Samenspel

Maatschappelijke opgaven vragen om samenwerking. Tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers onderling, en met de gemeentelijke organisatie.

De gemeente Velsen wordt beter als we samenwerken met inwoners en andere betrokkenen. Via Samenspelvelsen.nl kunt u meepraten en meedoen aan veranderingen in uw eigen leefomgeving. Van het herinrichten van een straat tot een toekomstvisie voor de buurt. Kijk bij projecten op Samenspelvelsen.nl naar onderwerpen die voor u belangrijk zijn.

Op Samenspel Velsen kunt u ook reageren of een idee inbrengen. Maak hiervoor eerst een account aan.

Het beleid van de gemeente Velsen is erop gericht meer ruimte te maken voor gesprekken, inspraak en zeggenschap van inwoners en andere belanghebbenden bij plannen en handelen van de gemeente. Daarvoor is een aantal randvoorwaarden in verordeningen vastgelegd. Daarnaast ontwikkelt de gemeente en het gemeentebestuur door aan passende vormen van besturen en werken. Passend bij deze tijd, bij de maatschappelijke opgaven en bij de gemeenschappen die daarmee aan de slag zijn.

Verwachte ontwikkelingen

  • We streven naar passende vormen voor het samenspel. Dat zijn soms ook nieuwe manieren voor participatie en communicatie en het (her)verdelen van zeggenschap. We passen ons beleid hierop aan.
  • Wel is er behoefte aan heldere kwaliteitscriteria voor participatieprocessen. Die zullen we in de komende maanden gezamenlijk gaan opstellen en leggen we vast in een handreiking. 
  • De organisatie werkt aan een gedegen en brede aanpak voor gebieds- en wijkgericht werken.
  • De pijlers zijn:
    • bouwen aan stevige gemeenschappen die zeggenschap kunnen dragen (‘community building’)
    • het zo (in)richten van de gemeentelijke organisatie dat noodzakelijke expertise ter plekke en in samenhang beschikbaar is voor buurten en wijken.

Werkwijze van de organisatie

De gemeentelijke organisatie wil participatieprocessen goed voorbereiden en uitvoeren. Dat vraagt in elk geval om een voorspelbare werkwijze. Om de processen te ontwerpen, benutten ambtenaren onder meer instrumenten uit de methodiek Factor C: communicatierijk.nl.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.