Sportpark Schoonenberg-Waterloo Velsen-Zuid

Het sportpark Schoonenberg Waterloo willen we opnieuw inrichten zodat het park klaar is voor de toekomst en door iedereen kan worden gebruikt.

Waar liggen de sportparken Schoonenberg en Waterloo?

Sportparken Schoonenberg en Waterloo worden begrensd door de Tolsduinerlaan, Minister van Houtenlaan, Waterloolaan en Driehuizerkerkweg  in Velsen-Zuid.

Waarom een herontwikkeling?

Het sportpark Schoonenberg Waterloo willen we opnieuw inrichten zodat het park klaar is voor de toekomst en door iedereen kan worden gebruikt. Daarbij wordt er veel aandacht geschonken aan de volgende onderdelen:

 • Vergroening.
 • Het vergroten van de biodiversiteit. Dit betekent dat er meer verschillende planten en dieren komen.
 • Het verbeteren van de entrees (ingangen).
 • De verbinding met de naastgelegen buitenplaats.

Het park wordt hierdoor aantrekkelijker om te bezoeken. Om het hele gebied aan te pakken betrekken we Sportpark Waterloo bij de plannen. Op de velden die nu door VV Waterloo worden gebruikt zou op termijn woningbouw mogelijk kunnen zijn.

Wie worden er bij de herontwikkeling betrokken?

De sportparken Schoonenberg en Waterloo kennen vele gebruikers en belanghebbenden.  De (sport)verenigingen die gebruik maken van de voorzieningen zijn:

 • VV Waterloo
 • VV IJmuiden
 • Strawberries
 • Telstar
 • de IJmuider Harmonie
 • de Dart- en klootschietvereniging ‘full speed’

Andere belanghebbenden zijn Gymnasium Felisenum, CareWorx en particuliere bewoners.

Visie, scope en aanpak van het project

Het college heeft 28 januari 2020 de visie, aanpak en scope van het project 'herinrichting sportpark Schoonenberg-Waterloo vastgesteld. In de loop van 2020 is dit project uitgebreid met de volgende initiatieven:

 • Modernisering en uitbreiding van het Telstar stadion.
 • Het realiseren van een gezondheidscentrum onder of rond de zuid-tribune.
 • Mogelijke  toevoeging van voorzieningen voor verenigingen.
 • Onderzoeken van de mogelijkheid van woningbouw op of rond het stadion. Dit initiatief is opgenomen in het Koersdocument Omgevingsvisie Velsen. Dit is in 2021 vastgesteld.

Omdat deze initiatieven een relatie hebben met sportpark Schoonenberg zijn deze initiatieven opgenomen in dit project. (Sinds mei 2022 werken we aan een visie op het stadion.)

Wat gebeurt er de komende periode?

In december 2021 besloot de gemeenteraad geld beschikbaar te stellen voor het complex van VV IJmuiden. Dit geld is bedoeld voor de aanleg van een kunstgrasveld en voor LED-verlichting om het sportpark.  
De uitvoering hiervan vindt in de zomer van 2022 plaats.

De overige onderdelen, zoals het verbeteren van de entrees en het versterken van de verbinding met de aangrenzende buitenplaatsen, worden de komende jaren in fasen uitgevoerd.

Toekomstbestendig Telstar

Naast de ontwikkeling van het sportpark is de gemeente ook al enige tijd in gesprek met Telstar. Telstar wil de club toekomstbestendig maken. Het toekomstbestendig maken gaat onder andere over:

 • Uitbreiding van de stadioncapaciteit.
 • Modernisering van de stadioncapaciteit.
 • Herinrichting van het omliggende gebied.

Voor het Telstarstadion en de directe omgeving is een eerste stedenbouwkundige verkenning van mogelijkheden gedaan. Deze verkenning is vertaald naar 4 scenario’s:

 1. Vervanging van de oude tribunes.
 2. Een stadion met beperkte hoeveelheid woningen er tegenaan.
 3. Een stadion met grotere hoeveelheid woningen er tegenaan.
 4. Het verhuizen van Telstar naar een andere locatie.

Op 17 februari 2022 zijn deze scenario’s aan de gemeenteraad gepresenteerd. De haalbaarheid van de scenario’s met woningbouw (2 en 3) worden door het projectteam van de gemeente onderzocht op haalbaarheid.

Samenspel

De gemeente spreekt met alle betrokkenen en de direct omwonenden. Zij worden vanaf het begin betrokken bij de het uitwerken van een plan. Hun wensen en ideeën nemen we, waar mogelijk, mee.

Op 27 januari 2020 vond een goed bezochte inloopbijeenkomst plaats. Inwoners konden aangeven wat zij van het schetsontwerp van sportpark Schoonenberg vonden. Het schetsontwerp is (mede) naar aanleiding van de reacties tijdens die inloopavond uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Als eerste stap in het haalbaarheidsonderzoek is 9 mei 2022 een inloopavond gehouden met omwonenden en andere belanghebbenden. Tijdens deze avond stonden de 2 scenario’s met woningbouw centraal. Er zijn die avond wensen, ideeën en zorgen genoteerd. Deze nemen we mee in de visie voor het gebied. De visie bespreken we met de omwonenden en andere belanghebbenden  tijdens vervolgsessies.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met   de projectbegeleider Hans Nijhuis: hnijhuis@velsen.nl of 06 53316937.