Waterwetvergunning /-melding

Beschrijving

Voor de volgende activiteiten is een watervergunning of -melding nodig:

 • Aanleg / bouw steiger;
 • Lozen van water/stoffen op oppervlaktewater
 • Saneren van bodem met lozing op het oppervlaktewater
 • Slaan van een damwand of aanleg oeverbeschoeiing
 • Bronbemaling (onttrekking van grondwater)
 • Aanleg drainage / ontwateringvoorziening
 • Bouwen op / aan of in de buurt van een waterstaatswerk zoals een dijk, kademuur, een gemaal, een waterbergingsgebied e.d.
 • Aanleg waterberging
 • Dempen van een watergang / sloot / greppel
 • Afkoppelen van hemelwater naar oppervlaktewater (meldplicht op grond van lozingsregels voor afvalwater)
 • Aanleg bodemenergiesysteem (onttrekking van grondwater)
 • Drinkwaterwinning (onttrekking van grondwater)
 • Sanering waterbodem / baggerproject

Voor meer informatie:website Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)externe-link-icoon of de website van Rijkswaterstaatexterne-link-icoon

Aanvragen

 • Iedereen die informatie wil over het aanvragen van een vergunning of doen van een melding
 • Iedereen die uitleg wil over de procedure 'vergunningen wateronttrekking of infiltratie'

Kan het beste contact opnemen met het:

 • Hoogheemraadschaap van Rijnland (gebied ten zuiden van het Noordzeekanaal) of het
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (gebied ten noorden van het Noordzeekanaal).

Het kan daarbij om de volgende zaken gaan:

 • Grondwateronttrekkingen van bewoners en projectontwikkelaars (slaan van bronnen en warmte-koude-opslag);
 • Bouwkuip- c.q. bronbemalingen tijdens uitvoering van derden en eigen werken;
 • Onttrekking ten behoeve van sproeien van sportvelden

Voor grotere of specifiekere grondwateronttrekkingen moet men contact opnemen met Provincie Noord-Holland te Haarlem

Het kan daarbij om de volgende zaken gaan:

 • Grondwateronttrekkingen met bijbehorende infiltraties voor drinkwater;
 • Onttrekkingen van meer dan 150.000 kubieke meter per jaar door industriële bedrijven;
 • Onttrekkingen ten behoeve van bodemenergiesystemen: het onttrekken en infiltreren van koud en warm grondwater (bijvoorbeeld voor kantoorverwarming).

De gemeente Velsen:

 • Draagt zorg voor het creëren van een grondwaterstand die de toebedeelde functie van een gebied niet belemmert;
 • Is het eerste aanspreekpunt voor de inwoner om klachten, vragen en opmerking te behandelen bij grondwateroverlast.

 Bij de Omgevingsdienst IJmond kunt u terecht met uw vragen over watervervuiling.

ADVIES: Neem vooraf contact op met de gemeente of het bevoegde gezag op grond van de Waterwet (Rijkswaterstaat, waterschap of provincie)

om na te gaan of u vergunningplichtig bent of kunt volstaan met een melding. Als u vergunningplichtig bent kunt ook een vooroverleg aanvragen voordat u overgaat tot het indienen van een aanvraag voor een vergunning.

De aanvraag kan worden ingediend bij de gemeente waar de activiteiten zullen plaatsvinden of rechtstreeks bij het hierboven genoemde bevoegde gezag.

Bijzonderheden

 • Gemeenten en provincie handhaven
 • Waterbeheerders houden toezicht

Contactgegevens

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk 
Telefoonnummer: 0251-263 863 
Faxnummer: 0251-263 888
Website: www.odijmond.nlexterne-link-icoon

of de website van Rijkswaterstaatexterne-link-icoon.