Schademeldprocedure scholen

De gemeente heeft op grond van de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet Voortgezet Onderwijs de zorgplicht voor het bekostigen van de voorzieningen in de huisvesting. Deze zorgplicht omvat ook herstel en vervanging in verband met schade aan gebouw, onderwijsleerpakket of meubilair in geval van bijzondere omstandigheden.

De wettelijke verplichting is beperkt tot de schade die ontstaat aan investeringen die met overheidsmiddelen zijn bekostigd. Dit betekent dat de gemeente niet verplicht is schade te vergoeden van investeringen die niet met overheidsmiddelen (maar bijv. uit ouderbijdrage, sponsoring) zijn bekostigd.

Als bijzondere omstandigheden worden genoemd, schade die het gevolg is van:
a.    brand
b.    storm
c.    water
d.    inbraak (of een poging tot inbraak)
e.    vandalisme
f.    glasbreuk

Onderhoud als gevolg van schade die is ontstaan door weer- en milieu-invloeden valt niet onder schade.

Brandstichting, inbraak, vandalisme

U bent verplicht aangifte te doen bij de politie bij brand, inbraak (of poging tot inbraak) en vandalisme en een kopie van het proces verbaal toe te voegen bij uw schademelding. 

Via de website van de politie doet u aangifte.

Om digitaal aangifte te doen zijn er 2 mogelijkheden:
1.    ‘Mijn Politieexterne-link-icoon’ Inloggen met DigiD.
De melding wordt geopend met de persoonlijke gegevens van de melder. Dit maakt niet uit voor de aangifte. In de aangifte wordt namelijk gevraagd naar de locatie en wie de eigenaar is. De eigenaar kan toegevoegd worden door te kiezen ‘voeg bedrijf toe’. Aan het einde van de aangifte wordt gevraagd om een telefoonnummer en mailadres. Vul hier de zakelijke gegevens in.

2.    ‘Mijn Politie Zakelijkexterne-link-icoon’ Inloggen met gebruikersnaam.
Heeft de school nog geen zakelijk account en heeft dit wel de voorkeur? Klik op ‘Mijn Politie Zakelijk’, dan volgt de mogelijkheid om een account aan te maken.

Eén van de vragen bij het melden is: verzekerd?

 • Glasschade is niet verzekerd. Vink ‘nee’ aan.
 • Schoolgebouwen zijn verzekerd. Vink ‘Ja’ aan. Noteer bij de vervolgvraag ‘wie is de verzekeraar?’: Gemeente Velsen.

Advies

Maak binnen de school een afspraak wie schades in behandeling neemt en de aangifte doet. Dit hoeft niet de persoon te zijn die de schade heeft ontdekt.

Glasbreuk

Neem contact op met Glastotaal Beheer (ook buiten schooltijd en in het weekend) voor het herstellen van de glasschade. Telefoonnummer 0800 4527234. Glastotaal Beheer neemt de schade in behandeling.

 • LET OP!
  Glasschade verholpen door een ander bedrijf dan Glastotaal Beheer komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 • Als de veroorzaker van de schade bekend is, vult u dit bij de schademelding in. De kosten worden op de dader(s) (bij minderjarige op de ouders) verhaalt.

 • Glasschade als gevolg van inbraak/vandalisme/brandstichting: als de gemeente geen kopie proces-verbaal heeft ontvangen van de school, dan ontvangt de school een factuur van de gemeente ter hoogte van het bedrag voor schadeherstel.

Schade melden

 • Gebruik bij voorkeur het schadeaangifteformulier op schade melden aan schoolgebouwen. Meld de schade direct per mail aan schademeldingen@velsen.nl en stuur het ingevulde formulier mee. 
  Direct melden is van belang om te bepalen of een schade-expert de schade op locatie moet beoordelen. Dit is doorgaans van toepassing als de schade hoger is dan het eigen risico van € 2.500 per gebeurtenis. Als een schade te laat gemeld wordt, loopt de gemeente het risico dat de verzekeringsmaatschappij niet of niet een volledige schade-uitkering doet.
 • Voeg bestanden toe, die van toepassing zijn op deze schade, zoals:
  o    foto’s van de schade
  o    originele herstelnota’s
  o    proces verbaal (indien van toepassing)
  o    getuigenverklaring (indien van toepassing).

Schade gemeld en dan?

 • De schademelding wordt in behandeling genomen en beoordeelt op recht voor schadevergoeding.
 • Schadebedrag lager dan € 2.500: u herstelt de schade direct.
 • Schadebedrag hoger dan € 2.500: u wacht met herstellen totdat u akkoord heeft ontvangen. De verzekeraar beslist of een schade-expert de schade op komt nemen.
 • Facturen? Stuur de factuur naar schademeldingen@velsen.nl. Geef aan of deze betaald is. Als de factuur voor vergoeding in aanmerking komt, zal de gemeente het bedrag overmaken aan de school of rechtstreeks betalen aan de schadehersteller als deze nog niet is voldaan.
 • Aanvullende informatie en of documenten kunt u mailen naar schademeldingen@velsen.nl.

Preventie

 • Laptops, makkelijk verplaatsbare computers en bijbehorende randapparatuur dienen opgeborgen te zijn in beveiligde ruimtes of kasten. Ook als een ruimte is beveiligd met een camera, dit houdt het snel wegnemen van laptops e.d. niet tegen.
 • Beveilig niet makkelijk verplaatsbare computers en bijbehorende randapparatuur met bijvoorbeeld stalen kabels met slot.
 • Voor de zomervakantie ontvangt u een flyer m.b.t. preventiemaatregelen gedurende de vakantieperiode.
 • In december ontvangt u een flyer m.b.t. preventiemaatregelen in de decembermaand.

Schade die niet voor vergoeding in aanmerking komt

 • Schade in en aan het gebouw en inventaris die een gevolg is van verwijtbaar nalaten van normaal onderhoud door het schoolbestuur.
 • Graffiti of andere schade door vandalisme aan de binnenkant van het gebouw, tenzij deze schade een vervolgschade is na inbraak.
 • Schade door brandstichting, inbraak en vandalisme waar geen proces verbaal van aangifte is ontvangen door de gemeente.

Contactpersoon gemeente

Indien er vragen zijn over de uitvoering van de schadeprocedure en over schades kan er contact worden opgenomen met de gemeente Velsen:

Ingrid Woldendorp 
Medewerker verzekeringen
Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 

schademeldingen@velsen.nl  of bel met 14 0255

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag