Werkwijze gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid, stelt de gemeentelijke wetten (verordeningen) vast en controleert het college van Burgemeester en Wethouders. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente.

In Velsen bestaat de gemeenteraad uit 33 leden. Deze raadsleden worden één keer in de vier jaar gekozen door de inwoners van achttien jaar en ouder. Zie ook Wie is wieexterne-link-icoon.

Elke vier weken is er op donderdagavond een raadsvergadering en twee weken daarvoor zijn er sessies. De agenda met de stukken vindt u in de iBabs app en in de vergaderkalender.externe-link-icoon

De raadsvergaderingen worden voorgezeten door de raadsvoorzitter - tevens burgemeester - Frank Dales en ondersteund door de griffier Ruurd Palstra.

Wilt u een vergadering bekijken en/beluisteren, maar kunt u niet op het tijdstip van vergadering op het gemeentehuis zijn, dan kunt u de vergadering ook via internetexterne-link-icoon bekijken. U kunt een vergadering rechtstreeks volgen of op elk gewenst moment terugkijken of –luisteren via het videoarchief.

De lokale omroep RTV Seaport zendt de raadsvergaderingen ook rechtstreeks uit via RaadspleinTVexterne-link-icoon via het tv-kanaal van Ziggo. Daarnaast maakt RaadspleinTV samenvattingen van de sessies in de vorm van interviews. Deze uitzending wordt herhaald in de week na de vergadering op de lokale TV via Ziggo en is altijd terug te kijken via RaadspleinTVexterne-link-icoon.

Spelregels

De gemeenteraad kent een aantal afspraken die zijn vastgelegd in verordeningen en reglementen.

In het reglement van Orde gemeenteraad Velsenexterne-link-icoon staat o.a.

  • hoe de gemeenteraad vergadert
  • hoe raadsvergaderingen en sessies verlopen
  • hoe raadsleden moties (oproepen en/of opdrachten aan het college van Burgemeester en Wethouders) en amendementen (wijzigingen van raadsvoorstellen) kunnen indienen. 

Voor het behandelen van burgerinitiatievenexterne-link-icoon (het bespreken en beoordelen van plannen en ideeën van inwoners) is er een verordening Burgerinitiatiefexterne-link-icoon.

De gemeenteraad maakt gebruik van persoonsgegevens van inwoners van Velsen. Dat is privacygevoelige informatie dus dat doet de gemeenteraad zorgvuldig. Zie: gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Velsen.

Lees meer over privacy.