Op 21 maart is het de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Ook in onze gemeente besteden we daar aandacht aan. En niet alleen op 21 maart. We beginnen op die dag met de uitvoering van het plan ‘Regenbooggemeente Velsen 2019-2022’. Dat doen we samen met inwoners en organisaties in Velsen en de regio.

Burgemeester Frank Dales: “De gemeente Velsen wil een gemeente zijn waarin iedereen meedoet en meetelt, want iedereen doet ertoe. Samen met inwoners, organisaties en ondernemers willen we het mogelijk maken dat iedereen kan meedoen in de wijk, in de buurt en in de samenleving.”

Velsen voor iedereen

Jammer genoeg is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn groepen in de samenleving zoals LHBTI inwoners die ervaren dat ze worden achtergesteld. Soms is het zelfs zo erg dat ze zich niet veilig voelen.

Een akelig cijfer

In artikel 1 van de Grondwet is vastgelegd dat uitsluiting door discriminatie verboden is. Maar 10-15% van de bevolking ervaart nog steeds enige vorm van discriminatie. In Velsen komt dat neer op zo’n 7.000 à 10.000 inwoners per jaar! Daaronder zijn ook de LHBTI-inwoners. LHBTI staat voor mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn en mensen met een intersekseconditie.

Denk er eens over na …

Daarom hebben we beleid gemaakt dat helpt om samen na te denken over manieren om discriminatie van LHBTI’s tegen te gaan. In het nieuwe plan Regenbooggemeente Velsen 2019-2022 geven we aan wat we willen doen om voor ‘inclusie’ te zorgen. Dat betekent in dit geval dat LHBTI-inwoners kunnen meedoen net als ieder ander, en niet worden achtergesteld, genegeerd, lastiggevallen of uitgesloten.

Regenbooggemeente

In oktober 2018 ondertekende de gemeente Velsen de intentieverklaring van de regenboogsteden. Dat gebeurde op uitnodiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). In de periode 2019-2022 wil de gemeente, samen met het Rijk en andere partijen, werken aan de acceptatie en de emancipatie van de LHBTI’s in Velsen.

Samenwerking

Voor een mooie regenbooggemeente Velsen gaan we samenwerken met inwoners en met organisaties zoals het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, LHBTI-inwoners en organisaties in Velsen en de regio, het COC Kennemerland, sportverenigingen, schoolbesturen, de Stichting Welzijn, zorginstellingen en thuiszorginstellingen, besturen van religieuze instellingen en ondernemersverenigingen in Velsen.

In de regio

Het regenboogbeleid staat ook in de regio op de agenda, onder andere via het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) en het overleg van gemeenten in Kennemerland, regionale organisaties en de ambassadeurs (zie Speerpunten). Zo informeren we elkaar over wat er gebeurt.

Meten van de resultaten

Op verschillende manieren houden we in de gaten hoe de plannen worden uitgevoerd en met welke resultaten. Dat laatste doen we bijvoorbeeld via peilingen (Veiligheidsmonitor en de jeugdmonitor Emovo). We gebruiken ook de informatie van het Pink Panel. Meer informatie over het Pink Panel staat elders in deze Infopagina.

Meer weten?

Lees hieronder het volledige beleidsplan.

PDFBeleidsplan regenbooggemeente Velsen 2019-2022.pdf

 

Speerpunten

Voor de periode tot 2022 hebben we 6 speerpunten. Jaarlijks spreken we met onze samenwerkingspartners af wat we concreet doen om de doelen te behalen.

 1. Zichtbaarheid
  We willen samen met onze partners bereiken dat er meer respect en acceptatie is voor de LHBTI-inwoners in de gemeente. Dat gaan we doen door het onderwerp te bespreken op verschillende plekken en tijden. Daarvoor roepen we de hulp in van ambassadeurs, bijvoorbeeld waar het gaat om ouderen en zorg, en om sport.

 2. Ouderen
  We willen samen met onze partners bereiken dat de roze ouderen zichzelf kunnen zijn, de omgeving hen accepteert en respecteert, en dat ze elkaar kunnen ontmoeten. Ook hier zetten we ambassadeurs voor in.

 3. Zorg
  Roze ouderen in de zorg ervaren discriminatie en durven niet voor hun geaardheid uit te komen. Professionals en management van instellingen zijn zich hier niet altijd van bewust. We willen bereiken dat er meer aandacht komt voor LHBTI-inwoners in de ouderenzorg en de welzijnssector.
 4. Onderwijs
  Samen met ouders en onze partners in het onderwijs willen we bereiken dat LHBTI-leerlingen zich op school gesteund, veilig en weerbaar voelen. Met veel jongeren uit de LHBTI-groep gaat het prima, maar dat geldt niet voor alle leerlingen, en ook niet voor (onderwijzend) personeel.
 5. Sport
  We willen bereiken dat LHBTI’s in de sport op dezelfde manier worden behandeld als andere sporters. Daar willen we samen met de sportverenigingen aandacht aan geven. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners een leven lang plezier kunnen beleven aan sporten en bewegen. Samen met sportverenigingen, Telstar en Telstar Thuis in de Wijk willen we aandacht besteden aan dit speerpunt.
 6. Bijzondere doelgroepen
  Acceptatie van de LHBTI ligt bij een aantal groepen moeilijker. Speciale aandacht is nodig voor LHBTI onder jongeren en mensen met een andere culturele of religieuze achtergrond.