Toezicht en handhaving Omgevingsvergunning

Beschrijving

Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van alle omgevingsvergunningen. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor toezicht en handhaving bij evenementen. Uitzondering hierop zijn de vergunningen die vallen onder de Alcoholwet. Het toezicht en handhaving van deze vergunningen wordt  gedaan door de Boa's van de gemeente.

Bovenstaande werkzaamheden voeren zij uit in nauwe samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond (milieu) en de Veiligheidsregio Kennemerland (brandveiligheid).

Bij het verstrekken van een omgevingsvergunning wordt in de vergunning opgenomen wanneer u een melding dient te doen. Bij de vergunning treft u hiervoor de benodigde formulieren aan.

De toezichthouders komen uw (bouw- of sloop-) project regelmatig controleren. Doet u iets niet volgens de regels, dan loopt u het risico dat u de werkzaamheden moet staken of in het ergste geval moet aanpassen of afbreken.

In uw omgevingsvergunning staat wanneer u bepaalde werkzaamheden of activiteiten moet melden, de belangrijkste meldingen zijn:

 • De start van de (ver-/nieuw-)bouw of sloop van het project (aanmelding);
 • Bij een actie tijdens de uitvoering van het project; bijvoorbeeld de storting van de fundering. Dit is opgenomen in de omgevingsvergunning. Hiervan moet melding gedaan worden (tussenmelding);
 • De afronding van het project (afmelding).

Naast het toezicht op de verleende omgevingsvergunning houden zij ook toezicht op het uitvoeren van projecten zonder dat daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. De toezichthouders houden daarvoor wekelijkse inspectierondes. Bij constateringen van overtredingen kunnen zij bepalen dat u direct de werkzaamheden moet staken of alsnog een vergunning moet aanvragen.

Als u denkt dat ergens iets wordt gebouwd, verbouwd, gesloopt of gebruikt wordt in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan zonder dat de gemeente daarvoor toestemming heeft verleend, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouders of juridisch medewerkers handhaving.
Download het meldingsformulierexterne-link-icoon.

Het is een illusie dat wij op alle regels toezicht kunnen houden en bij overtredingen daartegen kunnen optreden. Daarom maakt het college jaarlijks een Jaarprogramma Toezicht & Handhaving. Daarin zijn de voornemens en keuzes op het gebied van toezicht & handhaving opgenomen. Ook staan hierin de prioriteiten voor dat jaar. Levensbedreigende situaties krijgen voorrang boven een iets te hoge schutting. Na afloop van een kalenderjaar doet het college in de vorm van een Verantwoordingsnota verslag aan onze gemeenteraad over de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken.

Aanvragen

Meldingen in verband met verleende omgevingsvergunning

Afspraken over het doen van meldingen staan vermeld in de verleende omgevingsvergunning. Met de vergunning wordt altijd een aanmeldings- en afmeldingsformulier meegestuurd.

De aanmelding (start) en de afmelding (afronding) dient altijd schriftelijk te worden gedaan. Er zijn drie mogelijkheden om een melding te doen:

 • Via het formulier dat met de omgevingsvergunning is meegezonden. Dit kan worden ingevuld en opgestuurd naar: Gemeente Velsen
  Antwoordnummer 19
  1970 VB IJmuiden
  Een postzegel is niet nodig.
 • U kunt het ingevulde meldingsformulier afgeven in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.
 • U kunt uw melding digitaal per e-mail indienen via owtoezicht@velsen.nl ter attentie van de Bouwinspecteurs.

Bij de melding dient altijd het nummer van de omgevingsvergunning; uw naam en de start en/of einddatum te worden vermeld. Bij het gebruik van het formulier dient dit door u ondertekend te worden.

Een tussenmelding kan op werkdagen tussen 11.00 en 12.00 uur telefonisch worden gedaan bij de bouwinspecteurs van  Vergunningen of ook per e-mail aan owtoezicht@velsen.nl.

Download een meldingsformulierexterne-link-icoon

Voorwaarden

Indien u wilt dat de gemeente optreedt tegen een vermeende overtreding dan moet u hiervoor een handhavingsverzoek indienen. Het meldingsformulier is daarvoor niet voldoende, u moet dit schriftelijk aanvragen.

Als u een schriftelijk verzoek indient bij ons college dan worden uw gegevens bekend gemaakt bij de 'vermeende' overtreder. Wij krijgen veel handhavingsverzoeken binnen waarbij het gaat om een conflict tussen buren. Een verzoek om handhaving zet dit conflict vaak op scherp. Wij adviseren u dan ook om er eerst zelf in goed overleg uit te komen. Tenslotte moet u nog jaren naast elkaar wonen.

Voordat u in bovenstaand geval een handhavingsverzoek doet adviseren wij u om gebruik te maken van buurtbemiddeling. Deze voorziening is in Velsen geheel gratis. De gemeente Velsen is nadrukkelijk geen partij als u ervoor kiest om 'buurtbemiddeling' in te schakelen.

Lees meer over buurtbemiddeling in Velsenexterne-link-icoon.

Kosten

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Alleen als u zonder omgevingsvergunning werkzaamheden uitvoert en u deze achteraf wilt legaliseren, dan moet u moet u 10% extra leges betalen tot een maximum van € 1.000,00 (tarief 2024).

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGRexterne-link-icoon) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Bijzonderheden

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de afhandeling, dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Contactgegevens

De toezichthouders hebben elke werkdag telefonisch spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur.
E-mail: owtoezicht@velsen.nl