Woon- en (ver)bouwbeleid

Velsen moet een aantrekkelijke gemeente zijn om in te wonen. Met een goede mix van woningen en woonvormen, verspreid over alle Velsense kernen. Toegankelijk met elk inkomen.

Woonvisie 2040

In de Woonvisie beschrijft de gemeente hoe Velsen eruit moet zien in 2040 op het gebied van wonen. Dit doet zij aan de hand van vier thema’s:

Velsens woonkwaliteit

De vraag naar woningen neemt sterk toe. Het is daarom nodig om woningen te bouwen. Deze moeten passen bij de plek. Het karakter en de leefbaarheid moeten in stand blijven. Dat betekent niet dat alles bij het oude moet blijven. We willen wel dat Velsen meer divers wordt. Dit betekent bijvoorbeeld dat er meer ruimte is voor kleinere woningen. Ook zetten we in op meer spreiding van sociale huur over de gemeente. Nieuwe woningen bouwen we zoveel mogelijk binnen de kernen. Bijvoorbeeld bij stations of rond de HOV-lijnhaltes.

Ook bestaande woningen kunnen verbeterd worden. Een groot deel van de woningen in Velsen is gebouwd tussen 1965 en 1985. Deze woningen zijn aan grootschalig onderhoud toe. Dit geldt vooral voor (corporatie-)woningen in IJmuiden en Velsen-Noord.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Naast woningbouw is het ook belangrijk dat de bestaande woningen goed worden benut. Ze moeten passen bij de woonwensen en het inkomen van de bewoner. Daarvoor is het nodig dat er betaalbare koop- en huurwoningen bijkomen. Zo krijgen starters een kans en ontstaat er doorstroming op de woningmarkt vanuit de sociale huursector. De vraag naar sociale huurwoningen is groot. Daarom kijken we ook naar alternatieven. Bijvoorbeeld voor spoedzoekers. We denken dan aan het beschikbaar stellen van tijdelijke woningen. In beperkte mate is het mogelijk om woningen bijvoorbeeld kamergewijs te verhuren. Hier zijn aparte regels voor.

Wonen en zorg

Inwoners moeten vanuit het Rijk langer zelfstandig thuis wonen. Dat betekent wel dat de woning geschikt moet zijn. Dat kan de huidige woning zijn, maar ook een woonvorm. Misschien is er ondersteuning nodig. Zowel voor ouderen als andere zorgdoelgroepen geldt dat zij passend moeten kunnen wonen in de gemeente.

Duurzaamheid

De gemeente Velsen wil in 2050 volledig energieneutraal zijn. Dat betekent dat voor nieuwbouw strengere eisen gelden (van het gas af). Ook bestaande woningen zullen minder energie moeten verbruiken en op termijn overgaan op een andere warmtebron. Dat mag niet betekenen dat wonen veel duurder wordt. De gemeente streeft ernaar dat de woonlasten gelijk blijven.

Uitvoering woonvisie

De woonvisie kan niet op alle punten snel worden gerealiseerd, wel schetst het de richting waar de gemeente heen wil en agendeert het de thema’s die in dit kader extra aandacht verdienen in de beleidsvorming, de afspraken met andere partijen en in het investeringsbeleid van de gemeente zelf.

Met deze ambities streven we naar een gemeente waar het daadwerkelijk  ‘fijn wonen voor iedereen’ is.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.