Onderzoek naar langdurige opvanglocatie

Gemeente Velsen vindt het belangrijk om mensen op te vangen die hun thuisland moesten ontvluchten voor oorlog en geweld. Daarom ligt sinds 9 augustus 2023 het opvangschip de Ocean Majesty aan de VOB-kade in Velsen-Noord. Op dit schip worden tot eind 2024 zo’n 300 vluchtelingen opgevangen.

In december 2023 heeft het college van B&W een gedoogbesluit afgegeven voor extra noodopvangexterne-link-icoon. Tussen 18 december 2023 en 31 maart 2024 vindt er op het schip tijdelijk aanvullende noodopvang plaats van 178 aan deze regio gekoppelde statushouders. 

Snel realiseren van plekken 

In Nederland is er al langere tijd een dringend tekort aan opvangplekken. De gemeente Velsen heeft gehoor gegeven aan de oproep van het Rijk en het COA om extra opvangplekken te realiseren. Op water kunnen we sneller opvangplekken bieden dan op land. De gemeente heeft daarom gekozen voor een tijdelijk opvangschip

Opvang op een schip is een goede en snelle oplossing voor noodsituaties, maar is relatief duur en niet geschikt voor langere tijd. Ook zijn bepaalde voorzieningen niet aanwezig op een schip. Zo kunnen vluchtelingen op een schip niet zelf koken. Daarom vindt opvang voor de langere termijn bij voorkeur straks plaats op een locatie op land. 

Opdracht van gemeenteraad aan college van B&W 

Op 22 mei 2023 gaf de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders de opdracht om voor de lange termijn (na 2024) op zoek te gaan naar een geschikte locatie op land voor de langdurige opvang van vluchtelingen. De opdracht was om bij dit onderzoek in eerste instantie in te zetten op de locaties sportpark De Elta en Handgraaf in Santpoort-Zuid. En daarbij ook andere locaties in gedachten te houden, als deze twee locaties niet geschikt of niet mogelijk blijken te zijn. 

Na de val van het kabinet Rutte IV (in juli 2023) maakte het college tijdelijk een pas op de plaats bij het onderzoek naar geschikte landlocaties. Het college wilde eerst opnieuw in gesprek met de raad om de plannen voor langdurige opvang van asielzoekers te bespreken. 

Hervatten onderzoek naar locaties voor langdurige opvang op land

Op 14 september 2023 vond er een eerste beeldvormende raadssessie plaats. Tijdens deze sessie ging het college met de raad in gesprek over hoe we op dit moment Oekraïense vluchtelingen, statushouders en asielzoekers opvangen. 

Tijdens de raadsvergadering van 28 september 2023 besloot de raad het college de opdracht te geven het onderzoek naar locaties op land voor de langdurige opvang van vluchtelingen voort te zetten. En hierbij in te zetten op locatie Handgraaf en sportpark De Elta in Santpoort-Zuid. Hierbij wilde de raad de optie openhouden voor opvang verspreid over meerdere locaties. 

Op 19 oktober 2023 waren er opnieuw twee raadssessies over de opvang van asielzoekers op de lange termijn. Hierin besprak de raad onder meer welke randvoorwaarden en criteria zij belangrijk vindt voor de opvanglocaties op land. Voorbeelden hiervan zijn kaders voor leefbaarheid en veiligheid, voorkeur voor een locatie in of aan de rand van een woonwijk, spreiding over verschillende woonkernen en draagkracht in de omliggende woonkern. Deze kaders worden meegenomen in het verdere onderzoek. 

Wat gebeurt er nu? 

Het college heeft opdracht gegeven om diverse onderzoeken uit te voeren (onder andere op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu) op de mogelijke locaties De Elta of Handgraaf in Santpoort-Zuid. Onderdeel van dit onderzoek is de impact op de leefomgeving van inwoners. Hierin betrekken we ook de inwoners van Santpoort-Zuid, en (directe) omgeving. 

Ook zetten we de gesprekken met de Provincie Noord-Holland voort over de mogelijkheden tot bouwen in Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). 

Het participatietraject met inwoners 

We willen de mening, zorgen, input en suggesties van inwoners betrekken bij dit belangrijke onderzoek. Daarom hebben we eind 2023 een klankbordgroep opgericht. Die bestaat uit ruim 120 omwonenden en belanghebbenden die willen meepraten over het onderzoek naar de geschiktheid van de locaties De Elta en Handgraaf. En de impact hiervan op de leefomgeving van de inwoners. 
De rol van deze groep is om met de gemeente mee te denken en ons te adviseren bij het onderzoek. Daarnaast willen we samen kijken wat er nodig is om de mogelijke opvang goed te laten verlopen voor zowel de inwoners van Santpoort-Zuid als voor de vluchtelingen. 

Actuele informatie over het participatietraject, documenten en verslagen zijn te vinden Samenspel Velsen.externe-link-icoon