Opvang asielzoekers Driehuis

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Er zijn dringend extra opvangplekken nodig. Vooral aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) is een groot tekort. Gemeente Velsen levert een bijdrage aan de oplossing. Niet alleen vanuit de vraag van de rijksoverheid, ook vanuit ons hart.

In Driehuis worden vanaf december 2022 64 alleenstaande minderjarige asielzoekers opgevangen in het voormalige Levvel5 gebouw. Vanaf mei 2023 worden hier ook 18 alleenstaande minderjarige statushouders opgevangen. In augustus 2023 zijn daar nog 15 alleenstaande minderjarige asielzoekers bij gekomen. Zo wordt de volledige capaciteit gebruikt. Deze is afgesproken in de bestuursovereenkomst.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) organiseert de opvang van de alleenstaande minderjarige asielzoekers. De opvang en begeleiding van de statushouders wordt georganiseerd door Parlan.

Contact en vragen

Heeft u een vraag over een onderwerp dat niet op deze pagina staat? Mail deze dan naar opvang@velsen.nl.
Informatie te vinden over het landelijke beleid rond de opvang van vluchtelingen en asielzoekers vindt u op de website van Rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid.

Bij vragen, overlast of klachten kunnen omwonenden van de opvanglocatie in Driehuis bellen naar 06 21969530. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Opvang jongeren in Driehuis

De jongeren die in Driehuis wonen, zijn gevlucht voor oorlog, geweld of honger. Zonder hun ouders en andere familieleden. Ze hebben veel meegemaakt en staan er alleen voor. 

Het COA zorgt voor opvang en begeleiding van jongeren die in afwachting zijn van een status en verblijfsvergunning. Zij weten dus nog niet of ze mogen blijven en wachten op uitsluitsel van de IND. 

Parlan vangt de alleenstaande minderjarige statushouders op en begeleidt ze. Deze jongeren hebben een verblijfsvergunning. Zij zijn Nederlands burger en mogen in Nederland blijven. 

Opvanglocatie en doelgroep

De opvanglocatie in Driehuis is het vroegere Levvel5 aan de Duin en Kruidbergerweg. Het COA huurt de locatie voor een periode van 5 jaar van HBB, de eigenaar van het pand.

Het COA vangt in totaal 79 AMV’ers zonder status op. Parlan vangt in totaal 18 AMV’ers met een status op. Zij mogen nog uitbreiden met 3 plaatsten. Er is afgesproken dat er maximaal 100 AMV’ers op deze locatie kunnen worden opgevangen.

Er zijn hier geen jonge vluchtelingen uit Oekraïne. Oekraïners mogen namelijk visumvrij reizen in de Europese Unie. Zij hoeven daarom geen asiel aan te vragen om legaal in Nederland te verblijven. Lees meer over het verschil tussen de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de opvang van asielzoekers op Rijksoverheid.nl.

Duur van de opvang

Jongeren die bij het COA verblijven, verblijven voor langere tijd op deze locatie. De jongeren zijn namelijk in afwachting van de uitkomst van hun individuele asielaanvraag. Ze krijgen daarbij begeleiding van hun advocaat en Nidos-voogd. 

Wanneer de jongere een verblijfsvergunning krijgt, gaat de stichting Nidos op zoek naar een vervolgplek. Dit kan ook elders in het land zijn of bijvoorbeeld bij een organisatie zoals Parlan. 

De jongeren die bij Parlan verblijven blijven hier tot zij minimaal 18 jaar zijn. Daarna kunnen zij zelfstandig gaan wonen, of gebruik maken van verlengde opvang tot zij maximaal 21 jaar oud zijn.

Leeftijd van de jongeren

De jongeren zijn minderjarig en tussen de 15 tot 18 jaar. Als een jongere naar Nederland komt zonder ouders (of andere wettelijk vertegenwoordiger) moet er op basis van de Nederlandse wet een voogd voor de jongere worden benoemd. Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers is dat het NIDOS.
Voor kinderen onder de 15 jaar zoekt het NIDOS een opvanggezin.

Dagbesteding jongeren

Dagbesteding opvang COA

De jongeren die het COA opvangt hebben een vast dagprogramma gevolgd op locatie, omdat er geen plek was op het ISK (Internationale Schakel Klas). Het dagprogramma bestond uit taalonderwijs en verschillende activiteiten zoals:

 • Verkeerslessen.
 • Training reizen met openbaar vervoer.
 • Kooklessen.
 • Cultuur.
 • Sport.
 • Voorlichting over diverse onderwerpen.

De activiteiten worden door de mentoren georganiseerd. Soms in samenwerking met organisaties in de omgeving en/of vrijwilligers. Vanaf het begin van het schooljaar 2023/2024 starten zij met het volgen van onderwijs.

Rechten, plichten en regels

De jongeren op locatie hebben rechten en plichten. En er gelden ook huisregels. De bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. De jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun eigen kamer.

Dagbesteding begeleiding Parlan

De minderjarige jongeren met een status en verblijfsvergunning die Parlan begeleidt, blijven in Nederland. Zij moeten leren hoe zij hier zelfstandig kunnen leven. Parlan probeert de jongeren een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden. Zoals Nederlandse leeftijdgenoten dat ook hebben. Ze gaan naar school en moeten inburgeren. Ze worden voorbereid om door te stromen naar een opleiding waar ze een startkwalificatie kunnen halen. Net als andere Nederlandse jongeren.

Buiten schooltijd

Buiten schooltijd hebben de meesten al snel een baantje. Zo kunnen zij hun leefgeld aanvullen. Hier doen zij hun boodschappen van, kopen kleding en verzorgingsproducten. Ze hebben ook een klein eigen budget voor vrijetijdsbesteding. Daarmee kunnen ze lid worden van de voetbalclub of een abonnement nemen op de fitnessclub. En ook bijvoorbeeld muziekles nemen of deelnemen aan een cursus. Daarmee bouwen zij een netwerk op. Ze worden ondersteund door woonbegeleiders van Parlan.

Zorg en veiligheid

De jongeren die in Driehuis worden opgevangen, mogen zich vrij bewegen. Zij worden geacht zich net als iedereen aan de gedragsregels in de openbare ruimte te houden en privéterrein van anderen respecteren. Net als andere jongeren die thuis wonen, maken de woonbegeleiders afspraken met ze. 

Gezondheidszorg 

De eerstelijns gezondheidszorg voor asielzoekers wordt uitgevoerd door GezondheidsZorg Asielzoekers. Deze organisatie heeft zelf artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten in dienst. Als dat nodig is kunnen zij de jongeren doorverwijzen naar specialistische zorg in de regio.

De jongeren die Parlan begeleidt, kunnen een beroep doen op de gezondheidszorg in de wijk/buurt.

Veilige opvanglocatie en omgeving

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Er is een veiligheidsplan opgesteld, in samenwerking met de gemeente, de politie en de Veiligheidsregio. In dit plan staan afspraken over bijvoorbeeld:

 • Afstemming tussen de organisaties.
 • De inzet van de beveiliging.
 • Het optreden bij een eventuele calamiteit.
 • Een procedure bij een overlastmelding en verkeersveiligheid.

Er zijn 24 uur per dag medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast is er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiliging op de locatie. De wijkagent en de boa’s nemen deze plek ook mee in de surveillance.

De jongeren krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, normen en waarden van de Nederlandse maatschappij, de omgeving waar men verblijft, etc.

Overleg met inwoners

Er is een klankbordgroep samengesteld met inwoners en ondernemers uit Driehuis. In het maandelijks overleg met de klankbordgroep gaat het over:

 • een goed verloop van de opvang, voor zowel omwonenden als bewoners van de opvanglocatie in Driehuis.
 • initiatieven en bijdragen die helpen bij een prettig verblijf op en rond de opvanglocatie.
 • contact en verbinding met de omwonenden.

Wat er in de klankbordgroep bijeenkomsten wordt besproken en besloten leest u in de samenvattingen van de verslagen van de klankbordgroep.

Inzet vrijwilligers

De inzet van vrijwilligers is hard nodig. Heeft u belangstelling om deze jonge asielzoekers en statushouders te helpen bij de opbouw van een nieuw bestaan? Aanmelden kan via driehuis@coa.nl.
 
Er is specifiek behoefte aan vrijwilligers die de jongeren willen ondersteunen op het gebied van taal. Denk hierbij onder meer aan huiswerkbegeleiding.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.