Bescherming natuur

Gaat u een schuur slopen, een houtwal verwijderen, een dakkapel bouwen, een sloot vergraven of bent u bezig met een grootschalig ruimtelijk project? Dan heeft u te maken met de Omgevingswet.

Beschrijving

In de Omgevingswet  staan regels voor een goede bescherming van de natuur.

De natuurbescherming in de Omgevingswet

De Omgevingswet zorgt ervoor dat in het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. In de wet staat beschreven wat wel en wat niet mag. Bijvoorbeeld:

  • dat (beschermde) planten niet geplukt mogen worden.
  • dat dieren (beschermd of niet) niet gedood, verwond of gevangen mogen worden.
  • dat ook de plaatsen waar dieren verblijven zijn beschermd. 

De Omgevingsdienst IJmond geeft advies aan gemeente Velsen voor de Wet natuurbescherming.

U heeft een plan om iets in uw leefomgeving te veranderen. U gaat hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Beschermde planten en dieren

Het is belangrijk om te weten of uw plan mogelijk schadelijk is voor planten of dieren die onder de regels voor natuurbescherming vallen.
U moet daarom bij het aanvragen van uw omgevingsvergunning het onderdeel ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde dieren en planten' invullen.

Beschermde gebieden

Is uw activiteit schadelijk voor gebieden die onder de bescherming vallen? Dan bent u verplicht om het onderdeel  ‘handelingen met gevolg voor beschermde gebieden’  in te vullen.

De gemeente vraagt vervolgens aan de provincie Noord-Holland toestemming voor de vergunning. De provincie is namelijk het bevoegd gezag voor natuurbescherming.

Als de provincie akkoord is geeft zij een 'Verklaring van geen bedenkingen' (Vvgb) af. Deze verklaring nemen we op in de omgevingsvergunning. 

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voert namens de provincie de natuurtaken uit. 

Aanvragen

Aanvraag vergunning

Stap 1 Wel of geen vergunning nodig?

Doe de vergunningscheckexterne-link-icoon. Zo weet u of u een vergunning nodig heeft of niets hoeft te doen.
U kunt voor de verschillende activiteiten in één keer een omgevingsvergunning aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u voor de verschillende activiteiten de vergunning apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer geld en tijd kosten.

Stap 2  Aanvraag

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:

  1. Digitaal via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Inwoners loggen in met DigiDexterne-link-icoon, bedrijven loggen in met e-herkenning.
  2. Op papier. De gemeente biedt u de mogelijkheid om een papieren formulier in te vullen. Stuur de aanvraag in tweevoud naar:

Gemeente Velsen – Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Voor technische en  vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist kunt u een afspraak maken. Belt u dan met  onze collega's van Vergunningen via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).

Stap 3 Controle

Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

LET OP: Is uw activiteit schadelijk voor planten of dieren die onder de bescherming van de Omgevingswet vallen? Dan bent u verplicht om het onderdeel 'Handelingen met gevolgen voor beschermde dieren en planten' in te vullen. 

Duur afwikkeling aanvraag

Reguliere aanvragen 

Voor aanvragen zoals bouwen, kappen en slopen geldt de zogeheten reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken. Dit rekenen we vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag.

Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Wanneer het ons niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. 

Complexe aanvragen 

Voor meer complexe aanvragen kan soms een uitgebreide procedure gelden. De beslistermijn van de gemeente is daarbij langer: 6 maanden.

Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.  Als er een langere procedure geldt hoort u dat zo snel mogelijk van ons. In de uitgebreide procedure wordt eerst een ontwerpbesluit genomen waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt hierop te reageren. 

Voorwaarden

Als particulier kunt u de check doen die is opgenomen in de 'Natuurwijzer omgevingsvergunning'. 

Bijzonderheden

Kosten

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning betaalt u kosten (leges). De hoogte van het legesbedrag is afhankelijk van het aantal onderdelen van de ingediende omgevingsvergunning. Zie hiervoor de Verordening Leges 2024externe-link-icoon.

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGRexterne-link-icoon) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Contactgegevens

Gemeente Velsen

Postadres

Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Openingstijden

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Telefoon

Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

E-mail

info@velsen.nl