Welstandsadvies bouwactiviteiten

Beschrijving

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Dan moet uw plan voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Velsen. Welstandseisen zijn de voorwaarden hoe een gebouw eruit moet zien. In de Welstandsnota staan deze eisen omschreven.

Een onafhankelijke, deskundige commissie adviseert de gemeente over uw aanvraag. In Velsen is dit de Commissie Stedelijk Schoon. De commissie toetst uw plan aan de regels in de Welstandsnota.

Aan de hand van de Welstandsnota kunt u zelf oordelen of uw plan voldoet aan de gestelde eisen en kans maakt op een positief advies. Twijfelt u of uw plan voldoet aan de eisen? Dan kunt u ook overwegen om uw plan eerst voor te leggen aan de gemeente door het indienen van een principeaanvraag.

Aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning aan via omgevingsloket.nl

Om uw plan te toetsen zijn in ieder geval de volgende gegevens nodig:

  • Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van de belendende bebouwing.
  • Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk.
  • Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing.
  • Opgave van materiaal- en kleurgebruik van de toe te passen bouwmaterialen.

Stap 1 - Wel of geen vergunning nodig?


Doe de vergunningscheck. Zo weet u of u een vergunning nodig hebt of niets hoeft te doen.
U kunt voor de verschillende activiteiten in één keer een omgevingsvergunning aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u voor de verschillende activiteiten de vergunning apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer geld en tijd kosten.

Stap 2 - Aanvraag


Een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:
1. Digitaal via het Omgevingsloket.nl.Burgers loggen in met DigiD, bedrijven loggen in met e-herkenning.
2. Op papier (kosten € 267,80, tarief 2023)
Het omgevingsloket biedt u de mogelijkheid om een papieren formulier in te vullen. Stuur de aanvraag in tweevoud naar
Gemeente Velsen
Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Hebt u vragen? Bel dan Vergunningen: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).

Stap 3 - Controle


Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Voorwaarden

Welstandscriteria die de gemeente stelt aan uw plan betreffen:

  • de karakteristiek van de bestaande bebouwing
  • de openbare ruimte
  • het landschap
  • de stedenbouwkundige context
  • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling
  • samenhang in het bouwwerk.

Meer informatie kunt u vinden in de Welstandsnota.

Kosten

Tarief 2023

Voor het voorleggen van een bouwvoornemen aan de commissie Stedelijk Schoon zijn de legeskosten bij een bouwsom tot € 20.000 standaard € 50,00. Bij hogere bouwsommen is het een percentage (0,25%) van de bouwsom tot een bedrag van € 2.250,00

Verordening Leges 2023 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning.

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Contactgegevens

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres
:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden
Telefoon 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website www.velsen.nl 
E-mail info@velsen.nlt.a.v. Burgerzaken

 

 

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.