Regionale Detailhandelsvisie IJmond 2016

De IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben met elkaar de regionale detailhandelsvisie IJmond 2016 gemaakt.

Zo’n visie is formeel nodig omdat de provincie dat voorschrijft en omdat de Ladder voor Duurzame Verstedelijking verlangt dat gemeenten hun detailhandelsplannen regionaal afstemmen. De visie formuleert een toekomstbeeld voor de detailhandel in de gehele IJmond. Daaruit volgen kaders voor de lokale aanpak in de drie gemeenten afzonderlijk. In het Lokaal Uitvoeringsprogramma Detailhandel Velsen 2017 wordt nader aangegeven hoe de lokale uitwerking in de gemeente Velsen er uit ziet.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Verwachte ontwikkelingen

Een beschrijving van verwachte ontwikkelingen aangaande dit beleidsthema.

  • In samenwerking met de Winkelloods wordt gewerkt aan een “Actiedocument Velsen: IJmuiden Centrum”. Het actiedocument is een verscherping van de acties die worden geformuleerd in het rapport “Boter bij de Vis. Advies voor Acties” van de Winkelloods (2017). Na vaststelling zullen de prioriteiten, verantwoordelijkheden en planning worden vastgelegd in een uitvoeringsprogramma.
  • Aanpassing (uitbreiding van de mogelijkheden en aanscherping) van de Subsidieverordening Winkelfonds Velsen, maakt onderdeel uit van het Actiedocument. (De gemeenteraad heeft op 4 november 2021 besloten om de subsidieverordening Winkelfonds Velsen in te trekken. Er kunnen geen nieuwe subsidieaanvragen meer worden ingediend.)