Wet dwangsom

Beschrijving

De gemeente moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Gebeurt dit niet op tijd, dan kan het zo zijn datu recht hebt op een dwangsom. Dit is een geldbedrag dat de gemeente aan u moet betalen. Elke dag dat de beslissing nog niet is genomen, wordt de boete hoger. Maar voordat u recht hebt op een dwangsom moet u de gemeente in gebreke stellen. Dit is een brief waarin u aangeeft dat de beslistermijn van uw aanvraag of bezwaarschrift is verstreken. Kijk bij Aanvraag hoe u dit doet.

Hoogte dwangsom

De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de duur van de vertraging. Als de dwangsom gaat lopen gelden de volgende bedragen in 2024:

 • € 23 per dag voor de eerste 2 weken
 • € 35 per dag voor de volgende 2 weken
 • € 45 per dag voor de overige dagen.

De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1442.

Aanvragen

De gemeente in gebreke doet u schriftelijk. Download het Formulier Ingebrekestellingexterne-link-icoon, vul het in en stuur naar het naar de afdeling waar u de aanvraag of het bezwaar hebt ingediend:
Gemeente Velsen
Algemene Zaken
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

De gemeente heeft dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

Voorwaarden

U hebt geen recht op een dwangsom als:

 • de gemeente geen ingebrekestelling van u hebt ontvangen
 • de gemeente door u veel te laat op de hoogte is gesteld
 • de aanvrager geen betrokkene is
 • de aanvraag niet volledig is
 • er geen goede reden is

Bijzonderheden

Langere beslistermijn

De tijd waarin de gemeente mag beslissen op een aanvraag of bezwaarschrift, heet de wettelijk vastgestelde beslistermijn. Deze kan worden opgeschort, verdaagd of uitgesteld. Dan heeft de gemeente meer tijd om een beslissing te nemen.

 • Opschorting betekent dat de beslistermijn even stilstaat en pas weer gaat lopen als aan bepaalde eisen of voorwaarden is voldaan. De beslistermijn wordt opgeschort als uw bezwaarschrift niet aan de wettelijke eisen voldoet. U krijgt daar bericht over en u krijgt de gelegenheid om alsnog aan die eisen te voldoen.
 • Verdagen betekent dat de gemeente de beslistermijn mag verlengen. Met betrekking tot bezwaarschriften die betrekking hebben op gemeentelijke belastingen en WOZ-zaken geldt dat de beslistermijn met maximaal 4 weken kan worden verdaagd. Voor andere bezwaarschriften geldt een maximale verlenging van de beslistermijn van 6 weken.
 • Uitstel van de beslistermijn is mogelijk als:
  • alle belanghebbenden ermee akkoord gaan dat de beslissing op het bezwaarschrift wordt uitgesteld
  • degene die het bezwaarschrift heeft ingediend akkoord gaat met verder uitstel en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen daar geen nadeel van ondervinden
  • na de verdaging - in sommige gevallen - extra uitstel van de beslistermijn nodig is om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen. Bijvoorbeeld omdat informatie is opgevraagd bij derden die nog niet is binnengekomen;
  • er aan wettelijke procedurevoorschriften moet worden voldaan.

In beroep gaan

Vanaf het moment dat de dwangsom gaat lopen kunt u ook direct beroep instellen bij de rechtbank. Dit doet u via rechtspraak.nl/Overheidsorganisatie beslist niet op tijdexterne-link-icoon. Het is niet nodig om eerst bezwaar te maken bij de gemeente. Verklaart de rechtbank uw beroep gegrond? Dan stelt de rechter de hoogte van de dwangsom vast (als u hier recht op heeft). En legt de rechtbank bij de gemeente een nieuwe beslistermijn op waarbinnen de gemeente alsnog moet beslissen. Deze nieuwe beslistermijn is meestal 2 weken.