Bijstand bezwaar indienen

Beschrijving

Wanneer u het niet eens bent met beslissingen over uw uitkering of de daaraan verbonden voorwaarden kunt u bezwaar maken bij burgemeester en wethouders.

Het is natuurlijk het beste als u er samen met uw consulent uitkomt. Vraag hem of haar eerst uitleg over de genomen beslissing voor u een bezwaarschrift indient.

Hoe werkt het?

Als er een beslissing over uw uitkering wordt genomen, ontvangt u altijd een beschikking. Als u het daarmee niet eens bent, kunt u binnen zes weken na de datum van de beslissing een bezwaarschrift indienen.

Voorwaarden

Als u bezwaar wilt maken tegen een besluit dan geldt het volgende:

 • Het besluit is aan u gericht of u bent belanghebbende bij het besluit.
 • U bent het niet een met het besluit óf u vindt dat de gemeente ten onrechte heeft geweigerd een besluit te nemen.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken. Deze termijn start met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt. Met bekendmaken wordt bedoeld het verzenden van het besluit aan de aanvrager of als er geen aanvrager is (bijvoorbeeld een verkeersbesluit) het publiceren van het besluit op overheid.nlexterne-link-icoon en op de gemeentelijke pagina in de Jutter/Hofgeest.

De bezwaartermijn is 6 weken maar er kunnen omstandigheden zijn dat termijnoverschrijding is toegestaan. Neem contact op met een van onze juristen om te bekijken of dit voor u van toepassing is.

Bezwaar gemaakt en dan?

U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift en een uitnodiging voor een hoorzitting in het gemeentehuis waarin u de gelegenheid wordt geboden om uw bezwaren mondeling toe te lichten.

Als u een bezwaarschrift heeft gestuurd zult u bijna altijd binnen een week een uitnodiging voor een hoorzitting ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u uw bezwaren tegen het besluit uitleggen. U kunt vragen stellen. Vertegenwoordigers van de gemeente kunnen u ook vragen stellen om meer duidelijkheid te krijgen. De hoorzitting wordt altijd geleid door een onafhankelijke voorzitter, die niet in dienst is bij de gemeente. Deze zal erop letten dat de bijeenkomst goed verloopt. Het is niet de bedoeling dat een discussie ontstaat.

Het kan ook zijn dat naar aanleiding van uw bezwaarschrift eerst telefonisch contact met u wordt opgenomen. Voordat u wordt uitgenodigd voor een hoorzitting.

Op basis van het bezwaarschrift en dat wat tijdens de hoorzitting is gezegd wordt het hele besluit nagelopen, geanalyseerd en getoetst aan alle wetten en voorschriften waarop het berust. Dit proces noemt de wet de heroverweging. Op grond van deze heroverweging besluit het bestuursorgaan dat het bestreden besluit nam om dit ongewijzigd te laten, aan te passen of om dit helemaal in te trekken en een nieuw besluit te nemen. Dit heet een zogenaamd besluit op bezwaar. Dit nieuwe besluit wordt u altijd toegezonden. De termijn voor de behandeling van een bezwaarschrift is wel minimaal twee maanden.

Hoe lang duurt het?

Vanaf de dag dat de bezwaarperiode voorbij is, heeft het bestuursorgaan 6 weken de tijd om over uw bezwaarschrift een beslissing te nemen. Het bestuursorgaan kan de beslistermijn opschorten of verdagen met maximaal zes weken.

Voor bezwaren tegen raadsbesluiten geldt een termijn van twaalf weken.

Opschorting betekent dat de wettelijke beslistermijn even stilstaat en pas weer gaat lopen als aan bepaalde eisen of voorwaarden is voldaan. De beslistermijn wordt opgeschort als uw bezwaarschrift niet aan de wettelijke eisen voldoet. U krijgt daar bericht over en u krijgt de gelegenheid om alsnog aan die eisen te voldoen.

Verdagen betekent dat de gemeente de wettelijke beslistermijn mag verlengen. Met betrekking tot bezwaarschriften die betrekking hebben op gemeentelijke belastingen en WOZ-zaken geldt dat de beslistermijn met ten hoogste 4 weken kan worden verdaagd, voor andere bezwaarschriften geldt een termijn van 6 weken.

Uitstel van de beslistermijn is mogelijk als:

 • alle belanghebbenden ermee akkoord gaan dat de beslissing op het bezwaarschrift wordt uitgesteld.
 • degene die het bezwaarschrift heeft ingediend akkoord gaat met verder uitstel en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen worden geschaad (daar geen nadeel van ondervinden).
 • na de verdaging - in sommige gevallen - extra uitstel van de beslistermijn nodig is om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen, bijvoorbeeld omdat informatie is opgevraagd bij derden die nog niet is binnengekomen.
 • er aan wettelijke procedurevoorschriften moet worden voldaan.

Voorlopige voorziening

Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Als de uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen heeft, zoals bijvoorbeeld bij de kap van een houtopstand of bij de sloop en bouw van een bouwwerk, kunt u naast het maken van bezwaar, bij de rechtbank in Haarlem een voorlopige voorziening treffen.

U vraagt de rechter dan de werking van het door u bestreden besluit op te schorten. De rechter zal onderzoeken of er sprake is van een spoedeisend karakter, met andere woorden, of de werking van het besluit onherstelbare gevolgen heeft. Als deze toets voor u gunstig afloopt zal de rechter de voorlopige voorziening toewijzen. De werking van het besluit wordt dan opgeschort totdat er een besluit op bezwaar is. Voor een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening aanvragen

U vraagt een voorlopige voorziening aan bij:

Rechtbank Haarlem Noord-Holland, locatie Haarlem
Sector Bestuursrecht
Postbus 1621,
2003 BR  HAARLEM

Lees de brochure 'Als u het niet eens bentexterne-link-icoon' voor meer informatie voordat u uw bezwaarschrift indient.

Indien u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem.

Aanvragen

Bezwaar maken kan op 2 manieren

 1. Digitaal bezwaar makenexterne-link-icoon. Hiervoor hebt u uw DigiD inlogcode nodig.
 2. Schriftelijk, door een brief te sturen (bezwaarschrift) naar de gemeente;
  Gemeente Velsen
  Dudokplein 1
  1971 EN IJmuiden

  In het bezwaarschrift moet het volgende worden vermeld:

  1. Naam en adres.
  2. De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  4. De reden van het bezwaar
  5. Ondertekening
  6. Indien mogelijk een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk.

Voorwaarden

Bezwaarschrift moet compleet zijn

Als uw bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U kunt er dan alsnog voor zorgen dat uw bezwaarschrift aan de eisen voldoet. Doet u dat niet, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen (niet-ontvankelijk verklaard). U krijgt dan ook geen uitnodiging voor de hoorzitting.

Bezwaar maken namens iemand anders

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Dan moet dat duidelijk in het bezwaarschrift staan. Als u geen advocaat bent, hebt u een bewijs nodig waarin de persoon voor wie u het bezwaarschrift indient, u daarvoor machtigt.

Bijzonderheden

Als u in de periode dat uw bezwaar wordt behandeld meent over onvoldoende bestaansmiddelen te beschikken, kunt u een voorlopige voorziening vragen. Dat doet u bij:

De president van de Rechtbank Noord-Holland
Locatie Haarlem, sector Bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR Haarlem

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Het adres staat ook op de beschikking die u naar aanleiding van uw bezwaarschrift krijgt.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier