Luchtkwaliteit

De IJmond is een gebied met zware industrie, veel verkeer, vliegverkeer en scheepvaart. Deze activiteiten hebben invloed op de kwaliteit van de lucht die wij inademen. De luchtkwaliteit is niet voor niets een onderwerp dat sterk leeft in de IJmond.

Wegverkeer en industrie zijn in ons land de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Ook de landbouw en houtstook in en om huis zorgen voor luchtverontreiniging. Van alle ongezonde deeltjes in de lucht veroorzaken fijnstofexterne-link-icoonstikstofoxideexterne-link-icoon (NOx) en ozonexterne-link-icoon (smog) de meeste schade voor de gezondheid.

De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit in de IJmond verbeterd; de lucht is schoner geworden. Toch voldoet de luchtkwaliteit nog niet aan de wereldwijde WHO)-advieswaarden.

Inzetten op schone lucht in de IJmond

De IJmond is een zwaar belast gebied. Dit komt door de uitstoot van industrie, weg- en scheepvaartverkeer. De aanwezigheid van Tata Steel in dit gebied heeft hierin onmiskenbaar een aandeel. In vergelijking met andere gebieden met industrie, komen in de IJmond duidelijk meer gezondheidsklachten voor. Toch is de luchtkwaliteit in de IJmondregio minder goed dan op andere plekken in Nederland. Dat is zorgelijk en het is duidelijk dat het anders moet. 

Daarom spant gemeente Velsen zich in om ervoor te zorgen dat we steeds schonere lucht inademen. Dat doen en kunnen we niet alleen, maar samen met de provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten: 

  • gemeente Beverwijk
  • gemeente Heemskerk
  • gemeente Velsen

Onderzoeken, maatregelen en programma's

Er vinden onderzoeken plaats waarmee we steeds meer te weten komen welke stoffen waar vandaan komen. En leren we waar ze terechtkomen en wat de effecten van deze stoffen zijn op de gezondheid. 
Daarbij is het ontzettend belangrijk dat Tata Steel IJmuiden zo snel mogelijk werkt aan een  schoner en gezonder productieproces. Zodat er minder uitstoot en overlast van stoffen is voor onze inwoners.

We vragen samen met de provincie Noord-Holland aan het Rijk om strengere regels op te stellen. We vragen ook om aanvullende maatregelen mogelijk te maken als dat nodig is. Allemaal om de leefomgeving in de IJmond gezonder te maken. 

Programma's

De IJmondgemeenten werken samen aan schonere lucht voor de inwoners in de regio. Dat doen ze met het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond. Dit programma voert de regionale visie uit op een gezondere leefomgeving in de IJmond. In het programma staan maatregelen waarop de IJmondgemeenten invloed hebben.

Het programma sluit aan bij de onderwerpen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA). Het SLA is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten, waaronder de IJmondgemeenten. Het doel van het SLA is om met elkaar de luchtkwaliteit in Nederland blijvend te verbeteren. Het doel is om in 2030 ten minste 50% gezondheidswinst te halen vergeleken met 2016.

GGD Kennemerland en Omgevingsdienst IJmond geven advies aan de IJmondgemeenten over de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Hollandse luchten

In het project Hollandse Luchten meten inwoners van de provincie Noord-Holland zelf de kwaliteit van de lucht. Dit gebeurt met hulp van betaalbare meetsensoren. De meetresultaten worden als open data gepubliceerd. Het project Hollandse Luchten is gestart in de IJmond-regio (Wijk aan Zee, Beverwijk, IJmuiden en Velsen). De meeste sensoren meten fijnstof (PM2.5 en PM10). Daarnaast meten enkele sensoren stikstofoxide en ozon.
Het meetnetwerk van deelnemers en de meetresultaten staan direct  Hollandse-luchten.orgexterne-link-icoon

Schone lucht partners van gemeente Velsen

Provincie Noord-Holland 

Voor de provincie zijn op het gebied van luchtkwaliteit vooral thema’s zoals industrie en mobiliteit van belang, omdat hier veel kansen liggen om de luchtkwaliteit de verbeteren. De provincie is vaak het bevoegd gezag. Dit betekent dat de provincie verantwoordelijk is voor  bijvoorbeeld het afgeven van vergunningen, het afsluiten van contracten met uitvoerders en toezicht en handhaving op de geldende regels.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft als belangrijkste taak het leefbaar houden van het gebied. Zij voert taken uit voor acht gemeenten en drie provincies. De omgevingsdienst verleent (omgevings)vergunningen en ziet erop toe dat alle partijen hun (wettelijke) verplichtingen nakomen op het gebied van milieu, bodem en bouw. Daarnaast adviseert OD NZKG ook projectmatig over luchtkwaliteit en voert metingen uit. 
In enkele zwaarbelaste gebieden wordt de luchtkwaliteit continue met metingen vastgesteld. Deze informatie is online beschikbaar voor belangstellenden en wordt jaarlijks gerapporteerd aan het RIVM als input voor de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN).

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) houdt namens de provincie Noord-Holland toezicht op risicovolle bedrijven zoals Tata Steelexterne-link-icoon. Heeft u stank-, stof- of geluidsoverlast van Tata Steel? Meld dit dan bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebiedexterne-link-icoon. U kunt zich daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief van de omgevingsdienst.

ODIJmond 

Omgevingsdienst IJmond voert namens en vóór 15 gemeenten en de provincie Noord-Holland taken uit op het gebied van milieutoezicht en handhaving. Zij ondersteunen en adviseren inwoners en bedrijven over milieuvergunningen, voeren milieu-inspecties uit bij het bedrijfsleven en stimuleren de verduurzaming van de samenleving.

GGD Kennemerland 

GGD Kennemerland houdt zicht op de gezondheidsrisico’s en probeert de gezondheid van mensen te beschermen en te bevorderen. De GGD voert deze taken uit in opdracht van de gemeenten in Kennemerland en gemeente Haarlemmermeer. De GGD adviseert gemeenten en voert publieke gezondheidstaken uit. Voorbeelden van die taken zijn infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde en  gezondheidsbevordering. 
GGD onderzoekers controleren regelmatig de gezondheidssituatie van de bewoners in de regio. Het Team medische milieukunde beantwoordt vragen van bewoners over de invloed van de leefomgeving op de gezondheid. Daarnaast adviseren zij gemeenten over beleid, geven voorlichting en adviseren bij incidenten. Deze en andere taken staan in de Wet Publieke gezondheidexterne-link-icoon.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM)

Het RIVM is een kennisinstituut dat onafhankelijk onderzoek uitvoert op gebied van volksgezondheid en milieu. Dit doen ze op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Het RIVM adviseert de overheid, professionals en burgers.

RIVM over gezond in de IJmond 2020externe-link-icoon