Woo-publicaties 2023

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben we de persoonsgegevens van de verzoeker onleesbaar gemaakt.

Woo-verzoek inzake onderzoek locaties azc in Santpoort-Zuid

De gemeente ontving op 3 juli 2023 een verzoek op grond van de Wet open overheid met betrekking tot onderzoek naar locaties voor een azc in Santpoort-Zuid. Het verzoek is gebaseerd op het document toelichting toepassing afwegingskader opvanglocaties. Het verzoek bestond uit 48 verschillende onderdelen.

Woo-verzoek over mogelijke locaties AZC in Santpoort-Zuid

Wij ontvingen een Woo-verzoek met betrekking tot de mogelijke locaties van een AZC in Santpoort-Zuid. Er werd onder andere informatie gevraagd over reeds gerealiseerde opvanglocaties voor vluchtelingen, de verdelingen van vluchtelingen over de regio, taakstelling, afspraken met de regio,  informatie over de mogelijke locaties in Santpoort-Zuid (Elta en Handgraaf) en correspondentie met diverse partijen. Vanwege de omvang van het verzoek is er in twee delen op besloten. 

Woo-verzoek demonstratie Green Peace bij Tata Steel

Wij ontvingen een verzoek om informatie met betrekking tot de demonstratie van Green Peace bij Tata Steel op 24 juni 2023.

Naar aanleiding van dit verzoek is er onderzoek gedaan. Hierbij zijn verschillende documenten aangetroffen die onder de reikwijdte van het Woo-verzoek vallen. In de inventarisatielijst staat opgenomen welke documenten dit zijn. Er is besloten om diverse documenten gedeeltelijk openbaar te maken; een aantal gegevens zijn onleesbaar gemaakt.

Woo-verzoek pontverbinding

Wij ontvingen een Woo-verzoek met betrekking tot de pontverbinding in Velsen. Er is verzocht om de volgende informatie:

  • Overeenkomst dienstbetoon pontveren over het Noordzeekanaal;
  • De overdrachtsovereenkomst tussen Rijk en Amsterdam;
  • De notulen van het overleg dat beide partijen (‘de gemeenten’ en 'Amsterdam') eenmaal per jaar voeren.

Naar aanleiding van het verzoek hebben wij onderzoek gedaan en diverse documenten aangetroffen. Wij hebben besloten deze openbaar te maken

Woo-verzoek exploitatie coffeeshop Loggerstraat IJmuiden

Op 16 maart 2023 ontvingen wij een verzoek om documenten met betrekking tot de exploitatie van coffeeshop aan de Loggerstraat 13 te IJmuiden. Naar aanleiding van het verzoek zijn diverse documenten gedeeltelijk openbaar gemaakt en een aantal documenten geweigerd.

Woo-verzoek ontwikkeling Kustplaats IJmuiden aan Zee

Op 13 januari 2023 hebben wij een Woo-verzoek ontvangen met betrekking tot de ontwikkeling van Kustplaats IJmuiden aan Zee. Naar aanleiding van het verzoek zijn vragen beantwoord en is er een document gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Woo-verzoek kernboodschap commissiedebat Tata Steel IJmond

De gemeente Beverwijk heeft aan ons een Woo-verzoek doorgezonden. Met het verzoek wordt verzocht om informatie openbaar te maken met betrekking het opstellen van de kernboodschap commissiedebat Tata Steel IJmond. Naar aanleiding van het verzoek hebben wij correspondentie met betrekking tot het opstellen van de boodschap gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Woo-verzoek invoering vermakelijkheidsretributie

Op 6 maart 2023 ontving de gemeente Velsen een verzoek over de invoering van de vermakelijkheidsretributie genaamd ‘jolijtpenning’ door de raad van de gemeente Velsen. Er wordt verzocht om het ambtelijk advies dat is gegeven over het afzien van de invoering van de jolijtpenning in zijn geheel, maar in elk geval voor het jaar 2022.  Verstrekt zijn:

  • Een overzicht van alle evenementen binnen de gemeente Velsen met een bezoekersaantal boven de 5.000, daaronder begrepen de lokale dorpsfeesten.
  • Een overzicht van alle algemene voorzieningen waarvan cliënten, althans de festivalgangers, gebruik zouden maken bij de evenementen (niet zijnde de vergunningverlening waarvoor separaat leges worden geheven). 
  • De geraamde kosten van het kunnen gebruiken van deze algemene voorzieningen ten behoeve van de evenementen. 

Woo-verzoek diamantkoppalen hoek Casembrootstraat en IJmuiderstraatweg te IJmuiden

In het verzoek wordt gevraagd om documenten over het plaatsten van diamantkoppalen op de hoek Casembrootstraat en IJmuiderstraatweg te IJmuiden. Naar aanleiding van het verzoek is onderzoek gedaan en er zijn geen documenten aangetroffen.

Woo-verzoek over het gebruik van algoritmes

Op 14 december ontving gemeente Velsen het verzoek om informatie over algoritmes die de gemeente Velsen gebruikt bij de gemeentelijke dienstverlening. 

Er werd verzocht om een overzicht van alle algoritmes die gemeente Velsen gebruikt bij het evalueren van en nemen van beslissingen over mensen. Dit worden 'hoog risico algoritmes' genoemd. Gemeente Velsen maakt op dit moment geen gebruik van hoog risico algoritmes.