Recycle-tarief

Jaarlijks produceren we in Velsen miljoenen kilo’s afval. Het scheiden van dit afval gaat steeds beter. Toch zitten er nog vaak veel grondstoffen in het restafval. Deze grondstoffen kunnen we recyclen terwijl we ze nu onnodig verbranden tegen hoge kosten.

Ongeveer één derde van het restafval in Velsen is gft en etensresten. Wanneer we dit beter scheiden scheelt dat in kosten. Het recycle-tarief stimuleert het scheiden van afval. Inwoners die namelijk weinig restafval overhouden, betalen minder dan de inwoners die afval niet goed scheiden en dus meer restafval weggooien. We zijn over de invoering van het recycle-tarief nog in gesprek met elkaar en denken na of we dit systeem willen invoeren om afvalscheiding te verbeteren.

Meer restafval kost meer geld

Afval wordt steeds duurder. Afgelopen 5 jaar stegen onze totale afvalkosten met 8 procent. Om het voor iedereen betaalbaar te houden, moeten we minderen met restafval. Bij minder restafval hoeven wij namelijk ook minder te verbranden. Daarom is afval scheiden zo belangrijk.

Beter scheiden met het recycle-tarief

Het ‘recycle-tarief’ is een systeem dat leidt tot betere afvalscheiding. In Velsen is de huidige afvalstoffenheffing een vast bedrag. Bij het recycle-tarief wordt dit gesplitst in twee soorten bedragen: een vast bedrag en een bedrag waar u zelf invloed op heeft. Als u goed afval scheidt en daardoor minder restafval weggooit, hoeft u dus minder te betalen. Omgekeerd geldt ook dat als u veel restafval weggooit u meer betaalt. Bij het recycle-tarief hangt de hoogte van uw afvalstoffenheffing dus af van het aantal keer dat u restafval aanbiedt en het volume daarvan.

Bewonersavonden recycle-tarief

Ter voorbereiding op de mogelijke invoering van een recycle-tarief heeft Velsen op 21 december en 11 januari 2 bewonersavonden georganiseerd.

Op die avonden ging de wethouder met bewoners in gesprek over de voor- en nadelen van het recycle-tarief. Op deze avonden waren ook vertegenwoordigers van ouderen, mindervalide en huurdersraden uitgenodigd om vanuit deze bewoners te horen hoe zij denken over het recycle-tarief. Doel van de gesprekken was ook om mogelijke onvoorziene belemmeringen bij het invoeren van het recycle-tarief in Velsen op te merken en mogelijke oplossingen te bespreken. In het verslag Bespreking Recycletarief (pdf) onderaan deze pagina een weergave van de vragen en antwoorden op beide avonden.

Extra afvalcontainers om te scheiden bij hoogbouw

Om afval goed te kunnen scheiden heb je verschillende containers nodig. Bij hoogbouw (appartementen) staan nu weinig containers voor plastic- en gft- afval. Dat gaat veranderen. Komend jaar gaan we bij hoogbouw steeds meer containers plaatsen voor groen gfe-afval en voor plastic afval. Om goed zicht te krijgen op deze afvalscheiding bij hoogbouw loopt er een pilot in Zeewijk. De resultaten en ervaringen in Zeewijk gebruikt gemeente Velsen om te bepalen hoe bij hoogbouw in de toekomst afval wordt opgehaald. 

Velsen voert recycle-tarief in

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 29 juni 2022 besloten dat ze het recycle-tarief invoeren per 1 januari 2023. Om inzicht te krijgen in wat bewoners vinden van het recycle-tarief heeft Velsen de enquête over het recycle-tarief en afvalinzameling gehouden.

Meer informatie over recycle-tarief

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.