Privacyverklaring burgerpanelonderzoek

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe de gemeente Velsen omgaat met de persoonsgegevens van burgerpanelleden. Bij het uitvoeren van het onderzoek respecteren wij uw privacy en handelen wij binnen de wettelijke kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het doel van het onderzoek

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens is om:

 • respondenten te bevragen over hun mening of ervaring over uiteenlopende gemeentelijke beleidsterreinen door middel van het invullen van online-enquêtes. 
 • respondenten te informeren over de uitkomsten van de enquêtes en het aankondigen van ingeplande enquêtes.

Daarnaast worden de gegevens van de panelleden beheert. Dit wil zeggen dat wij aan- en afmeldingen en wijzigingen doorvoeren in het burgerpanelbestand ten behoeve van bovenstaande doelstellingen.

Wij verwerken de door u gegeven antwoorden als onderzoeksdata op basis van de overeenkomst die aangegaan is door lid te worden van het burgerpanel. Deelname aan onderzoeken is vrijwillig. U beslist zelf of u wel of niet deelneemt. Als u besluit deel te nemen, dan verwerken wij uw gegevens alleen voor het onderzoeksdoel en statistisch onderzoek. Wij gebruiken uw gegevens nooit voor handhaving of controles.

De (persoons)gegevens die wij van u verwerken

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt:

 • e-mailadres
 • antwoorden en reacties op de enquêtes
 • geslacht
 • geboortejaar
 • woonwijk
 • postcode
 • hoogst afgeronde opleiding (indien door panellid bekendgemaakt).

Geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming, incidentele doorgifte

De meeste onderzoeken bij het burgerpanel worden uitgevoerd in eigen beheer, maar soms worden onderzoeken uitbesteed aan derden (bijvoorbeeld een onderzoeksbureau). De e-mailadressen worden dan op een veilige manier naar deze partijen doorgestuurd. In een contract met deze partij (verwerkersovereenkomst) wordt geregeld dat de e-mailadressen en gekoppelde gegevens conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) enkel voor het afgesproken onderzoek wordt gebruikt en niet langer wordt opgeslagen dan noodzakelijk.

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De gemeente Velsen bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken. Dit betekent dat we uw e-mailadres en andere gegevens (zie het kopje ‘De (persoons)gegevens die wij van u verwerken’) voor langere tijd wordt opgeslagen om u uit te nodigen voor enquêtes en nieuwsberichten over het burgerpanel te sturen. 

Wij bewaren uw gegevens zolang u lid bent van het burgerpanel. U kunt zich op ieder moment hiervoor afmelden door een e-mail te sturen naar burgerpanel@velsen.nl. Na uw afmelding worden uw persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderd.

Afmelden lid burgerpanel

De gemeente Velsen hanteert de volgende uitgangspunten als u niet (meer) wilt dat wij uw antwoorden gebruiken:

 • indien met het onderzoek alleen geanonimiseerde gegevens (onderzoeksdata) zijn of worden verwerkt, dan kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen. De reden is dat de door u gegeven antwoorden niet meer naar u herleidbaar zijn en wij zodoende ook niet kunnen achterhalen wie de antwoorden heeft gegeven; 
 • indien uw verzoek voorafgaand aan het onderzoek binnenkomt, dan worden uw antwoorden niet meegenomen in het onderzoek én worden uw gegevens verwijderd;
 • indien uw verzoek tijdens het uitvoeren van het onderzoek binnenkomt, dan worden alle gegevens van u verwijderd. De uitzondering hierop is indien uw verzoek het bereiken van het doel van het onderzoek onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen. In dat geval worden de onderzoeksdata volledig geanonimiseerd, waardoor deze niet meer herleidbaar is naar u;
 • indien uw verzoek binnenkomt nadat het onderzoek is afgerond, gepubliceerd of gerapporteerd dan worden de door u gegeven antwoorden en gegevens niet verwijderd. Voor zover dat nog niet heeft plaatsgevonden, worden uw gegevens voor zover mogelijk geanonimiseerd. In het geval van toekomstige vervolgonderzoeken of bij hergebruik van de onderzoeksdata worden uw gegevens niet meegenomen.

Als u wilt stoppen als burgerpanellid of u wilt niet dat wij uw antwoorden gebruiken, dan kunt u een e-mail sturen naar burgerpanel@velsen.nl.

Bescherming van gegevens

Om uw gegevens te beschermen treffen wij zowel fysieke als technische maatregelen. Zo zorgt de gemeente Velsen ervoor dat er geen onbevoegde toegang tot de gegevens mogelijk is. Alle gegevens die worden verzameld en verwerkt in bijvoorbeeld computersystemen zijn goed beveiligd. De gemeente moet namelijk voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Ook zorgen wij ervoor dat geen gegevens gepubliceerd worden die herleidbaar zijn tot personen.

Uw AVG-rechten

Onder de AVG heeft u verschillende rechten. Zo heeft u onder meer het recht op inzage, het recht op correctie van uw gegevens of het recht op verwijdering van uw gegevens. Meer informatie over wat deze rechten inhouden en hoe u uw AVG-rechten kunt uitoefenen, kunt u lezen in de algemene privacyverklaring van de gemeente Velsen. Raadpleeg deze  privacyverklaring. Hier staat ook hoe u gebruik kunt maken van uw AVG-rechten.