Werkwijze gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid, stelt de gemeentelijke wetten (verordeningen) vast en controleert het college van Burgemeester en Wethouders. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente.

In Velsen bestaat de gemeenteraad uit 33 leden. Deze raadsleden worden één keer in de vier jaar gekozen door de inwoners van achttien jaar en ouder. Zie ook Wie is wie.

Elke vier weken is er op donderdagavond een raadsvergadering en twee weken daarvoor zijn er sessies. De agenda met de stukken vindt u in de iBabs app en in de vergaderkalender.

De raadsvergaderingen worden voorgezeten door de raadsvoorzitter - tevens burgemeester - Frank Dales en ondersteund door de griffier Ruurd Palstra.

Wilt u een vergadering bekijken en/beluisteren, maar kunt u niet op het tijdstip van vergadering op het gemeentehuis zijn, dan kunt u de vergadering ook via internet bekijken. U kunt een vergadering rechtstreeks volgen of op elk gewenst moment terugkijken of –luisteren via het videoarchief.

De lokale omroep RTV Seaport zendt de raadsvergaderingen ook rechtstreeks uit via RaadspleinTV via het tv-kanaal van Ziggo. Daarnaast maakt RaadspleinTV samenvattingen van de sessies in de vorm van interviews. Deze uitzending wordt herhaald in de week na de vergadering op de lokale TV via Ziggo en is altijd terug te kijken via RaadspleinTV.

Spelregels

De gemeenteraad kent een aantal afspraken die zijn vastgelegd in verordeningen en reglementen.

In het reglement van Orde gemeenteraad Velsen staat o.a.

  • hoe de gemeenteraad vergadert
  • hoe raadsvergaderingen en sessies verlopen
  • hoe raadsleden moties (oproepen en/of opdrachten aan het college van Burgemeester & Wethouders) en amendementen (wijzigingen van raadsvoorstellen) kunnen indienen. 

Voor het behandelen van burgerinitiatieven (het bespreken en beoordelen van plannen en ideeën van inwoners) is er een verordening Burgerinitiatief.

De gemeenteraad maakt gebruik van persoonsgegevens van inwoners van Velsen. Dat is privacygevoelige informatie dus dat doet de gemeenteraad zorgvuldig. Zie: gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Velsen.

Lees meer over privacy.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.