • We gaan cultuureducatie deze periode een sterkere rol geven. Zowel binnen als buiten schooltijd. We zorgen ervoor dat ook inwoners met lagere inkomens daar deel aan kunnen nemen.
 • De stadsschouwburg ondergaat de komende jaren een grote metamorfose. Het wordt een centraal cultuurhuis waar veel functies samenkomen. Om dit goed in te vullen blijven we in nauw contact met alle belanghebbenden.
 • Deze periode stellen we een nieuwe cultuurvisie op. Daar beginnen we in 2024 mee. We gaan hiervoor in gesprek met inwoners en partners. We nemen duidelijke ambities op waarmee we de cultuursector een impuls geven. Ook de rol van de schouwburg als cultuurhuis nemen we hierin mee.
 • We stimuleren en faciliteren multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties en zetten daarom ook in op vernieuwen van sportparken, zoals Elta/Driehuis.
 • In deze tijd van energiecrisis hebben we oog voor compensatie voor huur- en energiekosten van sportaccommodaties. We voeren LED-verlichting in op sportparken.
 • We motiveren iedereen om mee te doen aan activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Als preventie tegen onder andere gezondheidsklachten en eenzaamheid. We stimuleren verenigingen om activiteiten te organiseren die hier invulling aan geven.
 • We werken aan verruiming van het aantal plekken voor buitenspelen en urban sport, fitnesstoestellen in de openbare ruimte.

Vertrouwen, samenspel  en dienstverlening

Het vertrouwen in de overheid en de politiek daalt. Tegelijkertijd staan we voor grote uitdagingen. Binnen dit spanningsveld wil Velsen perspectief bieden en het vertrouwen in de overheid en in elkaar vergroten. Door de inwoners, bedrijven en partners serieus te nemen. Zich in te leven in het perspectief van de ander. En tegelijkertijd daadkracht en lef te tonen bij de uitdagingen van deze tijd.

Vertrouwen in de overheid

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners vertrouwen in ons hebben en dat onze besluiten logisch, transparant en begrijpelijk zijn. Daar zetten wij ons dagelijks, met hart en ziel voor in. De beleving en leefomgeving van inwoners is ons vertrekpunt. We willen de Velsenaar echt horen, zien en begrijpen vanuit de overtuiging dat dit nodig is om zelf, als lokale overheid ook begrepen te worden.

Communicatie

Polarisatie in Velsen gaan wij tegen. Daarom reageren we proactief en snel op ‘nepnieuws’ met transparante en betrouwbare informatie. In klare èn inclusieve taal. Communiceren is voor ons namelijk tweerichtingsverkeer. Dialoog vormt het vertrekpunt voor ons handelen. Waarbij we niet alleen willen zenden, maar ons ook inleven in de ander. Elkaar willen voeden en scherp houden. En lef hebben om af te wijken van gebaande paden als dat nodig is.

Financiën

Een gemeente die financieel solide is, zijn zaakjes op orde heeft en kan investeren in de goede dingen voor haar inwoners, ondernemers en verenigingen. Na een periode van interen en met het oog op toekomstige financiële tegenvallers maken we ons nu hard voor het herstel van de financiële buffers en het terugdraaien van eerdere bezuinigingen. We zetten in op gericht investeren, met maximale maatschappelijke impact. En dat met een begroting die nog leesbaar is ook.

Dienstverlening

Zeg wat je doet, doe wat je zegt en zeg wat je gedaan hebt. Alleen zo kunnen we onze dienstverlening optimaal maken. We gaan aan de slag met houding en gedrag van onszelf en de organisatie: al het werk dat we doen is met de Velsenaar in ons hoofd en in ons hart. Elke vraag doet ertoe en wordt in begrijpelijke taal beantwoord. De mate van tevredenheid over de dienstverlening is belangrijk voor het herwinnen van vertrouwen in de (lokale) overheid.

We doen er alles aan om de hulpvraag van de inwoner scherp te hebben zodat we op de juiste manier reageren. Daarbij zijn we duidelijk in wat wel kan en wat niet (of anders) kan. Ook maken we het makkelijk mogelijk voor de inwoners om snel een antwoord op vragen te vinden. Online waar mogelijk en offline waar nodig. We werken toe naar een 1-loket functie waar inwoners zich maar op één plek eenmalig hoeven te melden voor alle toepasselijke regelingen en voorzieningen.

Aantrekkelijke werkgever

We maken van Velsen de meest aantrekkelijke werkgever van Nederland. Niet alleen door een prima pakket van primaire arbeidsvoorwaarden. Maar ook door een flexibel en passend pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden. Met investeringen in uitdagende opleidingen en uitwisseling met andere bedrijven of organisaties voor nieuwe inzichten. Wat onze organisatie zo aantrekkelijk maakt is dat we werken in een grootstedelijke context met een compacte en wendbare organisatie en korte lijnen tussen organisatie en bestuur. Dat maakt dat men zegt als je bij Velsen werkt, wat leuk! 

Vertrouwen, samenspel & dienstverlening - Focus van onze inzet:

 • We zetten in op het verhogen van de weerbaarheid van de wijken en gaan uit van de plannen, wensen en mogelijkheden van de wijkbewoners en hun omgeving. Door het invoeren van wijkgericht werken en inzet van wijkverbinders hebben we oog en oor voor de impact van ons beleid in de directe woon- en werkomgeving van onze inwoners en ondernemers.
 • We zetten in op het versterken van de vertrouwensband inwonersoverheid, onder andere met Bouwen aan vertrouwen: een reeks van bijeenkomsten tussen de overheid en diverse doelgroepen. Insteek is elkaar bereiken; waar gaat het goed? En waar schuurt het soms? Bovendien maken we een ‘draaiboek vrede’, waarbij we een netwerk instellen van inwoners en organisaties om signalen mee te delen en informatie op te halen als er onrust is in de samenleving.
 • We werken aan het nog verder verbeteren van de onlinedienstverlening.
 • We werken aan een visie op Smart City.
 • We werken aan het toegankelijk houden van onze dienstverlening via het Klant Contact Center.
 • Over 4 jaar is de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening toegenomen. Kan de inwoner volgen wat er met zijn hulpvraag gebeurt. Zijn alle brieven direct en duidelijk en is alle gemeentelijke informatie eenduidig vindbaar.
 • We blijven werken aan een sterke financiële positie van de gemeente Velsen. We verstevigen onze buffers, het eigen vermogen en het weerstandsvermogen. In samenwerking met de raad gaan we aan de slag met de herinrichting van onze jaarlijkse cyclus van financiële informatie en bijsturing (P&C-cyclus).
 • Uitgangspunt van onze dienstverlening is ‘één-loket’: inwoners hoeven zich maar op één plek en eenmalig aan te melden voor alle toepasselijke regelingen en voorzieningen. Daarbij kijken we ook naar onze eigen houding en gedrag als bestuurders en ambtelijke organisatie: al het werk dat we doen is met de Velsenaren in ons hoofd en in ons hart. Elke vraag doet ertoe. En inwoners weten telkens hoe hun aanvraag of melding ervoor staat.

Nawoord

Waarom we dit college uitvoeringsprogramma hebben gemaakt.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 stelde de gemeenteraad van Velsen een raadsakkoord vast en vervolgens in september een raadsprogramma met inhoudelijke prioriteiten. Wij hanteren het raadsakkoord en -programma als leidraad. Dit college uitvoeringsprogramma verwoordt hoe we uitvoering willen geven aan het raadsprogramma.

Wij gaan doortastend en voortvarend aan de slag met het raadsprogramma, daar waar al (grote mate van) overeenstemming is in de raad. Op de punten waar politieke koersbepaling aan de orde is, brengen we de raad in positie om richting te geven en prioriteiten te bepalen. Als college faciliteren we dat op diverse manieren. Niet alleen met informatie, maar ook met alternatieven, keuzes, opties of scenario’s, of juist een concreet voorstel.

Effectief en efficiënt bestuur vraagt om een goede wisselwerking tussen de raad, als opdrachtgever, en college, als opdrachtnemer. Hierin moeten we investeren, en ook experimenteren met nieuwere (vrijere) vormen van interactie tussen raad, college en organisatie, binnen of buiten het gemeentehuis. En uiteindelijk vraagt dit lef om besluiten te durven nemen, ook als ze moeilijk zijn.

Met dit college uitvoeringsprogramma geven wij aan hoe wij aan de slag gaan met de ambities van het raadsprogramma. Dat doen wij met bezieling, met hoog in het vaandel kernwaarden als perspectief, daadkracht, lef en inlevingsvermogen. Deze waarden willen wij uitdragen, en deze waarden geven ons ook het fundament waarop wij samen met inwoners, raadsleden en ambtenaren werken aan een mooi en toekomstbestendig Velsen. Het Velsen van morgen begint immers vandaag.