Water en riolering

De gemeente onderhoudt en verbetert het rioleringssysteem. Daarnaast onderhoudt en verbeteren we het netwerk van drainagegeleidingen.

Riolering

Via de riolering wordt afvalwater getransporteerd naar de rioolwaterzuivering. Het is een onmisbare voorziening met als hoofddoelen de bescherming van de volksgezondheid, voorkomen van wateroverlast en voorkomen van vervuiling van bodem of water door emissies.

In Velsen ligt een uitgebreid systeem en de instandhouding en verbetering hiervan is een doorlopende activiteit. Bij vervanging wordt rekening gehouden met het veranderende klimaat. Er worden immers in de toekomst steeds vaker hoosbuien verwacht. Dit vergt extra inspanningen. Regenwater infiltreren we bij voorkeur in de bodem en we benutten meekoppelkansen bij nieuwbouw.

Bij het beheer maken we gebruik van een brede scala aan technische herstelmaatregelen, waardoor de riolering efficiënt en kostenbewust onderhouden wordt. Dit past bij de gemaakte afspraken in het Bestuursakkoord Water. In dit akkoord hebben de waterketenpartners (drinkwaterbedrijven, gemeenten vanuit de rioleringstaak en waterschappen vanuit de zuiveringstaak) afgesproken om de verwachte kostenstijging in 2020 naar beneden af te buigen.

Grondwater

Het grondwater is erg nuttig want bomen, planten en andere gewassen voeden zich ermee. Klimaatverandering zorgt in de winter steeds vaker voor hoge grondwaterstanden, terwijl de zomer steeds vaker sprake zal zijn van droogte. Een teveel of een tekort aan grondwater kan echter overlast geven. Door het nemen van maatregelen bestrijden we deze effecten.

De grondwaterstand geeft aan op welk niveau het grondwater staat. Velsen heeft een uitgebreid peilbuizennetwerk om de grondwaterstanden te monitoren en stelt deze gegevens via een grondwaterportal ter beschikking. Waar het grondwater te hoog staat is drainage aangebracht om de grondwaterstand kunstmatig te verlagen. Dit vergt onderhoud. Dit drainagenetwerk breidt zich uit omdat bij rioolvervanging vaak nieuwe drainage wordt aangelegd om (toekomstig) te hoge grondwaterstanden te voorkomen.

Wat doen we hier al voor?

De gemeente onderhoudt en verbetert het rioleringssysteem. Dat doet de gemeente door riolering met een slechte kwaliteit te vervangen, de rioleringsbuizen te vergroten waar dat nodig is.

Verder onderhoudt en verbetert de het gemeente het netwerk van drainageleidingen. Hiermee wordt voorkomen dat grondwater te hoog komt en voor overlast gaat zorgen.

  Kaders

  Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

  Links

  Overige informatie

  Via de volgende link(s) is meer informatie te vinden over verkeer- & vervoerbeleid.

  Verwachte ontwikkelingen

  De komende jaren richten we ons onder andere op de volgende punten:

  • Het periodiek actualiseren van de klimaatatlas
  • Het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen en het evalueren van het effect van deze maatregelen
  • Het voeren van risico-dialogen, waarbij met de samenleving besproken wordt welke maatregelen nodig zijn, wie die maatregelen treft en binnen welk tijdsbestek.
  • Het opnemen van deze afspraken binnen het lokaal klimaatakkoord.