Update onderzoek alternatieve locaties opvang vluchtelingen

07 juni 2023
Opvang vluchtelingen

Update 6 juni 2023: collegebericht voortgang opvang vluchtelingen

Geachte leden van de raad,

Tijdens de raadsvergaderingen van 17 en 21 mei nam de raad het besluit om tot eind 2024 250-300 vluchtelingen op te vangen op een schip aan de VOB-kade. Het gaat hierbij om de doelgroep met binding in de regio, zoals de gezinnen met schoolgaande kinderen en mensen die stage lopen via Techport. Voor opvang op de langere termijn besloot de raad het college opdracht te geven om onderzoek te doen naar de landlocaties Handgraaf en Sportpark de Elta en hierbij ook de mogelijkheden voor andere locaties in ogenschouw te houden voor het geval dat opvang op deze locaties niet voldoende of niet mogelijk blijkt te zijn. In dit collegebericht informeren wij u over de voortgang.

Planning nieuw schip

Eerder informeerden wij u dat het COA een alternatief klein zeecruiseschip op het oog had voor de opvang aan de VOB-kade en dat het COA voor dit schip een Letter Of Intent afsloot. Na het besluit in de gemeenteraad is het COA overgegaan op de onderhandelingen met de rederij. De onderhandelingen zijn nu in een afrondende fase.

De verwachting is dat het schip in augustus zal kunnen aanmeren aan de VOB-kade. Omdat opvang op het nieuwe schip voor een andere situatie zorgt, zullen we samen met het COA een aangepast veiligheidsplan opstellen. Ook moeten voor het nieuwe schip weer vergunningsprocedures doorlopen worden. En we zullen met het COA een nieuwe bestuursovereenkomst aangaan waarbij we afspraken maken over de voorwaarden van de opvanglocatie.

Overbrugging

Op de Silja Europa worden op dit moment nog een kleine 300 vluchtelingen opgevangen. Hoe lang de Silja nog kan blijven liggen is onzeker. Eerder verscheen een bericht in de krant waarin stond dat een woordvoerder van COA aangaf dat de Silja Europa kan blijven liggen tot het nieuwe schip er is. Deze informatie is onjuist. Dit weten we op dit moment nog niet. De komende weken zal duidelijk worden of de Silja op een andere locatie ingezet kan worden.

Indien de Silja voor augustus zal moeten vertrekken, zal het COA in samenwerking met de gemeente voor de vluchtelingen die hier nu verblijven een tijdelijke overbrugging regelen.

Walstroom

Het nieuwe schip kan aangesloten worden op walstroom. Op de kade is een walstroomvoorziening aanwezig. Deze walstroomvoorziening is geënt op de Silja Europa, die een grotere capaciteitsbehoefte heeft dan het nieuwe schip. Er zijn dus kleine aanpassingen nodig om de walstroom aan te laten sluiten op het nieuwe schip. De insteek is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande voorzieningen.

Voortgang onderzoek landlocaties

We zijn bezig om een plan van aanpak op te stellen voor het onderzoeken van de landlocaties voor de langere termijn. We kijken hierbij onder andere naar het opzetten van een participatietraject, gesprekken met eigenaren en het COA en welke ruimtelijke en milieukundige onderzoeken nodig zijn. Met Pre Wonen, de eigenaar van de locatie Handgraaf, en het COA is al een eerste verkennend gesprek gevoerd. Binnenkort gaan wij ook in gesprek met de particulier die een deel van de grond op die locatie bezit. Ook voor Sportpark de Elta zullen wij, samen met COA, de komende periode in gesprek gaan met de gebruikers van het terrein. 

Inwoners van Santpoort-Zuid hebben een brief ontvangen waarin wij aangeven voor de zomer nog met hen in gesprek te willen. We zullen een bijeenkomst organiseren waar inwoners hun vragen, zorgen, wensen en ideeën kunnen delen. Over de precieze invulling en de details informeren wij inwoners later met een brief.

Driehuis

Op de AMV-locatie in Driehuis verloopt de opvang goed. Naast de 64 jongeren die COA opvangt, is Parlan begin mei gestart met de opvang van 18 alleenstaande minderjarige statushouders. Op een later moment komen hier nog 3 jongeren bij die Parlan zal opvangen in kleinschalige wooneenheden. Hier is ambulante begeleiding aanwezig en worden jongeren voorbereid op zelfstandig wonen.

COA wil het aantal opvangplekken in Driehuis uitbreiden. In de bestuursovereenkomst spraken we af dat er op de locatie maximaal 100 AMV’ers mogen worden opgevangen. Met de 64 jongeren van COA die er al zijn en de 21 jongeren van Parlan, is er dus nog ruimte voor 15 extra plekken. Er zijn werkzaamheden nodig om de extra plekken te creëren. Het COA heeft een vergunning brandveilig gebruik aangevraagd bij de gemeente. De gemeente moet nog een besluit nemen hierover.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen