Verduurzamen industrie

De industrie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) tussen IJmuiden en Amsterdam werkt aan het verduurzamen van haar productieprocessen. Bedrijven ontwikkelen plannen om van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzame energievoorziening. Daarvoor is niet alleen meer duurzame elektriciteit in het gebied nodig, maar ook waterstof (voor productieprocessen met hoge temperatuur), warmte en stoom.

Om de afgesproken klimaatdoelen voor 2030 te halen, moet de industrie in het Noordzeekanaalgebied verduurzamen. De projecten die het verduurzamen van de industrie mogelijk gaan maken, zijn beschreven in de Cluster Energie Strategie (CES) NZKG. Deze wordt tweejaarlijks geupdate. 

Afspraken Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de CO2-uitstoot. De ambitie van de industrie in het NZKG is om in 2030 de CO2-uitstoot met de helft te verminderen en in 2050 volledig CO2-neutraal en circulair te zijn. Daarnaast is het gezonder maken van de leefomgeving in het NZKG van groot belang. 

Uitbreiding energienetwerken en aanlanding windmolens op zee

Voldoende groene energie en infrastructuur om de energie te transporteren, zijn noodzakelijk voor verduurzaming van de industrie. Voor het NZKG zijn met name de volgende ontwikkelingen urgent en van groot belang:

  • Aanlanding van de energie van windmolens op zee en aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet.
  • Uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk (verkenning 150/380 kV stations rond Westpoort, Velsen en tussen Beverwijk (ten zuiden van het Noordzeekanaal) en Vijfhuizen).
  • Ontwikkeling van een leidingennetwerk voor waterstof, het bouwen van een terminal om waterstof van schepen te kunnen lossen én het zorgen voor productie van waterstof in de eigen regio.
  • Aanleg warmte/stoomnetwerk.

Voor het transport van waterstof kunnen doorgaans bestaande gasleidingen worden gebruikt en moeten deels nieuwe leidingen worden aangelegd. Daarnaast is er ruimte nodig voor waterstofproductie. Het gaat een aantal jaar duren voordat er genoeg groene elektriciteit en waterstof is om alle bedrijven te verduurzamen.

Ook het elektriciteitsnetwerk in het Noordzeekanaalgebied (bestaande uit transformatorstation en boven- en ondergrondse leidingen en kabels) moet worden uitgebreid. Voor het gebruik van de restwarmte van de industrie wordt een warmte/stoom netwerk aangelegd. Op deze manier kunnen woningen worden verwarmd als zij van het gas af gaan.

Vervolgtraject

Hoe de hierboven genoemde plannen er precies uit gaan zien en wat dat betekent voor de omgeving, wordt nog verder uitgewerkt.  Meer informatie over kunt u vinden op de website van het Noordzeekanaalgebiedexterne-link-icoon. Tussentijdse vragen kunt u altijd stellen via info@noordzeekanaalgebied.nl.