Beleid armoede- en schuldenbestrijding

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het armoedebeleid en de schuldhulpverlening. Hiervoor krijgen zij geld van de Rijksoverheid. Inwoners die niet in staat zijn om zichzelf van een inkomen te voorzien worden door de gemeente ondersteund door een uitkering.

Omdat gemeente Velsen graag wil dat iedereen gelijke kansen heeft, biedt de gemeente diverse regelingen aan zoals de collectieve zorgverzekering, de fietsregelingen en regelingen rondom deelname aan sport en cultuur.

In gemeente Velsen leven er ongeveer 5.000 inwoners met een laag inkomen.

Huidig beleid

In de armoedevisie ‘Een andere kijk op armoede’externe-link-icoon staat omschreven wat gemeente Velsen tot en met 2024 op het gebied van armoede en schulden wil realiseren.

Tot nu toe zette de gemeente vooral in op inkomensondersteuning. In het nieuwe beleid kijken we breder.  

Armoede is meer dan een financieel probleem. Armoede betekent niet mee kunnen doen; je slaat verjaardagen over, je neemt minder deel aan ontspannende activiteiten zoals sport of cultuur. Uiteindelijk heb je de neiging om je steeds meer terug te trekken. Armoede en schulden zijn niet altijd een keuze maar een samenloop van omstandigheden: scheiden, overlijden, ziekte etc.

Er is ook steeds meer kennis over wat stress over geld met je doet. Wetenschappelijk is bewezen dat langdurige stress door een tekort aan geld je gedrag beïnvloedt. Als je weinig geld hebt, ligt je focus op de korte termijn. Je wordt minder goed in het plannen en lange termijn consequenties overzien.

De gemeente wil 5 doelen bereiken

 1. Effectievere hulp bieden:
  We gaan naar de oorzaak van de schulden kijken en samen met de client een behapbaar plan opstellen. Ook passen we onze communicatie aan zodat informatie beter vindbaar en leesbaar is. We gaan onze dienstverlening verbeteren aan de hand van de wetenschappelijke inzichten over stress.
 2. Meer inwoners vroegtijdig in beeld, minder Velsenaren raken in schulden:
  We gaan meer doen om in contact te komen met de inwoners. Meer projecten in de wijken.
 3. Meer inwoners van Velsen financieel weerbaar door ondersteuning op maat:
  We leveren maatwerk. Geen situatie is gelijk en er is ook geen universele oplossing. Er wordt gehandeld in de geest van de wet, niet naar de letter van de wet. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid van de client passend bij zijn/haar situatie.
 4. Alle kinderen gelijke kansen:
  Ongeveer 1.200 Velsense kinderen groeien op in armoede. Kinderen hebben geen invloed op de situatie van hun ouders en mogen daarvan ook niet de dupe worden. We gaan de kind regelingen verbeteren en beter onder de aandacht brengen. Ook gaan we met scholen samenwerken en kijken we hoe we niet alleen de kinderen maar ook de ouders kunnen helpen.
 5. Versterken samenwerking voor effectieve armoedebestrijding:
  Het aanpakken van armoede en schulden is een gezamenlijke missie van de gemeente, samenwerkingspartners, cliënten en inwoners. Iedereen kan een rol spelen in het tegengaan van armoede en schulden. Denk aan het signaleren van armoede en/of schulden en doorverwijzen naar hulp. Partijen die diensten aanbieden (bijvoorbeeld de formulierenbrigade van Socius, schuldhulpverlening van de gemeente en Kredietbank Nederland en financiële hulp van Fonds Urgente Noden voor mensen die tussen wal en schip vallen) en partijen die werk en re-integratietrajecten aanbieden.

Onder elk doel hangen verschillende projecten die zijn te vinden in bijlage 1 Uitvoeringsprogramma armoedevisie 2020-2024 van de volledige armoedevisie.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.  

Meer informatie

Via de volgende link(s) is meer informatie te vinden over bijstand en andere geldzaken.