Wat doet de gemeente aan het riool?

De gemeente zorgt er voor dat de riolering goed functioneert en aan alle wettelijke voorschriften voldoet. We doen dit tegen zo laag mogelijke kosten. In totaal beheren we ruim 720 km aan leidingen onder de grond voor de afvoer van afvalwater, regenwater en grondwater. Hoe Velsen dit aanpakt staat omschreven in het Programma water en riolering.

Reinigen

Straatkolken zijn de putjes langs de stoeprand waarin regenwater naar het riool stroomt. Deze straatkolken maken we minimaal één keer per jaar schoon met een zogenaamde kolkenzuiger. Zand, slib, blaadjes en ander vuil van de straat wordt door de kolkenzuiger opgezogen. Meldingen over stank of plasvorming vlak voor de kolk kunt u melden via Melding openbare ruimte - Slim Melden.

Inspecteren

Is het riool nog goed? Zijn er maatregelen nodig om het riool weer goed te laten functioneren? De kwaliteit van de riolering wordt onderzocht door het inspecteren van de binnenkant van de buizen en putten. Met behulp van een rijdende videocamera worden beelden gemaakt. De inspecteur registreert alle schadebeelden die hij tegenkomt. De gemeente bepaalt aan de hand van de beelden en het schaderapport van de inspecteur of er werk aan de winkel is. De gemeente let er vooral op dat het riool niet teveel scheuren vertoont, dat het beton niet teveel is aangetast (door gassen in het riool) en dat het riool niet teveel lekt.

Onderhoud gemalen

De gemeente Velsen heeft ruim 80 rioolgemalen. Om te zorgen dat ze het water goed verpompen voeren we regelmatig onderhoud uit. Als er een storing optreedt in een rioolgemaal wordt die automatisch doorgegeven aan ons meldsysteem. Onze onderhoudsmonteurs lossen de storing op. Zo blijft het hele systeem goed functioneren. Help mee om rioolgemalen goed te laten werken door nooit zaken in het riool te lozen die er niet in horen. Denk aan schoonmaakdoekjes, verf of vet. Onze rioolgemalen kunnen dat niet goed wegpompen en zo ontstaan onnodige storingen.

Grote vervangingsprojecten

Riolering gaat lang mee, vaak wel meer dan 60 jaar. De gemeente bekijkt regelmatig wat de kwaliteit is van het riool. Dit doen we met rijdende camera’s die opnames maken van de binnenkant van het riool. Als er gebreken zijn, dan repareren we die gebreken. We vervangen het riool als het dusdanig slecht is dat repareren geen zin meer heeft. Als we het riool vervangen leggen we bijna altijd een tweede buis ernaast. Op deze buis sluiten we al het regenwater aan, zodat we schoon regenwater niet meer vermengen met vuil afvalwater. Waar nodig leggen we ook drainage aan om grondwateroverlast te voorkomen. Als we riool vervangen dan combineren we dat direct met andere werkzaamheden, zoals een herinrichting van een weg. Onze vervangingsprojecten vind je op onze projectenkaart velsen.maps.arcgis.com.

Heeft u klachten of een melding? 

Dan kunt u deze digitaal doorgeven, met een 'Melding Openbare Ruimte'. Moet er direct actie worden ondernomen,  bel dan gemeente Velsen via +14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

Een Melding Openbare Ruimte kunt u ook maken via de Slim Melden app. Download de Slim Melden app in de Google Playstore (voor Android) of Apple App Store (voor iOS).

Onderzoeken

Met computermodellen simuleert Velsen wat er gebeurt bij hevige neerslag. Waar zijn de zwakke plekken in het rioolstelsel en hoe kan dat worden verbeterd? Hoe wordt wateroverlast beperkt en de vuiluitworp verminderd? Welke oppervlakken stromen naar het riool en hoe snel? Naast computersimulaties meet Velsen ook daadwerkelijk wat er in het riool gebeurt en hoeveel neerslag er valt. De simulaties en de metingen worden zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd.

Meer weten over wateroverlast, vuiluitworp, berekeningen en meten aan het riool? Kijk op www.riool.info van de stichting RIONED.

Databeheer

Wat ligt er allemaal in de grond? Het is belangrijk voor de gemeente om dit goed bij te houden. In grote databestanden en digitale tekeningen wordt bijgehouden wat er is aangelegd en wat er is veranderd (bijvoorbeeld door projecten). In de databestanden worden ook de rioolinspecties bijgehouden. Deze gegevens zijn zeer belangrijk om rioolplannen te kunnen maken.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.