Wat doet de gemeente aan het riool?

De gemeente dient er zorg voor te dragen dat de riolering goed functioneert en dat de riolering aan alle wettelijke voorschriften voldoet, tegen zo laag mogelijke kosten. De gemeente dient het rioolstelsel goed te beheren en onderhouden. Hoe Velsen dit aanpakt staat omschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Reinigen

Het riool moet af en toe worden schoongemaakt. De gemeente Velsen geeft ieder jaar opdracht om 30 km riolering te reinigen. Op deze manier wordt elk riool eens per 7 jaar schoongemaakt, zodat de volledige capaciteit van het riool kan worden benut. Een schoon riool is ook beter voor het milieu, omdat er dan minder vuil overstort. Het reinigen gebeurt met een reinigingswagen die een spuitkop in het riool aanbrengt. De spuitkop reinigt de binnenwand van de buis. Het vieze water wordt uit het riool gezogen.

De straatkolken worden schoongemaakt met een zogenaamde kolkenzuiger. Het slib dat door vuil van de straat in de kolk achter blijft wordt door de kolkenzuiger opgezogen. Velsen geeft ieder jaar opdracht om alle kolken schoon te maken. Klachten over stank of plasvorming van kolken kunt u melden bij ReinUnie, telefoon: (0255) 566 166. De huisaansluitingen worden niet structureel schoongemaakt. Op basis van klachten en meldingen wordt, afhankelijk van de oorzaak, door de gemeente ontstopt.

Inspecteren

Is het riool nog goed? Zijn er maatregelen nodig om het riool weer goed te laten functioneren? De kwaliteit van de riolering wordt onderzocht door het inspecteren van de binnenkant van de buizen en putten. Met behulp van een rijdende videocamera worden beelden gemaakt. De inspecteur registreert alle schadebeelden die hij tegenkomt. De gemeente bepaalt aan de hand van de beelden en het schaderapport van de inspecteur of er werk aan de winkel is. De gemeente let er vooral op dat het riool niet teveel scheuren vertoont, dat het beton niet teveel is aangetast (door gassen in het riool) en dat het riool niet teveel lekt.

Onderhouden gemalen

De gemeente Velsen heeft 45 rioolgemalen. Om deze rioolgemalen draaiende te houden moeten ze regelmatig worden onderhouden. Tevens moeten storingen zo snel mogelijk worden opgelost, omdat anders het totale rioleringssysteem niet meer goed functioneert. Voor het signaleren van storingen heeft Velsen een hoofdpost voor gemalen ingericht. Alle storingen worden automatisch doorgegeven aan deze hoofdpost en de onderhoudsmonteurs.

Afhandelen van klachten

Stank, verstoppingen en wateroverlast zijn veelgehoorde klachten over het riool. De gemeente neemt alle klachten in behandeling. Sommige klachten kunnen niet direct worden opgelost en vergen een grootschalige aanpak. Kuilen in de weg kunnen soms veroorzaakt worden door een stuk riool. De gemeente zal het riool dan zo snel mogelijk repareren.

Heeft u klachten of een melding? Dan kunt u deze digitaal doorgeven, met een 'Melding Openbare Ruimte'. Moet er direct actie worden ondernomen,  bel dan gemeente Velsen via +14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

Een Melding Openbare Ruimte kunt u ook maken via de Slim Melden app. Download de Slim Melden app in de Google Playstore (voor Android) of Apple App Store (voor iOS).

Onderzoeken

Met computermodellen simuleert Velsen wat er gebeurt bij hevige neerslag. Waar zijn de zwakke plekken in het rioolstelsel en hoe kan dat worden verbeterd? Hoe wordt wateroverlast beperkt en de vuiluitworp verminderd? Welke oppervlakken stromen naar het riool en hoe snel? Naast computersimulaties meet Velsen ook daadwerkelijk wat er in het riool gebeurt en hoeveel neerslag er valt. De simulaties en de metingen worden zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd.

Meer weten over wateroverlast, vuiluitworp, berekeningen en meten aan het riool? Kijk op www.riool.info van de stichting RIONED.

Grote vervangingsprojecten

Soms wordt in een bepaalde straat nieuwe riolering aangelegd. Als de riolering dusdanig slecht is dat repareren geen zin meer heeft dan wordt het riool vervangen. Gemiddeld duurt het zo’n 50 tot 60 jaar voordat het riool wordt vervangen. Als uit onderzoek blijkt dat het riool groter moet of dat een ander rioolsysteem moet worden aangelegd dan wordt het riool niet alleen vervangen maar ook verbeterd. Deze grootschalige projecten worden zoveel mogelijk samen uitgevoerd met andere werkzaamheden zoals wegenprojecten.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan het riool? Kijk op de website www.riool.info van de stichting RIONED.

Databeheer

Wat ligt er allemaal in de grond? Het is belangrijk voor de gemeente om dit goed bij te houden. In grote databestanden en digitale tekeningen wordt bijgehouden wat er is aangelegd en wat er is veranderd (bijvoorbeeld door projecten). In de databestanden worden ook de rioolinspecties bijgehouden. Deze gegevens zijn zeer belangrijk om rioolplannen te kunnen maken.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.