Toelichting op ontwerp Herinrichting Driehuizerkerkweg

De rijbaan van de Driehuizerkerkweg tussen de rotonde Van den Vondellaan/Waterloolaan en het kruispunt Nicolaas Beetslaan is toe aan vervanging. Dit is gebleken uit de inspecties die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Dit is een goed moment om de Driehuizerkerkweg opnieuw in te richten. De werkzaamheden worden gecombineerd met de aanleg van een regenwaterriool en de openbare verlichting wordt vervangen door energiezuinige LED verlichting.

In het voortraject is met een klankbordgroep van bewoners, directie Toermalijn, platform Toegankelijkheid, Begraafplaats & Crematorium Westerveld, de Fietsersbond, winkeliers en het wijkcomité Driehuis overleg geweest over de nieuwe inrichting. In het ontwerp is de wegindeling op een aantal punten gewijzigd. In het ontwerp is rekening gehouden met

 • parkeren op de stoep.
 • klimaatadaptatie (hitte- en waterstress).
 • het vergroenen van de straat.
 • de rijbaan wordt in de hele straat even breed en voorzien van. verkeersremmende maatregelen.

Hieronder volgt een toelichting op het nieuwe ontwerp. 

Klankbordgroep

In een vroegtijdig stadium is op diverse momenten met een klankbordgroep over de herinrichting van de Driehuizerkerkweg geparticipeerd. 

Klankbordbijeenkomst 1 op 2 maart 2022

Op de eerste klankbordavond zijn de kaders van de Gemeente Velsen voor de herinrichting van de Driehuizerkerkweg met de aanwezigen gedeeld. De kaders zijn door collega’s van verschillende disciplines tijdens de avond toegelicht. Er was al een opzet gemaakt voor het verleggen van de hoofdas van de rijbaan. Hierdoor heeft de Driehuizerkerkweg in de toekomst een eenduidige rijbaanbreedte. De verdere inrichting van de openbare ruimte kan vervolgens vormgegeven worden om de rijbaan heen. Met geeltjes konden de aanwezigen opmerkingen en vragen plaatsen over het basisontwerp. Daarnaast was er ruimte om met pen/potlood op het basisontwerp te schetsen. Tijdens deze sessie was er ook ruimte om vragen te stellen aan de vakinhoudelijke collega’s.

Klankbordbijeenkomst 2 op 12 april 2022

Tijdens de tweede bijeenkomst is het schetsontwerp (SO) dat is ontstaan uit de opmerkingen/geeltjes en schetsen van de eerste klankbordbijeenkomst getoond. Vanuit de klankbordgroep is hier positief op gereageerd. Het ontwerp en de gemaakte keuzes zijn toegelicht. De opmerkingen die tijdens deze bijeenkomst nog werden gemaakt zijn vervolgens met de projectgroep van de Gemeente Velsen afgestemd en beoordeeld op haalbaarheid. 

Klankbordbijeenkomst 3 op 14 juni 2022

Tijdens de derde bijeenkomst is het voorlopige ontwerp (VO) dat is ontstaan uit de opmerkingen/geeltjes en schetsen van de eerste twee klankbordbijeenkomsten getoond. Er waren nog steeds vragen met betrekking tot materiaalkeuze in de rijbaan en de hoeveelheid parkeervakken. Vanuit verkeer is er onderbouwd waarom we voor nieuwgebakken klinkers in de rijbaan gaan en dat de hoeveelheid parkeervakken zijn gebaseerd op tellingen van geparkeerde auto’s in de avond/nachtelijke uren. Een bewoner geeft aan dat het in de Driehuizerkerkweg overdag vaak drukker is dan ‘s avonds. De opmerkingen die tijdens deze derde bijeenkomst zijn besproken werden vervolgens met de projectgroep van de gemeente afgestemd. Er zijn aan de hand van deze opmerkingen nog kleine wijzigingen doorgevoerd, denk aan het toevoegen van straatmeubilair en een controle op de mogelijkheid om bomen te planten in combinatie met kabels en leidingen onder de grond.

Terugkoppeling klankbordgroep op 06  juli  2023

Het project heeft sinds juni 2022 stil gelegen en in mei 2023 is het project over genomen door een nieuwe projectleider. Door de gemeentelijke projectgroep is een controle uitgevoerd op het VO dat in 2022 is ontstaan. Hierin is te zien dat nagenoeg alle opmerkingen van de klankbordgroep zijn verwerkt. Omdat er een jaar lang geen terugkoppeling is geweest richting de klankbordgroep is er op 6 juli 2023 een bijeenkomst met de klankbordgroep. Het gewijzigde VO is aan de klankbordgroep getoond en de komende processtappen voor de herinrichting van de Driehuizerkerkweg zijn toegelicht. Denk hierbij aan het vrijgeven van het VO door het college van Burgemeester en Wethouders, de inspraakperiode, het vaststellen van de inspraakrapportage en het definitieve ontwerp (DO) en vervolgens de technische ontwerpfase (TO) en aanbesteding van het werk.  

Ontwerpuitgangspunten 

Stedenbouw

De Driehuizerkerkweg is een middeleeuwse weg; een oude verbinding van Haarlem naar het noorden. Aan deze weg ligt de oorsprong van Driehuis en ligt nu het dorpshart met kerk, winkels en wat horeca. De boerderij DHKW 119 is een Rijksmonument (18e eeuw). De kerk is een gemeentelijk monument. In de jaren ’30 van de vorige eeuw groeide Driehuis vooral door de bouw van villa’s en 2-onder-1-kap woningen. Deze bevinden zich ook langs het zuidelijk deel van de weg. Binnen het plangebied is de Driehuizerkerkweg een lindelaan, echter in de loop van de tijd zijn er veel bomen verdwenen en is de laan niet meer compleet.

Met de herinrichting willen we het historische karakter van de weg versterken en de laan zoveel mogelijk weer aanvullen. De weg krijgt een eenduidig profiel en duurzame materialen als gebakken klinkers in rijbaan en parkeervakken en tegels met basalttoeslag in de stoep. Waar mogelijk wordt groen toegevoegd in boomspiegels en in de brede trottoirs ter hoogte van de winkels. Dit is goed voor het klimaat en de biodiversiteit maar zorgt ook voor een veel aantrekkelijker beeld en uitstraling.

Verkeer 

 • In het nieuwe ontwerp is gestreefd naar een eenduidige maatvoering van zowel de rijbaan als parkeervakken.  
 • De parkeervakken worden op het trottoir aangebracht.
 • De rijbaan wordt voorzien van nieuwe gebakken klinkers.
 • De parkeervakken worden voorzien van hergebruikte oud-gebakken klinkers.
 • Er worden snelheidsremmende maatregelen getroffen in de vorm van drempels en plateaus.
 • Rondom de Toermalijn worden verkeersmaatregelen getroffen conform het schoolzone beleid.
 • Bestaande privé-parkeervakken in voortuinen blijven behouden.

Riolering, klimaatadaptatie en groen 

 • Meer groen op grote stenige pleintjes, om hittestress te voorkomen
 • bestaande bomen behouden.
 • Daar waar ruimte is de laanstructuur versterken met nieuwe aanplant van bomen. 
 • Bomen aanplanten met een lange levensduur, passend bij het huidige straatbeeld.
 • Verkeersmaatregelen (m.n. drempels) mogen geen extra wateroverlast creëren.
 • Afkoppelen van verhard oppervlak. Dit betekent de aanleg van een DT riool voor de afvoer van hemelwater van de straat en de voorkant van de daken. Het riool fungeert tevens als drainage in natte periode en als infiltratievoorziening in droge periode.
 • Aan de noordkant ter hoogte van het IJspaleis is het wenselijk om het DT (drainage transport) riool te verbinden met het bestaande HWA (hemelwater afvoer) riool. Dit betekent een uitbreiding van de werkgrens en het asfalt is hier vrij recent aangelegd. Nader onderzoek is nodig of dit mogelijk is.
 • Het bestaande gemengde riool (en de aansluitleidingen) komt uit 1992 en hoeft niet vervangen te worden.

Materiaal 

 • Het hergebruiken van bestaande materialen in de parkeervakken.
 • Nieuwe gebakken klinkers in de rijbaan.
 • Hoogwaardige verharding in het centrum van Driehuis (vanaf het IJspaleis tot aan de kruising Fetihlaan/Schaepmanlaan).
 • Hoogwaardig meubilair zoals fietsnietjes, prullenbakken en banken in het centrum van Driehuis.
 • Meer eenheid in de straat door het gebruik van de zelfde type beplanting, verharding en lichtmasten.

Verlichting

 • Bestaande kabels, lichtmasten en armaturen vervangen.
 • Energiezuinige LED armaturen toepassen.
 • De bestaande 6 meter hoge masten worden vervangen door masten van 4 meter, zodat het licht onder de grote bomen schijnt.

Herinrichting

Rekening houdend met eerder genoemde uitgangspunten en de input van de klankbordgroep van bewoners, directie Toermalijn, platform Toegankelijkheid, de Fietsersbond, winkeliers en het wijkcomité Driehuis, zijn we gekomen tot de voorgestelde herinrichting. 

Indeling van de rijbaan

De rijbaan in de Driehuizerkerkweg krijgt in het nieuwe ontwerp een eenduidige breedte van 5,20 meter breed en wordt daardoor op verschillende plekken versmald. De huidige rijbaanbreedte fluctueert tussen de 5,50 en 9,80 meter. Een rijbaanbreedte van 5,20 breed sluit goed aan bij de richtlijnen voor 30km wegen. Dit komt de snelheidsreductie ten goede.

Op verschillende punten in de laan worden snelheidsremmende maatregelen getroffen om de snelheid nog verder uit het verkeer te halen. De toepassing van snelheidsremmende maatregelen zijn onder andere het plaatsen van drempels, plateaus en het aanbrengen van de tekst ‘school’ in de omgeving van de Toermalijn.  

In de huidige situatie wordt er deels in parkeervakken, deels langs het trottoir en deels met twee wielen op de stoep geparkeerd. Dit zorgt voor een rommelig beeld en op smalle delen van de straat voor weinig ruimte. In het nieuwe ontwerp wordt parkeren op de stoep geïntroduceerd. Door middel van schuine banden kunnen auto’s eenvoudig de stoep op rijden waar de parkeervakken door oud gebakken klinkers duidelijk zichtbaar zijn.

In de hele straat wordt langsparkeren de standaard. Ook bij de Toermalijn, waar momenteel nog schuine haaksparkeervakken aanwezig zijn, komen in het nieuwe ontwerp langsparkeervakken.

In het ontwerp wordt uitgegaan van het behouden van de huidige voorrangsregelingen. Dit houdt in dat bestuurders uit de zijstraten van rechts altijd voorrang hebben op het verkeer van de Driehuizerkerkweg. 

Groen-indeling

Vanuit de klankbordgroep en de gemeentelijke uitgangspunten kwam sterk naar voren dat er meer groen in de Driehuizerkerkweg moet komen. Plantvakken kunnen tijdens hevige regen meer water opvangen en zijn in warme zomers verkoelend en gaan hittestress tegen. Daarnaast was het behoud van de bestaande laan een belangrijke eis. De bestaande bomen en de conditie van deze bomen zijn gecontroleerd en zijn op wat regulier snoeionderhoud na in alle gevallen goed.

In de toekomstige situatie krijgen de bomen grotere boomvakken met beplanting. Door van de boomspiegels ruimere boomvakken te maken krijgen de bomen in de toekomst extra ruimte en betere groeimogelijkheden. Daar waar nodig worden bestaande bomen voorzien van groeiplaatsbehandeling om wortelopdruk te verminderen of een groei boost te stimuleren. Waar er bovengronds en ondergronds ruimte is worden nieuwe bomen aangeplant om de laanstructuur te versterken. Op stenige hoeken en brede stoepen worden extra plantvakken aangelegd. Deze plantvakken worden aangeplant met vaste planten en/of bloeiende heesters. 

Rioleringen en grondwater

Het grondwaterniveau in de Driehuizerkerkweg is tussen laag en hoog in. Daarom is gekozen om een DT riool aan te leggen. Bij hoge grondwaterstanden fungeert deze buis als drainage. Tevens heeft deze buis een transportfunctie voor het hemelwater van de weg en de daken. De dakoppervlakken aan de straatkant worden zoveel mogelijk afgekoppeld en aangesloten op het DT riool. Bij lage grondwaterstanden kan overtollig hemelwater worden geïnfiltreerd.

De bestaande gemengde riolering is aangelegd in 1992. Dit riool en de huisaansluitingen hoeven niet vervangen te worden.

Verlichting

De lichtmasten en armaturen in de Driehuizerkerkweg zijn in 1996 geplaatst. De armaturen zijn toe aan vervanging. Van de masten wordt op de gemeentewerf beoordeeld of ze op een andere locatie kunnen worden gebruikt. Er wordt een nieuwe kabel gelegd en een schakelkast geplaatst. Door de veranderingen in het wegprofiel en lagere masten komen de nieuwe masten op andere plekken. De bestaande zes meter hoge masten worden vervangen door masten van vier meter, zodat het licht onder de grote bomen schijnt. Door overal de zelfde verlichting toe te passen wordt de eenduidige inrichting versterkt.

Materiaalgebruik

De rijbaan wordt in verband met duurzaamheid, geluidsoverlast en het oog op de toekomst voorzien van nieuw gebakken keiformaat klinkers. Deze klinkers kunnen de komende 80 tot 100 jaar mee. De oude gebakken klinkers uit de rijbaan krijgen een tweede leven en worden hergebruikt in de parkeervakken. Om volledige eenheid in de Driehuizerkerkweg uit te stralen wordt de stoep volledig voorzien van betontegels met een steenslag. In het centrum van de Driehuizerkerkweg wordt extra meubilair toegepast in de vorm van fietsnietjes, banken en prullenbakken. De verlichting in de Driehuizerkerkweg wordt vervangen door LED-verlichting.

Procedure

De herinrichtingsplannen worden ter inzage gelegd in het gemeentehuis en zijn te vinden op de website van de gemeente Velsen. De inspraakperiode duurt van woensdag 6 september 2023 tot en met woensdag 18 oktober 2023.
In de week van 25 t/m 29 september wordt een inloopbijeenkomst  georganiseerd. Hier zal op een later tijdstip over gecommuniceerd worden. 

Tijdens de inspraakperiode en de inloopbijeenkomst kunnen betrokkenen reageren op de voorgenomen plannen. Vervolgens worden de inspraakreacties verwerkt in een inspraakrapportage, waarna het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt over het definitieve herinrichtingsontwerp.

Als deze procedure met goed gevolg is doorlopen, worden de technische voorbereiding in gang gezet. Als alles volgens planning loopt kunnen we in het 2e kwartaal 2024 het project aanbesteden. De start van de werkzaamheden zal dan in het 3e kwartaal van 2024 plaats vinden.