Update opvang vluchtelingen in Velsen 

23 november 2022
Opvang vluchtelingen

Velsen draagt bij aan de oplossing van de landelijke crisis in de vluchtelingenopvang.

Velsen draagt bij aan de oplossing van de landelijke crisis in de vluchtelingenopvang. Dat doen we op twee locaties. Maandag 26 september 2022 startte in Velsen-Noord de opvang van vluchtelingen op een schip. Er zijn nu zo’n 1.000 vluchtelingen aan boord. Eind november start de opvang van 64 alleenstaande minderjarige asielzoekers door het COA in Driehuis. Begin volgend jaar start Parlan hier met de opvang van 21 alleenstaande minderjarige statushouders.

In dit driewekelijkse collegebericht over de tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen in Velsen-Noord en over de opvanglocatie in Driehuis informeren wij u over de stand van zaken.

Tijdelijke noodvoorziening vluchtelingen in Velsen-Noord

Walstroom

In ons vorige bericht meldden we u dat we alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat het COA op zo kort mogelijke termijn walstroom realiseert. Het COA informeerde ons dat het realiseren van walstroom helaas veel ingewikkelder is gebleken dan gedacht. Het schip staat vanwege de veiligheid met de stuurboordzijde aan de wal. Zo blijft het schip stabiel bij harde wind. De aansluiting van de elektriciteit op het schip bevindt zich aan de bakboordzijde. Om het schip van stroom te voorzien dient een 100 meter lange hoogspanningskabel door het schip te worden aangebracht. De kabel zelf, het aansluitpunt en bescherming van de kabel door het schip en de specifieke besturings- en veiligheidstechniek dienen te voldoen aan hoge eisen. De te ontwikkelen onderdelen moeten door internationale maritieme diensten gekeurd en gecertificeerd worden. Op dit moment zijn de benodigde onderdelen in de maak. Het COA is nu afhankelijk van engineering, levertijden, testen en certificering van de uitvoerende installateur uit Estland en betrokken keuringsinstanties en certificeerders. De planning is dat in de week van 5 december de walstroom operationeel is.

Compensatie Rijk

Op 24 november 2022 ontving het college een brief van de staatsecretaris van Justitie & Veiligheid over de compensatie die de gemeente ontvangt voor de noodopvang. U vindt de brief als bijlage bij dit collegebericht. In de brief staan de volgende toezeggingen:

  1. De gemeente ontvangt een financiële bijdrage van € 1,8 miljoen vanwege de extra belasting op de infrastructuur. Eerder is aangegeven dat het college voornemens is om mede van deze bijdrage de spitspont tussen Velsen-Noord en IJmuiden een aantal jaren te laten varen. De bijdrage is vrij besteedbaar.
  2. De gemeente ontvangt daarnaast nog een financiële bijdrage van € 1.750.000 die ook naar eigen inzicht kan worden besteed.
  3. Vanuit het Faciliteitenbesluit opvangcentra ontvangt de gemeente een financiële vergoeding van € 108.900.
  4. Vanuit de Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers ontvangt de gemeente een financiële vergoeding. Gemeenten ontvangen een aanvullende vergoeding voor huisvesting van onderwijs als er een opvanglocatie is gevestigd. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen met een basisschoolleeftijd dat op een opvanglocatie opgevangen wordt. Indicatief is aangegeven dat het gaat om een bedrag van € 349.162,90 indien het 100 kinderen betreft die voor een periode van 6 maanden op de cruiseferry verblijven. 

De bedragen zullen voor het einde van dit jaar aan de gemeente uitgekeerd worden. Bij het meegeven van wensen en bedenkingen over het aangaan van de bestuursovereenkomst met het COA stelde uw raad een amendement vast. Hierin vraagt u het college met een voorstel te komen om een deel van de baten vanuit het Rijk te doen toekomen aan (bijvoorbeeld een vertegenwoordiging van) de inwoners van Velsen-Noord om ideeën in de wijk te kunnen realiseren. Nu de afspraken over compensatie definitief zijn, kunnen we dit voorstel uitwerken. Uitgangspunt is om te investeren in leefbare wijken, te beginnen in Velsen-Noord. We kijken of we dit voorstel (deels) mee kunnen nemen in het raadsvoorstel over het verder inkleuren van de begroting. Naast de financiële compensatie geeft de staatssecretaris aan conform afspraak op bestuurlijk niveau aandacht te vragen voor thema´s die hoog op de politieke agenda staan in Velsen. Dit zijn de thema’s Groen Staal en gezonde IJmond, de Energiehaven en het Pontplein.

Onderwijs

Sinds 7 november 2022 volgen de leerplichtige kinderen op het schip onderwijs op scholen in Heemskerk en Castricum. Het restaurant aan boord is speciaal eerder geopend in de ochtend, zodat de kinderen kunnen ontbijten voor school en zelf een lunchpakketje kunnen samenstellen. Het COA heeft busvervoer geregeld naar en van de scholen.

Klankbordgroepen inwoners

Op 2 november en op 22 november 2022 vonden de 3e en 4e klankbordoverleggen plaats met omwonenden uit Velsen-Noord en Oud-Velsen. De groep deelnemers was kleiner dan de keren daarvoor. Tijdens het overleg op 22 november konden leden van het overleg ook digitaal
aansluiten, zodat mensen die niet naar de locatie kunnen komen toch deel konden nemen. 1 inwoner maakte daar gebruik van.

De politie gaf aan tot nu toe tevreden te zijn over de samenwerking tussen gemeente, COA, beveiliging, Boa’s en inwoners van Velsen-Noord. Er zijn in Velsen-Noord geen incidenten gemeld waarbij bewoners van het schip betrokken zijn. Ook inwoners merken op dat er geen incidenten zijn. Zij zijn tevreden over de extra inzet van boa’s.

Met de deelnemers is besproken dat de actielijst van de klankbordgroep wordt gedeeld op de online gemeentepagina over het opvangschip. Ook werden er vragen gesteld over de walstroom en de compensatie die de gemeente vanuit het Rijk krijgt voor de noodopvang. Er zijn ideeën besproken om voor de kinderen van scholen in Velsen-Noord en de kinderen op het schip samen iets te organiseren in het theater op het schip. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een filmmiddag. 

Bezoekersdagen

Op maandag 7 november en donderdag 10 november 2022 organiseerde het COA voor omwonenden en raadsleden een mogelijkheid om het schip te bezoeken. In totaal hebben ruim 200 inwoners zich hiervoor aangemeld. Zij kregen een rondleiding op het schip en konden vragen stellen over de
opvang. De reacties van de bezoekers waren overwegend positief.

Opvanglocatie Driehuis

De locatie voor de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers en statushouders wordt naar verwachting eind november in gebruik genomen. De start van de opvang heeft vertraging opgelopen omdat het COA nog bezig is met het verbouwen en inrichten van de panden. De levering van een aantal materialen heeft langer geduurd dan voorzien was.

Onderwijs

Eerder informeerden wij u dat het COA in gesprek is met de Internationale Schakelklas (ISK) Haarlem voor het onderwijs aan de minderjarige vluchtelingen in Driehuis. Het ISK geeft aan dat het vinden van geschikt onderwijspersoneel lastig is. Hierdoor komen kinderen op een wachtlijst
terecht en volgen zij tot er onderwijspersoneel is geen onderwijs. Het versoepelen van de eisen die aan het onderwijs gesteld worden, zouden een uitkomst kunnen bieden. Bij versoepeling valt te denken aan de inzet van ondersteunend personeel of een programma waarbij deels les en deels
andere activiteiten geboden worden. Gesprekken tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben niet geleid tot versoepeling van de eisen die gesteld worden aan nieuwkomersonderwijs of een (tijdelijke) afwijking van het beleid.
Binnenkort zal in de Tweede Kamer een debat gevoerd worden over de problemen in het nieuwkomersonderwijs.

Ondertussen is het COA bezig om met hulp van vrijwilligers en organisaties uit de omgeving een dagprogramma te organiseren voor de jongeren totdat zij naar school kunnen. In dit dagprogramma krijgen de jongeren sport- en cultuuractiviteiten aangeboden. Ook is er taalonderwijs en is er ruimte voor ontspanning en recreatie, zoals koken of spelletjes doen.

Dit is de tekst uit het collegebericht van 24 november 2022. Alle collegeberichten zijn te vinden op de website velsen.notubiz.nlexterne-link-icoon