Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Denk hierbij aan wat waar gebouwd mag worden en hoe groot. Een bestemmingsplan stelt de gemeenteraad vast en is een juridisch bindend document. Iedereen moet zich hier aan houden, niet alleen inwoners, bedrijven en instellingen maar ook de gemeente zelf.

Bestemmingsplannen worden elke 10 jaar geactualiseerd. Ook kunnen er tussendoor nieuwe bestemmingsplannen worden gemaakt om een ontwikkeling mogelijk te maken. Bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woningen. 

Actuele bestemmingsplannen

Op RuimtelijkePlannen.nl krijgt u toegang tot alle nu geldende bestemmingsplannen van Gemeente Velsen. Heeft u vragen over een bestemmingsplan dat in procedure is, neem dan contact op via ro@velsen.nl.

Bestemmingsplanprocedure

Startdocument

Een startdocument is een uitgangspuntennotitie. Het college van B&W of de gemeenteraad stelt het vast. Het is geen officieel document, maar is een informatiemiddel om de ruimtelijke uitgangspunten voor een nieuw plan te bepalen.

Voorbereidingsbesluit

De gemeenteraad kan een voorbereidingsbesluit vaststellen voordat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Dit betekent dat er nog geen bouwvergunningen die passen in het huidige bestemmingsplan mogen worden verleend. Ook kan in het voorbereidingsbesluit worden bepaald dat het verboden is om het gebruik van een perceel te wijzigen, bouwwerken te slopen of andere werkzaamheden uit te voeren. 

Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor 1 jaar. Wanneer er binnen de termijn van 1 jaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd vervalt het voorbereidingsbesluit.

Voorontwerpbestemmingsplan

Een voorontwerpbestemmingsplan is een eerste concept. Ook dit is geen officieel document, maar is een informatiemiddel voor de inspraak. De reacties op het voorontwerp kunnen leiden tot wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is het plan dat de officiële voorbereidingsprocedure ingaat. Dit is voorgeschreven in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op het ontwerpbestemmingsplan kan een zienswijze (een reactie) worden ingediend. De zienswijzen worden door het college van B&W beantwoord.

Vaststelling bestemmingsplan

De gemeenteraad bekijkt de beantwoording en stelt het bestemmingsplan uiteindelijk vast. Het bestemmingsplan is geldig zodra de beroepstermijn is afgelopen. Dit is de termijn (6 weken) waarbinnen u een beroepschrift bij de Raad van State kan indienen. Aan de hand van het vastgestelde bestemmingsplan toetst de gemeente de vergunningaanvragen.

Bestemmingsplannen in procedure

Het volgende startdocument kunt u inzien

  • Er is op dit moment geen startdocument ter inzage.

Het volgende voorbereidingsbesluit kunt u inzien

  • Er is op dit moment geen voorbereidingsbesluit ter inzage.

Op de volgende plannen kunt u een inspraakreactie indienen

  • Er is op dit moment geen plan waarop u een inspraakreactie kunt indienen.

Op de volgende plannen kunt u een zienswijze indienen

  • Er is op dit moment geen plan waarop u een zienswijze kunt indienen.

Tegen de volgende plannen kunt u in beroep gaan bij de Raad van State

Het volgende coördinatiebesluit kunt u inzien

  • Er is op dit moment geen coördinatiebesluit ter inzage.

 Afwijking van een bestemmingsplan

Wat kunt u doen als een bouwplan of een bepaald gebruik niet past in een bestemmingsplan?

Met toestemming van het college van B en W en in sommige gevallen van de gemeenteraad mag soms van het bestemmingsplan worden afgeweken. Hiervoor moet u een aanvraag omgevingsvergunning indienen voor het plan. U vraagt een vergunning aan via het omgevingsloket.

Heeft u bouwplannen?

Ook als dit plan wel in het bestemmingsplan past is het mogelijk dat u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft.

Als u meer over de omgevingsvergunning en vrijstelling wilt weten, kijk op: bouwen bouwwerk (voorheen bouwvergunning).

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.