Woo-publicaties 2023

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Woo-verzoek invoering vermakelijkheidsretributie

Op 6 maart 2023 ontving de gemeente Velsen een verzoek over de invoering van de vermakelijkheidsretributie genaamd ‘jolijtpenning’ door de raad van de gemeente Velsen. Er wordt verzocht om het ambtelijk advies dat is gegeven over het afzien van de invoering van de jolijtpenning in zijn geheel, maar in elk geval voor het jaar 2022.  Verstrekt zijn:

  • Een overzicht van alle evenementen binnen de gemeente Velsen met een bezoekersaantal boven de 5.000, daaronder begrepen de lokale dorpsfeesten.
  • Een overzicht van alle algemene voorzieningen waarvan cliënten, althans de festivalgangers, gebruik zouden maken bij de evenementen (niet zijnde de vergunningverlening waarvoor separaat leges worden geheven). 
  • De geraamde kosten van het kunnen gebruiken van deze algemene voorzieningen ten behoeve van de evenementen. 

Woo-verzoek diamantkoppalen hoek Casembrootstraat en IJmuiderstraatweg te IJmuiden

In het verzoek wordt gevraagd om documenten over het plaatsten van diamantkoppalen op de hoek Casembrootstraat en IJmuiderstraatweg te IJmuiden. Naar aanleiding van het verzoek is onderzoek gedaan en er zijn geen documenten aangetroffen.

Woo-verzoek over het gebruik van algoritmes

Op 14 december ontving gemeente Velsen het verzoek om informatie over algoritmes die de gemeente Velsen gebruikt bij de gemeentelijke dienstverlening. 

Er werd verzocht om een overzicht van alle algoritmes die gemeente Velsen gebruikt bij het evalueren van en nemen van beslissingen over mensen. Dit worden 'hoog risico algoritmes' genoemd. Gemeente Velsen maakt op dit moment geen gebruik van hoog risico algoritmes. 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.